สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงประกาศนโยบายและดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนดังต่อไปนี้ เพื่อควบคุมและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy)

บริษัทฯ ได้จัดทำและเปิดเผยนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ภายใต้บทบัญญัติที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ รวมถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ข้อตกลงประชาคมโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labour Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


ดาวน์โหลดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

Download