ไฟฟ้า
1,400 เมกะวัตต์

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

ประเภท: โรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant)

RPCL เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) โดยจำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้ให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมีอายุสัญญา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. สำหรับหน่วยผลิตที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551 และหน่วยผลิตที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในปี 2576 โดยการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายเป็นไปตามเงื่อนไขและการสั่งเดินเครื่องของ กฟผ.

ที่ตั้งโครงการ

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี