พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 1 เมษายน 2562 (วาระที่ 3) / 4 เมษายน 2559 (วาระที่ 2) / 20 มกราคม 2559 (วาระที่ 1)

อายุ : 62 ปี


ประวัติการศึกษา

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Certification (DCP 217/2016)
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 24/2016)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรชั้นนายร้อย โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
 • หลักสูตรชั้นนายพัน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
 • หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุง โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก
 • หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชีระดับผู้บริหาร โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • ไม่มี

ปี

ตำแหน่ง

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2559 – เม.ย. 2560

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

2556 - 2559

ผู้ชำนาญการกองทัพบก

2555

รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ กองทัพบก

2551

ผู้อำนวยการกอง กองวิทยาการ ศูนย์การทหารราบ กองทัพบก


การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ไม่มี


มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ไม่มี