พนักงานของบริษัท

พนักงานเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัทฯ อันเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญเติบโต เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลดังนี้

นโยบายการบริหารงานบุคคล

บริษัทฯ ได้มีการบังคับใช้นโยบายบริหารงานบุคคล เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยนโยบายการบริหารงานบุคคลจะนำมาซึ่งความสำเร็จและความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างพนักงานและองค์กร


ดาวน์โหลดนโยบายการบริหารงานบุคคล

Download
นโยบายการบริหารงานบุคคล
Click to enlarge

แนวทางการบริหารจัดการด้านพนักงานของบริษัทฯ

กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

การดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในปี 2561 มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อแนวทางการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตทั้ง 3 ด้าน (3 Growth Engines) โดยอาศัยกลไกการบริหารจัดการทั้งในส่วนของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงาน ตลอดจนการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในการทำงานที่จะช่วยเกื้อหนุนให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยสามารถแบ่งออกเป็นแผนงานใน 4 ด้านที่สำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Readiness of Talent Employee)
 • ปรับปรุงกระบวนการ กลไก และเครื่องมือในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการ ตามแผนการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และรองรับความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับธุรกิจใหม่ของบริษัท ตลอดจนการพัฒนา Employee Branding เพื่อให้เป็นที่รู้จักและสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพในลำดับต้น ๆ เข้ามาสู่องค์กรได้มากขึ้น
 • สร้างโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับตำแหน่งงานในแต่ละระดับ ที่สามารถสนับสนุนแผนการเติบโตทางธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และแผนพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ของบริษัท อาทิ ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่
2. การพัฒนาความเป็นผู้นำของบุคลากรและผู้บริหาร (Strengthen Leadership Capability
 • เริ่มนำรูปแบบการบริหารจัดการสายอาชีพ (Career Management Model) ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ Competency ที่กำหนด ทั้งในส่วนของ Common Competency, Leadership Competency และ Functional Competency เพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร
 • ทบทวนกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ ตลอดจนกำหนดแนวทางการพัฒนารายบุคคล และจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ สำหรับการทดแทนผู้บริหารที่จะเกษียณอายุ และรองรับการแผนขยายธุรกิจในอนาคต
3. มุ่งเน้นการค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และสร้างความผูกผันในองค์กร (Embed Corporate Culture and Increase employee engagement)
 • มุ่งเน้นการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร โดยใช้ค่านิยม “SPIRIT” ในการปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรองค์กรด้วยการใช้ระบบ และกลไกทางด้านทรัพยากรบุคคล ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างให้พนักงานเกิดพฤติกรรมในการทำงานที่องค์กรต้องการ และมุ่งเน้นให้มีการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อสร้างความพึงพอใจ และความผูกพันในองค์กรต่อไป
4. มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล (Delivering HR operation excellence)
 • ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ให้สอดรับกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้านหลัก คือ ระบบการบริหารผลการดำเนินงาน (Performance Management System) กลยุทธ์การวางแผนอัตรากำลัง (Strategic Workforce Planning) และการปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการทำงาน (Organization Restructuring)
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ให้รองรับทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรในต่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการสร้าง Platform และระบบการทำงานที่รองรับกับรูปแบบการทำงานใหม่ ๆ ในอนาคต

แนวทางการพัฒนาพนักงาน

ศักยภาพของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรโดยเฉพาะภายใต้การเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องของธุรกิจไฟฟ้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงการพัฒนาให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามทิศทางของธุรกิจ โดยกำหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานที่ชัดเจนและเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

ศักยภาพของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรโดยเฉพาะภายใต้การเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องของธุรกิจไฟฟ้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงการพัฒนาให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามทิศทางของธุรกิจ โดยกำหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานที่ชัดเจนและเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมของพนักงานในตำแหน่งที่สำคัญเพื่อสืบทอดตำแหน่งที่ว่างลงจากการเกษียณอายุ หรือเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ที่เกิดขึ้นตามแผนขยายกิจการ โดยจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานสำหรับการดำรงตำแหน่งบริหารอย่างมีระบบ การดำเนินการภายใต้แผนการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญมีรายละเอียดดังนี้

 1. การจัดกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งบริหาร
 2. การประเมินสมรรถนะผู้บริหารของพนักงานในกลุ่มดังกล่าวผ่าน Assessment Center ที่ครอบคลุมการประเมินด้าน Leadership Competency ด้าน Organization Knowledge ด้าน Experience และด้าน Personal Attribute
 3. การนำผลการประเมินได้นำมาใช้ในกำหนดแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)

การบริหารจัดการความรู้องค์กร

การบริหารจัดการความรู้องค์กร ก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของบริษัทฯ ในการลดความเสี่ยง และสร้างความเป็นเลิศในการแข่งขัน บริษัทฯ จึงส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กรและสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการพัฒนาระบบ Knowledge Management Portal ซึ่งดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรที่มีทิศทางสอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ของกลุ่มบริษัท ปตท. (PTT Group KM Committee)

การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถและเหมาะสมเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมกันกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมีการดำเนินการโดยใช้ระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System: IMS) ที่มีความโปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติ การสรรหาและคัดเลือกพนักงานจะพิจารณาจากศักยภาพของผู้สมัครในด้านต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน ความรู้ด้านการบริหารงานและทัศนคติ

การประเมินผลงานผลปฏิบัติงาน

บริษัทฯ นำระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System: PMS) มาใช้เพื่อวัดและประเมินผลงานปฏิบัติของพนักงาน เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การประเมินพนักงานได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การประเมินพฤติกรรมและการประเมินผลงานผ่านตัวชี้วัดของพนักงาน โดยพนักงานทุกคนต้องกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร ผลการประเมินจะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อวางแผนในการระบุทิศทางการพัฒนาสายอาชีพที่เหมาะสมแก่พนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งยังนำมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทนและเลื่อนตำแหน่งให้สอดคล้องกับผลดำเนินงานในระดับองค์กร

การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิแรงงาน

การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิแรงงานของบริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พนักงานทุกคนมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ พนักงานจาก 3 พื้นที่ ที่บริษัทฯประกอบกิจการอยู่ ได้แก่ ระยอง ศรีราชา และกรุงเทพฯ มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นคณะกรรมการสวัสดิการฯ ซึ่งมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยคณะกรรมการสวัสดิการฯ จะมีการหารือถึงประเด็นการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิแรงงานร่วมกับตัวแทนฝ่ายนายจ้างอย่างเป็นทางการทุก 2 เดือน

การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาพนักงานอันมีค่าไว้ได้ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างราบรื่น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรโดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจำทุกปี และนำผลสำรวจไปใช้ในการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของพนักงานอย่างต่อเนื่องโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. การประมวลผลการสำรวจ
 2. การประชุมย่อยกับพนักงาน
 3. การนำเสนอผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
 4. การจัดทำแผนดำเนินงานเพื่อยกระดับความผูกพัน

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทฯ ดำเนินการประเมินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณากำหนดการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันได้ ซึ่งค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานประจำประกอบด้วย

 1. เงินเดือน
 2. โบนัส
 3. เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและบุคคลในครอบครัว
 5. ประกันชีวิต
 6. ค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้
 7. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรและพนักงาน
 8. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพสำหรับพนักงานและครอบครัว
 9. เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์

ความหลากหลายในบริษัทฯ

บริษัทฯ สนับสนุนการจ้างงานที่ไม่กีดกันบุคคลที่มีความหลากหลาย โดยยอมรับและเห็นถึงคุณค่าของความแตกต่างในแต่ละบุคคลซึ่งได้แก่ เชื้อชาติ เพศ ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม อายุ ภูมิลำเนา การศึกษา และความพร้อมทางกายภาพของร่างกาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักว่าความหลากหลายในทรัพยากรขององค์กรจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าและลักษณะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสร้างสรรค์ อันส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน