CSR News

กฐินสามัคคี ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 กลุ่ม ปตท. นำโดย GPSC จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ณ วัดหนองผักหนาม ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยรวมยอดกฐฺินฯ ทั้งสิ้น 709,561 บาท GPSC นำโดย นายสมรชัย คุณรักษ์ (ผู้จัดการฝ่ายสายงานการผลิต และซ่อมบำรุง) ,นายกล้าหาญ โตชำนาญวิทย์ (ผู้จัดการฝ่ายบริหารศักยภาพองค์กร) พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกับชาวชุมชนหนองผักหนามและชุมชนใกล้เคียง จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ณ วัดหนองผักหนาม ต.มาบข่า อ.นิคมฯ จ.ระยองซึ่งการทอดกฐินในปีนี้ วัดหนองผักหนามจักได้นำไปบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างภายในวัดให้อยู่สภาพที่พร้อมใช้งาน เพื่อรองรับชาวบ้าน และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สืบไป