CSR News

กิจกรรมพัฒนาชุมชนเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

ระหว่างวันที่ 3 - 8 ธ.ค. 58 GPSC ร่วมกับกลุ่ม ปตท. พื้นที่จังหวัดระยองสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในพื้นที่เมืองมาบตาพุด/ ตำบลมาบข่าพัฒนา/ตำบลบ้านฉาง และเมืองบ้านฉาง โดยสนับสนุนชุมชนละ 10,000 บาท ซึ่งในปี 2558 มีชุมชนจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนทั้งสิ้น 57 ชุมชน รวมเป็นเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 570,000 บาท โดยได้มีกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะภายในชุมชน อาทิ ทำความสะอาดวัด , ตัดแต่งต้นไม้ในทางสาธารณะ และซ่อมแซมอุปกรณ์ในสวนสุขภาพ เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา