CSR News

GPSC ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชน เขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ประจำปี 2558

GPSC ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. ในพื้นที่จังหวัดระยอง จัดพิธีมอบเงินสนับสนุน “ โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชน เขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ประจำปี 2558 จำนวน 400,000 บาท ” ณ โรงเรียนวัดมาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้บุตรหลานชุมชนในเขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ระดับทุนการศึกษาเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี โดยในปีนี้มีการมอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 633 ทุน