การสนับสนุนต่อสมาคม / องค์กรทางธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักถึงการแสดงบทบาทและความรับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเครือข่ายและสมาชิกกับองค์กรหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ ที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาให้อุตสาหกรรมและประเทศมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนและมีส่วนในการผลักดันนโยบาย รวมถึงการแบ่งปันความรู้ร่วมกันจากหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีการใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง องค์กรหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองแต่อย่างใด โดยการสนับสนุนสมาคมและองค์กรทางธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้

รายชื่อสมาคม/ องค์กร ประเภทองค์กร จำนวนเงินที่สนับสนุน (บาท)
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) สมาคมทางการค้า 250,000 250,000 250,000 250,000
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี 53,500 53,500 53,500 53,500
สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) สมาคมทางการค้า 42,800 42,800 42,800 42,800
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.)
  • กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า
  • กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
สมาคมทางการค้า 64,200 42,800 53,500 48,150
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมทางการค้า 24,610 24,610 24,610 24,610
สมาชิกองค์การซีเกรแห่งประเทศไทย สมาคมทางการค้า 20,973.05 20,543.64 21,140.17 20,388.20
สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร สมาคมทางการค้า 0 0 0 15,000
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษ 0 0 0 0
สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร สมาคมทางการค้า 0 0 0 15,000
สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย สมาคมทางการค้า 10,000 0 3,750 6,223
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สมาคมทางการค้า 4,280 4,280 4,280 4,280
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี สมาคมทางการค้า 2,140 2,140 2,140 2,140
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สมาคมทางการค้า 0 0 0 0
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สมาคมทางการค้า 0 0 0 0
จำนวนรวม 472,503 440,674 455,720 482,091

องค์กรที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนสูงสุด 3 อันดับแรก

ชื่อองค์กร รวมจำนวนเงินสนับสนุน ปี 2562 (บาท)
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจมีความยั่งยืนและประสบความสำเร็จ และช่วยการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกที่ยั่งยืน
250,000
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT)
ก่อตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และปิโตรเคมี โดยมุ่งเน้นด้านด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การให้บริการข้อมูลข่าวสารวิชาการ และการประสานงานด้านนโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ   เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ 
53,500
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.)
ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสากรรมภาคเอกชนในการประสานนโยบายและดำเนินการกับภาครัฐ ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม
48,150