Press Release

GPSC รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 นายเสาร์ชัย สุขเกษม (แถวบนขวา) ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิต และคุณนิมิตร บุญประสานกิจ (แถวบนซ้าย) ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการผลิต บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เข้ารับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจำปี 2561 จาก ดร.สมจิณณ์ พึลึก (แถวล่างที่ 4 จากซ้าย) ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งในปีนี้ GPSC ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยอดเยี่ยม (ธงขาว-ดาวเขียว) ของศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1 และรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยดีเยี่ยมต่อเนื่อง 6 ปี (ธงขาว-ดาวทอง) ของศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง