จรรณยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

แนวทางการจัดการด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจมีดังนี้:

 • กลยุทธ์
  • นโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Corporate Governance Manual and Code of Conduct)
  • นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Fraud and Corruption)
  • นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ (Compliance Policy & Charter)
  • นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง (Whistleblowing and Complaints Handling Policy)
  • นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • นโยบายการจัดการทรัพย์สิน การรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง
 • กระบวนการ
  • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร
  • แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เรื่อง การรับ – ให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่น
  • แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การรายงานฯ โดยแบ่งออกเป็น หลักเกณฑ์สำหรับการรายงานครั้งแรก การรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียประจำไตรมาส และการรายงานข้อมูลที่มีส่วนได้เสียประจำปี
  • แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้มีการจัดทำรายงานครั้งแรก (เข้าทำงาน/รับตำแหน่งครั้งแรก) / รายงานประจำปี / รายงานตามเหตุการณ์ (ถ้ามี)
  • การส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กรรมการ พนักงาน ผู้บริหาร ผู้แทนจากบริษัทในเครือฯ คู่ค้า และบุคคลภายนอกกลุ่มอื่นๆ
 • การจัดเก็บและรายงานผลการดำเนินงาน
  • การจัดเก็บและรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
  • การจัดเก็บและรายงานข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
  • การจัดเก็บบันทึกรายการของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด ตามแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน การรับ – ให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  • การจัดเก็บและรายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ

ผลการดำเนินงาน

การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ GPSC (Corporate Governance &Code of Conduct)

บุคลากรทุกคนของบริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ GPSC (Corporate Governance Manual and Code of Conduct) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความยั่งยืนตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเท่ากับแนวปฏิบัติสากล บริษัทฯ ส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โดยกำหนดให้เป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร คือ Integrity โดยส่งเสริมผ่านกิจกรรมและช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ GPSC นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำรายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งบุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานทุกครั้งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถูกระบุอยู่ในหลักจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจน พร้อมร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย “Thai Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)” ) นับตั้งแต่ปี 2561 นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Fraud and Corruption Policy) และแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด หรือ No Gift Policy เพื่อกำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงได้ออกนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง (Whistleblowing and Complaints Handling Policy) พร้อมประกาศกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมกลไกในการติดตามและตรวจสอบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมไปถึงให้คุ้มครองแก่ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนด้วยความสุจริต ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) เกี่ยวกับการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีข้อร้องเรียนผ่านทางช่องทางรับข้อร้องเรียนของบริษัทฯ ที่ผ่านเกณฑ์และรับลงทะเบียนจำนวน 4 เรื่อง โดยเสร็จสิ้นกระบวนการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินการพิจารณาทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องแล้วทั้งหมด ประกอบด้วย กรณีบกพร่องในหน้าที่ 2 เรื่อง และกรณีทุจริต 2 เรื่อง ซึ่งเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ไม่ปรากฎข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมการกีดกันทางการแข่งขันหรือการผูกขาดทางการค้าในทุกรูปแบบ (anti-competitive behavior, anti-trust และ monopoly practices)

การส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบ ตระหนักเข้าใจในหลักการจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินธุรกิจ ในปี 2562 จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

 • กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อสื่อสารความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและการต่อต้านการทุจริจและคอร์รัปชัน
 • กิจกรรม “QSHE & KM Day 2019” เพื่อสื่อสารความรู้และความเข้าใจในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีกิจกรรมแบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อทดสอบความเข้าใจของพนักงาน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
 • บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังคนไทย อาสาสู้โกง” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
 • กิจกรรม PTT Group CG Day 2018 ภายใต้แนวคิด “Digitalization: CHALLENGE The GOVERNANCE” กลุ่ม ปตท. มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรตามหลัก CG ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง โดยนำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย มาเสริมกระบวนการทำงานในเชิงการปฏิบัติงาน (CG in Practice) เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562
 • การถ่ายทอดความรู้มาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันในงานสัมมนาคู่ค้า ประจำปี 2562 (GPSC Annual Supplier Seminar 2019) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
 • บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562