นวัตกรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนงานวิจัยและเทคโนโลยี เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาองค์กรบนพื้นฐานของความรู้ เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันและเติบโตทางธุรกิจที่สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงกำหนดและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม โดยใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดดังต่อไปนี้

นโยบายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยร่วมมือกับกลุ่ม ปตท. ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  • การจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม
  • การจัดทำงานวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีของบริษัทฯ รวมทั้ง การทบทวนแผนงานเป็นประจำทุกปี
  • การกำหนดหลักการและกระบวนการกลั่นกรองงานวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
  • การสนับสนุนและส่งเสริมโครงการวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรด้านงานวิจัยกับกลุ่ม ปตท.
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกองทุนการวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีกลุ่ม ปตท. อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

แนวทางการบริหารจัดการและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม

จากกำหนดทิศทางและกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันได้แก่ กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการดำเนินธุรกิจหลัก กลยุทธ์การบริหารจัดการบริษัทที่เข้าลงทุน และกลยุทธ์การพัฒนาโครงการใหม่ บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นในการแสวงหาโอกาสการลงทุนด้านธุรกิจไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

การกำหนดเป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุนในงานวิจัยและนวัตกรรมและการติดตามงบประมาณการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

เพื่อมุ่งสู่การดำเนินงานด้านนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม บริษัทฯ ดำเนินการเก็บข้อมูลงบประมาณเงินลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยจากข้อมูลงบประมาณในการลงทุน บริษัทฯ พิจารณาตั้งเป้าหมายในการลงทุนด้านนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

การร่วมมือทางธุรกิจในการส่งเสริมงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของการร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเชิงพาณิชย์จากนวัตกรรม โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ร่วมมือกับสถาบันภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (National Metal and Materials Technology Center: MTEC) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science and Technology Development Agency: NSTDA) ส่วนภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท 24M Technologies, Inc. อีกทั้งยังได้ร่วมกับบริษัทชั้นนำด้านโรงผลิตไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่นอย่างบริษัท Marubeni Corporation ในการร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิการผลิตไฟฟ้าที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น