Press Release

GPSC มอบทุนการศึกษา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายเติมชัย บุนนาค กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยนายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ นายสมรชัย คุณรักษ์ รองผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ และคณะผู้บริหาร ร่วมกับตัวแทนผู้ถือหุ้นในโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ  GPSC แกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคระยอง การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาละ 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาท จำนวน 6 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท โดยการมอบทุนการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ซึ่ง GPSC จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี