อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การลดความเสี่ยงที่นำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยจากทำงานของพนักงานและผู้รับเหมา ส่งผลต่อการหยุดชะงักของการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่างเสมอมา โดยกำหนดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนให้องค์กรปราศจากอุบัติเหตุและไร้ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน

แนวทางการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย (we SAFE)

บริษัทฯ ใส่ใจในการปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยมีวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร “we SAFE” ที่ทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความเข้าใจและนำวัฒนธรรมองค์กรไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับวัฒนธรรมความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร พนักงานระดับหัวหน้างาน พนักงาน และพนักงานจ้างเหมาประจำ ซึ่งมีหมวดคำถามในแบบประเมินดังนี้ นโยบายและวัตถุประสงค์กลยุทธ์ การลงมือปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการของบริษัทฯ ทรัพยากรของบริษัทและเอกสารการตรวจติดตามและวัดผล การประเมินและการบริหารความเสี่ยง การตรวจและการทวนสอบ และภาวะผู้นำและความมุ่งมั่น

คณะกรรมการความปลอดภัย

บริษัทฯ ดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน พ.ศ.2554 โดยมีคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอ.) ซึ่งทําหน้าที่จัดการดูแลให้พนักงานทุกคนมีความปลอดภัยในการทํางาน วางแผน บริหารจัดการดูแล และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร พร้อมกําหนดกฎระเบียบ และวิธีการทํางานที่ปลอดภัย ตลอดจนให้การศึกษาอบรมแก่พนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ทําโดยมีการตรวจสอบ ติดตาม และทบทวนผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการดำเนินงาน (Process Safety) และความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety)

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการดำเนินงาน (Process Safety) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการดำเนินงาน โดยดำเนินการจัดอบรมการป้องกันอันตรายเฉพาะด้าน และอันตรายจากสภาพการณ์ต่าง ๆ เช่น สถานที่อับอากาศ ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ผู้ควบคุมก๊าซอุตสาหกรรม การเก็บรักษาวัตถุอันตราย การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ และการดับเพลิง ทั้งการดับเพลิงเบื้องต้น เทคนิคการผจญเพลิง การสั่งการดับเพลิง ควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนรอบข้างสถานประกอบการของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety) เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัทฯ โดยจัดให้มีการอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนการทำงาน การแต่งกายชุดทำงานที่ปลอดภัย และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับกิจกรรมหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยหรืออันตรายในการทำงาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จากวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนให้องค์กรปราศจากอุบัติเหตุและไร้ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายสถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency: LTIF) และสถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจากการทำงาน (Total Recordable Injury Rate: TRIR) เป็นศูนย์ในระยะสั้นและระยะยาว โดยบริษัทฯ กำหนดให้ผลการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านผลการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือโดยผ่านการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ

บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของทั้งพนักงาน และผู้รับเหมา ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานสากลและผ่านการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ

การส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน

บริษัทฯ มีการดำเนินการแบบเชิงรุกเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน โดยการระบุความอันตรายและประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งการทบทวนมาตรการควบคุมและป้องกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากการตรวจสุขภาพประจำปี และมุ่งเน้นให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

โปรแกรมรายงานอุบัติการณ์(Incident Report Program)

บริษัทฯ ได้พัฒนาโปรแกรมการรายงานอุบัติการณ์ (Incident Report Program) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ พนักงานของบริษัทฯ สามารถรายงานอุบัติการณ์อุบัติเหตุ (Accident) และเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) บนระบบ Intranet ซึ่งสามารถบันทึก ประมวล และวิเคราะห์เหตุการณ์ พร้อมทั้งดำเนินการสอบสวนเพื่อจัดทำมาตรการแก้ไขและป้องกันผ่านระบบฐานข้อมูลแบบออนไลน์