CSR News

GPSC ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. สืบสานประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 58 GPSC ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. พื้นที่จังหวัดระยองร่วมกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณ เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงของชุมชนในเขตมาบตาพุด ,บ้านฉาง และมาบข่า ประจำปี 2558 รวม 38 แห่ง เพื่อร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน