การบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน เช่น วาตภัย อุทกภัย ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น และความแห้งแล้งที่ทวีความรุนแรงและมีความถี่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยภัยพิบัติดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากการขาดแคลนน้ำในการผลิตหรือสถานประกอบการได้รับความเสียหาย

โดยปัจจุบันประชาคมโลกให้ความสำคัญต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมนุษย์ จึงได้ก่อตั้งกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) จากแนวคิดของอนุสัญญาฯ ดังกล่าว จึงมีแนวทาง ข้อกำหนด และการขอความร่วมมือจากประเทศต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 ความตกลงกรุงปารีส (Paris Agreement) ได้เพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส และตั้งเป้าที่จะมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกในระดับสูงที่สุด (Global Peaking) โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ หลังจากนั้นจะดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกลงอย่างรวดเร็ว ตามวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยมนุษย์จากแหล่งกำเนิดและการกำจัดโดยการดูดซับก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น ประเทศไทยซึ่งเป็นภาคีขององค์การสหประชาชาติ ได้มีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (National Determined Contributions: NDCs) ซึ่งระบุว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20-25% ภายในปี 2573 ทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 13: Climate Action อีกด้วย ในฐานะที่บริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก มีความมุ่งมั่นและยินดีในการสนับสนุนส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ท้าทายอย่างเคร่งครัด โดยมีนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนี้

นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ทุกหน่วยงานตลอดสายโซ่อุปทานของกลุ่มบริษัทฯ นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ช่วงการวางแผน ออกแบบ ดำเนินการ ตลอดจนสิ้นสุดการดำเนินงาน


ดาวน์โหลดนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Download

แนวทางการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงสร้างการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน โดยได้มอบหมายให้ส่วนนโยบายความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้ฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กรทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร ภายใต้ฝ่ายกลยุทธ์และแผนงานองค์กร ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและโอกาสของธุรกิจทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเป็นการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ

ผังการกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกรูปแบบและทุกกิจกรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบเชิงรุก โดยกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจขององค์กรซึ่งมีแนวทางในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

  • การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามหลักประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำและมาตรการโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติม
  • การแสวงหาโอกาสในการวิจัยและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำด้วยพลังงานทดแทนที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • การสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างยั่งยืน