การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญทั้งด้านธุรกิจและการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็นบริษัทไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนระดับสากล บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานดังนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายการพัสดุ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านการจัดหาและบริการคลังพัสดุ งานประกันภัย และงานอื่นที่เกี่ยวเนื่อง อันเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยได้ประกาศและบังคับใช้นโยบายการพัสดุ ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อให้การจัดหาพัสดุที่เป็นเลิศ โปร่งใส มีความเป็นธรรม และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติสากล


ดาวน์โหลดนโยบายการพัสดุ

Download

แนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การบริหารความเสี่ยงในระบบห่วงโซ่อุปทานและการกำหนดแผนการพัฒนาคู่ค้า

การบริหารความเสี่ยงในระบบห่วงโซ่อุปทานและการกำหนดแผนการพัฒนาคู่ค้าเป็นแนวทางที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อบริหารและประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าอันเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของห่วงโซ่อุปทาน โดยประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Analysis)

บริษัทฯ ได้วิเคราะห์คู่ค้าที่มีความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน อันได้แก่ การวิเคราะห์ยอดค่าใช้จ่าย (Spend Analysis) การวิเคราะห์ความสำคัญของผลิตภัณฑ์หรือบริการในการจัดซื้อจัดหา (Critical Analysis) และการวิเคราะห์ระดับของการพึ่งพาคู่ค้า (Dependent Analysis) ทั้งนี้ ผลของการวิเคราะห์ได้นำมาต่อยอดเพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการโดยการใช้แบบจำลองการแบ่งกลุ่มคู่ค้า (Supply Position Model)

บริษัทฯ มีการประเมินคู่ค้าสำหรับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของความเสี่ยงในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ โดยแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้

 • ประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก มลพิษทางเสียงและแรงสั่นสะเทือน การใช้น้ำและปล่อยน้ำเสีย การใช้พลังงาน การจัดการของเสีย วัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ที่มีสารพิษ และผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ประเด็นความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ การทุจริต การหลีกเลี่ยงภาษี การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม และทรัพย์สินทางปัญญา
 • ประเด็นความเสี่ยงด้านสังคม ได้แก่ การจัดการด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน สุขภาพและความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทฯ นำผลจากการประเมินความเสี่ยงคู่ค้าในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ มาใช้เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยแบ่งเป็นกลุ่มระดับความสำคัญของคู่ค้าเป็น 3 ระดับดังนี้

 • คู่ค้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Suppliers) หมายถึง กลุ่มผู้ค้าที่มีกิจกรรมการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผลกระทบในระดับรุนแรงต่อผู้ค้าเอง และสามารถส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ทำให้ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อผู้ซื้อทั้งทางด้านธุรกิจและภาพลักษณ์องค์กร
 • คู่ค้าระดับสำคัญ (Key Suppliers) หมายถึง กลุ่มผู้ค้าที่มีกิจกรรมการดำเนินงานที่ผลิตภัณฑ์กระจายไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งมีผลกระทบสูงต่อผู้ซื้อทั้งในเชิงธุรกิจและภาพลักษณ์
 • คู่ค้าระดับจัดการ (Managed Suppliers) หมายถึง กลุ่มผู้ค้าที่มีกิจกรรมการดำเนินงานส่วนใหญ่ในเชิงปฏิบัติการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีความเสี่ยงปานกลางต่อผู้ซื้อ

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนพัฒนาคู่ค้าโดยการกำหนดกลยุทธ์และเครื่องมือในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับปัจจัยความเสี่ยง การดำเนินการธุรกิจของคู่ค้า และระดับความสำคัญของคู่ค้าที่แตกต่างกัน

ระบบทะเบียนคู่ค้าและการคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ

บริษัทฯ นำระบบทะเบียนคู่ค้าและการคัดเลือกคู่ค้าที่มีประสิทธิภาพมาใช้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคู่ค้าจะสามารถส่งมอบพัสดุและบริการตรงกับความต้องการของบริษัทฯ ขอบเขตของการประเมินครอบคลุมการประเมินศักยภาพตามเกณฑ์การประเมินที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้น ผ่านแบบฟอร์มคำถามประเมินคู่ค้า โดยเมื่อรายชื่อคู่ค้าดังกล่าวได้รับการอนุมัติการคัดเลือกคู่ค้าแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจัดหาพัสดุภายในบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งบันทึกคู่ค้าเข้าทะเบียนคู่ค้าที่ผ่านการอนุมัติ (Approval Vendor List: AVL) ในระบบ SAP

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ระบุประเด็นด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ที่สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าไว้ในข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้าง และขอความร่วมมือในการลงนามรับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า เพื่อให้คู่ค้ารับทราบและปฏิบัติตามข้อตกลงและมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เพื่อประเมินผลงานจากการปฏิบัติงานของคู่ค้า บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการปฏิบัติงานสำหรับหลักการประเมินคู่ค้า (Measuring Supplier Performance) การประเมินจะดำเนินการกับคู่ค้าที่อยู่ในทะเบียนของบริษัทฯ ที่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ทำการประเมินคู่ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้า สามารถส่งมอบพัสดุและบริการตรงกับความต้องการสอดคล้องกับนโยบายการพัสดุของบริษัทฯ

การบริหารจัดการสัญญาคู่ค้า (Management of Contractor)

เพื่อควบคุมและจัดการการบริหารสัญญาคู่ค้าให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการและงานบริการตาม 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานหลัก ได้แก่

 • การจัดตั้งทีมงานและจัดทำแผนการเริ่มดำเนินงาน (Team Set-Up and Mobilization)
 • การดำเนินงานตามสัญญา (Contract Execution)
 • สรุปการดำเนินงานและชี้แจงการทำงาน (Closeout and Feedback)

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าเพื่อสื่อสารให้คู่ค้าเข้าใจและนำแนวทางไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าประกอบไปด้วยประเด็นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลดแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า

Download

การตรวจประเมินคู่ค้า

เพื่อให้เกิดการพัฒนาคู่ค้าอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคู่ค้าที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงของคู่ค้าในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาล เพื่อร่วมกำหนดหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงให้การทำงานของคู่ค้ามีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า โดยเกณฑ์ในการตรวจประเมินคู่ค้ามีรายละเอียดดังนี้

ระดับคะแนน ความหมาย ลักษณะ / ขอบเขตของการดำเนินงาน
1 น้อย
 • ไม่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับรายการประเมิน
 • ไม่มีข้อมูล/ ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
2 พอใช้
 • มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับรายการประเมินบางส่วน
 • ดำเนินงานสอดคล้องกับกฎหมาย
 • การดำเนินงานยังไม่เป็นระบบ
 • สามารถให้ข้อมูลได้ตามที่ร้องขอแต่ต้องอาศัยเวลา
3 ดี
 • มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับรายการประเมินเป็นเอกสาร
 • ดำเนินงานสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดของ ปตท.
 • มีการสื่อสารให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
 • มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ (มีวิธีการทำงาน มีบันทึก และจัดเก็บข้อมูล)
4 ดีมาก
 • มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับรายการประเมินเป็นเอกสาร พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน
 • ดำเนินงานสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดของ ปตท.
 • มีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรรับทราบ
 • มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ (มีวิธีการทำงาน มีบันทึก และจัดเก็บข้อมูล) และแสดงให้เห็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
ระดับคะแนน คำอธิบาย

การปฏิบัติอย่างยั่งยืนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ไม่จำเป็นต้องมีการติดตามการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติอย่างยั่งยืนอยู่ในเกณฑ์ดี การปรับปรุงเฉพาะควรได้รับการแก้ไข แต่ไม่จำเป็นต้องมีการติดตามการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติอย่างยั่งยืนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ผู้ค้าจะต้องนำเสนอแผนงานและกรอบเวลาในการปรับปรุงประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาล (ESG Corrective Action Plan) ให้เสร็จก่อนระยะเวลาการดำเนินงานที่ระบุ

การปฏิบัติอย่างยั่งยืนอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง ผู้ค้าจะต้องนำเสนอแผนงานและกรอบเวลาในการปรับปรุงประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาล ก่อนการประมูล

การสร้างความเป็นเลิศในระบบการจัดซื้อจัดหา

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศในระบบการจัดซื้อจัดหา โดยการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดหาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการลดค่าใช้จ่ายในระบบจัดซื้อจัดหาจากปีที่แล้ว 20% คิดเป็นมูลค่า 67.8 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำสำเร็จตามเป้าหมายด้วยโครงการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น โครงการการลดระยะเวลาในการอนุมัติใบรายการสั่งซื้อ โครงการติดตามการส่งสินค้าหรือบริการตามกำหนด และโครงการลดระยะเวลาในการชำระเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยได้ดำเนินการตามนโยบายการพัสดุที่กำหนดให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางการจัดซื้อจัดหาพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ แนวทางในการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มีการพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน

การจัดซื้อจัดหาในท้องถิ่น

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการจัดซื้อจัดหาในท้องถิ่น (ท้องถิ่น หมายถึง การจัดหาภายในประเทศไทย) อันมีผลประโยชน์กับบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลประโยชน์ทางตรงจากการจัดซื้อจัดหาในท้องถิ่นคือต้นทุนที่ต่ำกว่าและการขนส่งที่รวดเร็วกว่า ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดหาของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมจากการสนับสนุนเศรษฐกิจ สร้างงาน และรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและพัฒนาเป็นความไว้วางใจในการดำเนินธุรกิจในพื้นที่