การดำเนินการผลิตอันเป็นเลิศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความมั่นคงด้านเสถียรภาพและความพร้อมของระบบการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำที่ส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจและการบรรลุเป้าตามพันธกิจขององค์กร บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการภายในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถของเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม

แนวทางการบริหารจัดการด้านการผลิตอันเป็นเลิศ

การผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงของระบบ

การส่งมอบกระแสไฟฟ้าได้ตามความต้องการของลูกค้าและประสิทธิภาพการผลิตถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าในทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการโครงการดังต่อไปนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าในการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงสูงสุด

การก่อสร้างโรงไฟฟ้า
  • ทีมงานและที่ปรึกษามีความเชี่ยวชาญ
  • อุปกรณ์เทคโนโลยีชั้นนำทันสมัย
  • คัดเลือกผู้รับเหมาผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่รัดกุม
บริหารจัดการดำเนินงานโรงไฟฟ้า
  • ดูแลความมั่นคงของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
  • จัดแผนซ่อมบำรุงเพื่อลดระยะเวลาหยุดซ่อมแซม
  • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านนวัตกรรม
ริเริ่มโครงการโรงไฟฟ้าใหม่
  • กำหนดมาตรการในการคัดเลือกโครงการลงทุน/ ผู้ร่วมลงทุน
  • วิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (Sensitivity Analysis)
  • เตรียมมาตรการป้องกันความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า
  • เพิ่มประสิทธิภาพผ่านนวัตกรรมการดำเนินงานในการดำเนินงาน

ระบบการบริหารจัดการภายในเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานทั้งสภาวะปกติและกรณีวิกฤต

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานทั้งสภาวะปกติและกรณีวิกฤต ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านกระบวนการผลิตโดยจะแสดงข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถประเมินและวิเคราะห์การดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนรวมทั้งสามารถแก้ไขปรับปรุงช่วงเวลาของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในกรณีวิกฤต ระบบจะแจ้งเตือนโดยทันที เพื่อรักษาความปลอดภัยของบุคลากรและอุปกรณ์ในขณะปฏิบัติงาน รวมถึงควบคุมสถานการณ์เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดปกติ และลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบบนี้สามารถประยุกต์ใช้ผ่านระบบมาตรฐานและโปรแกรมต่าง ๆ พร้อมกับมีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานที่ปกติและผิดปกติจากการปฏิบัติงาน (Tracking Record) และนำส่งให้ผู้รับผิดชอบรับทราบทุกวัน โดยจะรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวผ่านคณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ เป็นประจำ

การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตโดยได้นำระบบการบำรุงรักษาทวีผล (Total Productive Maintenance: TPM) มาใช้เพื่อสร้างความร่วมมือจากพนักงานทุกหน่วยงานในการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถดำเนินการผลิตได้ตามความสามารถและลดความเสี่ยงจากการทำงานผิดพลาดของเครื่องจักร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายในการลดการสูญเสียและของเสียเป็นศูนย์ โดยได้มีการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเฉพาะจุด (Focus Improvement) เพื่อลดความเสียหาย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาพรวม และทำให้เกิดผลกำไรสูงสุดต่อองค์กร โดยมีการดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

นโยบายการบริหารงานบุคคล
คลิกเพื่อขยาย

การจัดอบรมการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเพิ่มเติมให้แก่พนักงาน

บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านการเพิ่มทักษะให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ ได้จัดอบรมให้กับพนักงานเป็นประจำผ่านโปรแกรมฝึกอบรมแบบจำลองสถานการณ์ (Operator Training Simulator: OTS) ซึ่งพนักงานสามารถเรียนรู้การแก้ไขปัญหา และควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้อย่างเสมือนจริง พร้อมทั้งกำหนดให้การผ่านระบบทดสอบของโปรแกรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสำหรับพนักงานสายผลิตอีกด้วย

อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า (Power Management Controller: PMC)

อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า (Power Management Controller: PMC) เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมการทำงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพ และช่วยป้องกันความผิดพลาดในการรับ-ส่งกระแสไฟฟ้าระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ