ความรับผิดชอบต่อชุมชน

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเกื้อกูลกันและสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน ดังนั้นบริษัทฯ จึงประกาศนโยบายและดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนดังนี้

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2559 โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนและผลักดันให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างเป็นปกติสุข


ดาวน์โหลดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Download

แนวทางการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน

กรอบกลยุทธ์ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการกิจการเพื่อสังคมที่บริษัทฯให้การสนับสนุนตรอบคลุมทั้ง 4 ด้านของกรอบกลยุทธ์ด้านกิจการเพื่อสังคม ได้แก่

1. ด้านการศึกษา

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยการมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา การสนับสนุนกิจกรรม และการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ เช่น โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดระยอง โครงการพัฒนาผู้นำเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน (Connext ED) โครงการ GPSC Young Social Innovator

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอย่างของผู้คนในชุมชนและสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ มีอาชีพรองรับ เพื่อรายได้และความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงมีสุขภาพใจและกายที่สมบูรณ์ โดยจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และกิจกรรมพัฒนาเยาวชน รวมถึงส่งเสริมการเล่นกีฬา โครงการพัฒนาโรงพยาบาลมาบตาพุด โครงการชมรมผู้สูงอายุ โครงการหมอไฟฟ้า โครงการหมอไฟฟ้าสร้างอาชีพ และโครงการวิสาหกิจชุมชนธนาคารขยะและการแปรรูป

3. ด้านการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน

บริษัทฯ สนับสนุนการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ทั้งการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อบริษัทฯ และส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน โดยจัดให้มีการพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือ และรับฟังความเห็นของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดบ้านให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเคียงบ่าเคียงไหล่

4. ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงกับพื้นที่ดำเนินการของบริษัทฯ โดยดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การใช้พลังงานสะอาด และการสร้างสมดุลของระบบนิเวศ อาทิ โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร จังหวัดระยอง โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการบำรุงสวนป่า 34 ไร่ โรงการพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเนินกระปรอกบน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนสังคมและชุมชนในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนด้วยตนเองในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีเจตนารมย์ที่จะมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อสังคมและการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์มากกว่าการบริจาค ซึ่งความหมายของโครงการเพื่อสังคมและชุมชนทั้ง 3 ประเภทมีรายละเอียดดังนี้

1. การบริจาค

หมายถึงการให้เพื่อการกุศล เป็นการบริจาคซึ่งเป็นการให้แบบครั้งเดียวหรือให้เป็นครั้งคราว เพื่อให้ความช่วยเหลือระยะสั้นตามความต้องการของสังคม ชุมชน โดยไม่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทและผลตอบแทนคืนสู่บริษัทฯ และไม่ได้เป็นการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม ตัวอย่างเช่น การบริจาคหรือการสนับสนุน ด้านการศึกษา/ศาสนา/ กีฬา/ วัฒนธรรม และประเพณี/ ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

2. การลงทุนเพื่อสังคม

หมายถึง การลงทุนเพื่อชุมชน เป็นการลงทุนทั้งในและนอกเขตประกอบการของบริษัท ซึ่งมักจะเป็นโครงการขนาดใหญ่และระยะยาว รวมทั้งอาจสร้างส่วนร่วมกับชุมชน องค์กร หรือ สังคมอื่น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลประโยชน์ระยะยาวที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคม โดยโครงการหรือกิจกรรมมีการเน้นประเด็นเชิงสังคมที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรอันส่งผลประโยชน์แก่บริษัทในระยะยาว ตัวอย่างเช่น การสร้างภาพพจน์ที่ดีกับบริษัท การสะท้อนความเชี่ยวชาญของบริษัท การตอบสนองนโยบาย หรือกลยุทธ์ระดับชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ การลงทุนในชุมชนครอบคลุมถึงการดำเนินงานโดยบริษัทฯ เองทั้งหมดหรือร่วมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการดำเนินการตัวอย่างเช่น การดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Corporate Social Responsibility: CSR) การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) และกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน

3. การเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

หมายถึง การดำเนินการเชิงพาณิชย์ในชุมชน เป็นโครงการ/ กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยอาจจะอยู่นอกเหนือจากหน่วยงานด้านกิจการเพื่อสังคมก็ได้ เช่น การพัฒนาธุรกิจ,การตลาด, R&D ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนความสำเร็จของนโยบายบริษัทในการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ทั้งนี้ ต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมแก่ชุมชนด้วย ความช่วยเหลือสนับสนุนนี้สามารถดำเนินการทั้งในและนอกเขตประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ ขอบข่ายการสนับสนุนรวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรการกุศล สังคม และชุมชนเท่านั้น ไม่นับรวมกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯ

การสำรวจระดับผูกพันของชุมชนในพื้นที่ดำเนินการ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความผูกพันระหว่างชุมชมและบริษัทฯ จากทุกโครงการเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ดำเนินการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการวัดระดับความผูกพันของชุมชนในพื้นที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวัดระดับผลความผูกพันของชุมชนเป็นประจำทุกปี และกำหนดให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

การมีส่วนร่วมของพนักงานกับชุมชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานกับชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้พนักงานเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับโครงการเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้ามาร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน เช่นโครงการหมอไฟฟ้า และโครงการเคียงบ่าเคียงไหล่