โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการ Zero Waste Village

Year : 2563

สถาบันผู้มอบรางวัล : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล

Year : 2563

สถาบันผู้มอบรางวัล : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการลดการใช้เชื้อเพลิง และการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล

Year : 2563

สถาบันผู้มอบรางวัล : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการเปลี่ยนโคมสปอร์ตไลท์จากหลอดเมทัลฮาไลต์, หลอดโซเดียมเป็นหลอด LED บริเวณ AUX-Boiler, Transformer และพื้นที่อื่นๆ และโครงการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล

Year : 2563

สถาบันผู้มอบรางวัล : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการเปลี่ยนชนิด Steam Trap ที่ Leak Passing ใน Line CUP3 ไปยัง BPA และโครงการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล

Year : 2563

สถาบันผู้มอบรางวัล : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โรงไฟฟ้าศรีราชา

Year : 2563

สถาบันผู้มอบรางวัล : สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการสาธารณูปการกลาง แห่งที่1

Year : 2563

สถาบันผู้มอบรางวัล : สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการสาธารณูปการกลาง แห่งที่ 2

Year : 2563

สถาบันผู้มอบรางวัล : สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการสาธารณูปการกลาง แห่งที่ 3

Year : 2563

สถาบันผู้มอบรางวัล : สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

Year : 2563

สถาบันผู้มอบรางวัล : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย โครงการสาธารณูปการ แห่งที่ ๔ เฟส ๑

Year : 2563

สถาบันผู้มอบรางวัล : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมระดับเอเชีย

Year : 2563

สถาบันผู้มอบรางวัล: Corporate Governance Asia

รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมระดับเอเชีย

Year : 2563

สถาบันผู้มอบรางวัล: Corporate Governance Asia

รางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมระดับเอเชีย

Year : 2563

สถาบันผู้มอบรางวัล: Corporate Governance Asia

รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมระดับเอเชีย

Year : 2563

สถาบันผู้มอบรางวัล: Corporate Governance Asia

Institutional Investor Corporate Awards 2020

Year : 2563

1. Most Organized Investor Relations 2. Most Consistent Dividend Policy 3. Best Strategic Corporate Social Responsibility 4. Most Improved Investor Relations สถาบันผู้มอบรางวัล: Alpha South East Asia

รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ปี 2562

Year : 2562

สถาบันผู้มอบรางวัล: สถาบันไทยพัฒน์

รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่เริ่มมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น

Year : 2562

สถาบันผู้มอบรางวัล: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลหุ้นยั่งยืนประจำปี 2562

Year : 2562

สถาบันผู้มองรางวัล: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ใบรับรองการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ในองค์กร 2562

Year : 2562

สถาบันผู้มอบรางวัล: องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2019 โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562

Year : 2562

สถาบันผู้มอบรางวัล: กรมโรงงานอุตสาหกรรม

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 1 โครงการ

Year : 2562

สถาบันผู้มอบรางวัล: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 8 โครงการ

Year : 2562

สถาบันผู้มอบรางวัล: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบ

Year : 2562

สถาบันผู้มอบรางวัล: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

รางวัล Prime Minister Road Safety Awards ประจำปี 2562 ประเภทองค์กรที่มีผลงานในการดำเนินงานที่เด่นชัดทางด้านการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนที่ดี

Year : 2562

สถาบันผู้มอบรางวัล: สำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด

รางวัล Asia Responsible Enterprise Award 2019 ประเภท Green Leadership Award

Year : 2562

สถาบันผู้มอบรางวัล: Enterprise Asia

CFO of the year award 2019 in Treasury, Trade, Supply chain and Risk Management

Year : 2562

สถาบันผู้มอบรางวัล: นิตยสารดิแอสเส็ท

เกียรติบัตร องค์กร ลดโลกร้อน…ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5

Year : 2562

สถาบันผู้มอบรางวัล: สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ประกาศนียบัตรรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

Year : 2561

สถาบันผู้มอบรางวัล: โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

รางวัลยอดเยี่ยมระดับเอเชีย ในงาน Asian Excellence Award 2018

Year : 2561

1. รางวัลประเภทบุคคล : ผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี 2. รางวัลประเภทองค์กร : นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งปี สถาบันผู้มอบรางวัล: นิตยสาร Corporate Governance Asia

Power Deal of The Year - Highly Commended

Year : 2561

สถาบันผู้มอบรางวัล: The Asset

ประกาศนียบัตรโครงการประเมินการใช้น้ำบาดาลตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Water Footprint)

Year : 2561

สถาบันผู้มอบรางวัล: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4

Year : 2561

สถาบันผู้มอบรางวัล: กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล CSR-DIW Award 2018 จากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ปี 2561

Year : 2561

สถาบันผู้มอบรางวัล: กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รางวัล 3Rs และ Zero Waste to Landfill

Year : 2561

1. การจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs 2. การใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด สถาบันผู้มอบรางวัล: กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศนียบัตรและโล่เกียรติยศ ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมลดโลกร้อน” ประจำปี 2561

Year : 2561

1. โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 1 โครงการ 2. โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ 1 โครงการ 3. โครงการฉลากลดโลกร้อน 1 โครงการ 4. โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 4 โครงการ 5. โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 5 โครงการ สถาบันผู้มอบรางวัล: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รางวัลสุดยอดองค์กรนวัตกรรม ประจำปี 2561

Year : 2561

สถาบันผู้มอบรางวัล: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Best Investor Relation Company Thailand

Year : 2561

สถาบันผู้มอบรางวัล: International Business Magazine

GPSC ได้รับการประเมินผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 (CGR) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด และถือเป็น Top Quartile ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Capitalization สูงกว่า 10,000 ล้านบาทขึ้นไป

Year : 2561

สถาบันผู้มอบรางวัล: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ASEAN Corporate Governance Awards ในฐานะ 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับสูงสุด (TOP50 ASEAN PLCs) ในงาน 2nd ASEAN Corporate Governance Awards Ceremony 2018

Year : 2561

สถาบันผู้มอบรางวัล: ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)

รางวัลดีเยี่ยม รางวัลรายงานความยั่งยืน ปี 2561

Year : 2561

สถาบันผู้มอบรางวัล: สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สถาบันไทยพัฒน์

รางวัลยอดเยี่ยมในงาน CFO INNOVATION AWARDS 2018

Year : 2561

1.CFO of the Year Excellence in Technology 2.Excellence in Treasury Management Transformation สถาบันผู้มอบรางวัล: CFO Innovation Magazine (Online)

International Finance Awards 2018

Year : 2561

ประเภท Most Innovative Power Company-Thailand สถาบันผู้มอบรางวัล: International Finance Magazine

PTT Group Operational Excellence Award 2017

Year : 2560

โดย PTT Group Operational Excellence 30 มีนาคม 2560

รางวัลประเภทบุคคล Asia’s Best CEO (Investor Relations)

Year : 2560

ผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี รางวัลประเภทองค์กร Best Investor Relations Company รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม และ Best Environmental Responsibility รางวัลความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม โดย นิตยสาร Corporate Governance Asia 9 มิถุนายน 2560

ESG 100 Certificate

Year : 2560

โดย สถาบันไทยพัฒน์ 12 กรกฎาคม 2560

รางวัลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย

Year : 2560

โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 19 กันยายน 2560

คาร์บอนฟรุตพริ้นผลิตภัณฑ์

Year : 2560

โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 19 กันยายน 2560

ฉลากลดโลกร้อน

Year : 2560

โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 19 กันยายน 2560

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

Year : 2560

โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

รางวัลมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

Year : 2560

โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 27 กันยายน 2560

รางวัลหุ้นยั่งยืน โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Year : 2560

8 พฤศจิกายน 2560

รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ประเภทรางวัลเกียรติคุณ

Year : 2560

โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์ 14 ธันวาคม 2560

TPM Excellence Award 2017 Category A (Total Productive Maintenance: TPM)

Year : 2560

โดย Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) 21 มีนาคม 2561

รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว) : โรงผลิตสาธารณูปโภค 1 และโรงผลิตสาธารณูปโภค 3 รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ต่อเนื่อง 6 ปี (ธงขาว-ดาวทอง) โรงผลิตสาธารณูปโภค 1 และโรงผลิตสาธารณูปโภค 3

Year : 2560

โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย

Year : 2559

โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

PTT Group Operational Excellence Award 2016

Year : 2559

โดย PTT Group Operational Excellence

Investors’ Choice Award ประจำปี 2559

Year : 2559

โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

รางวัล CFO ยอดเยี่ยม

Year : 2559

โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

ESG 100 Certificate

Year : 2559

โดยสถาบันไทยพัฒน์

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

Year : 2559

โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

สถานประกอบการที่ปฎิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559

Year : 2559

โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2559

Year : 2559

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Most Progress in IR Award in South East Asia ประจำปี 2559

Year : 2559

โดย IR Magazine

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 ประเภทรางวัลเกียรติคุณ (Recognition)

Year : 2559

โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์

CUP1 Good

Year : 2559

IMS

Year : 2559

โครงการลดมลพิษโรงงานอุตสาหกรรม

Year : 2559

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Year : 2559

TPM Autonomous

Year : 2559

TPM Planned

Year : 2559

Zero Unplanned CUP1

Year : 2559

Zero Unplanned CUP2

Year : 2559

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีปตท

Year : 2559

PTT Utility & GE

Year : 2559

Goldstar 2010-2015

Year : 2558

รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาว ดาวเขียว)

Year : 2558

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว

Year : 2556

PTT Group Operational Excellence 2013-2

Year : 2556

PTT Group Operational Excellence 2013

Year : 2556

PTT Group Operational Excellence 2012

Year : 2555

รางวัลการใช้ประโยชน์จากกากของเสียภายในโรงงานได้หมด

Year : 2555

การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ

Year : 2555

TIS 18001

Year : 2555

CUP1 Excellence

Year : 2554

การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

Year : 2551