แชร์ตำแหน่งงานว่าง:

9 ผลลัพธ์

ผู้จัดการส่วน ปฏิบัติงานบริษัทในเครือ ตำแหน่ง Deputy Managing Director-Operations and Maintenance

เม.ย. 01, 2565

Laos

คุณสมบัติ:

 • Master's degree in Engineering or MBA, etc.
 • Experience in O&M at least 5 years
 • Experience in Engineering Work at least 3 years
 • Experience in at least 2 Power Plant Major Overhaul Management
 • Experience in PPA Contract Management and negotiation
 • Experience in Business and Budget Plan and Control
 • Experience in Contract Management and disputation
 • Able to stay in Laos (at site)
 • Knowledge in Risk Assessment
 • Knowledge in Insurance Management
 • Knowledge in Dam Management (optional)
 • Good English Communication and report with TOEIC at least 700

Main Purpose:

To manage O&M Activities for plant availability, reliability and efficiency, complying with the engineering prudent practice, related standard, related contracts, instruction manuals, laws and regulation

 

Main Responsibilities :

 • To manage Plant Safety to meet engineering prudent practices and related standard
 • To support MD for company strategic planning, business & action plan and conduct O&M Activities, achieving Company Mission/Target
 • To manage O&M Activities for plant availability, reliability and efficiency, complying with the engineering prudent practice, related standard, related contracts, instruction manuals, laws and regulation
 • To manage O&M Budget and Expenses, complying with the plan
 • To manage related contracts, complying with the obligations under such contracts
 • To manage the 3rd parties liaison for company benefit
 • To manage internal and external conflicts, disputation and argument, influenced by O&M Activities for company profit
 • To report and support MD to report Laos BOD, Lenders and Shareholder
 • To manage company reputation, influenced by O&M Activities.
 • To manage O&M Contractor/Subcontractor for good relationship with Laos Staffs and Operation Village Community
 • To manage company’s asset for optimized utilization and maintenance
 • To manage the compliance of company’s way of conduct, deployed by MD,
 • To be a role model of Company’s Core Values (ACT SPIRIT)
 • To manage O&M risks and insurance

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เทียบเคียง
 • อย่างน้อย 10 ปี ในงานการตลาด สัญญา ซื้อขาย ไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น
 • อย่างน้อย 10 ปี วิเคราะห์วางแผนและการจัดทำ Financial Model, บริหารสัญญา, บริหารองค์กร
 • มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะในการวางแผนข้อมูลในด้านต่างๆ และวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุน
 • มีทักษะในการจัดทำ เอกสารสัญญาและการจัดทำรายงาน
 • มีความรู้ ความเข้าใจใน Value Chain ของธุรกิจไฟฟ้าเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ทักษะและความเข้าใจในธุรกิจไฟฟ้า
 • มีความสามารถในการบริหารงบประมาณ
 • มีความรู้และทักษะวิเคราะห์การเงิน สามารถจัดทำ Model รองรับการวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
 • มีความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี มีคะแนน TOEIC อย่างน้อย 700 คะแนน

Main Purpose:

 • กำกับ ดูแล งานการพาณิชย์ งานแผนและพัฒนาธุรกิจ งานบริการเทคนิคอุตสาหกรรม งานบริหารองค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด
 • งานพาณิชยกิจ
  • งานการพาณิชยกิจไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น
  • งานการบริหารสัญญา
  • งานบริหารสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  • งานบริหารความเสี่ยงองค์กร
 • งานวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
  • งานวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
 • งานบริการเทคนิคลูกค้าอุตสาหกรรม
 • งานบริหารองค์กร
  • งานประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
  • งานจัดซื้อจัดจ้าง
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Main Responsibilities :

1. งานรองกรรมการผู้จัดการ พาณิชยกิจและบริหารองค์กร

 • บริหารและร่วมกำหนดนโยบายองค์กรร่วมกับตัวแทนผู้บริหารจากผู้ถือหุ้นทุกราย
 • กรรมการในคณะผู้บริหาร (Executive Committee) เพื่อกำหนดและควบคุมแนวทางการการดำเนินงานองค์กรให้เป็นไปที่ผู้ถือหุ้นกำหนด
 • ควบคุมและบริหารงบประมาณองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ

2. งานพาณิชยกิจ

2.1 งานการพาณิชยกิจไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น

 • กำหนดโยบายในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า สูตรราคา เงื่อนไขในการผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเจรจาต่อรองกับคู่ค้า ลูกค้าและผู้ให้กู้ โดยจะต้องสมดุลย์ระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น ของลูกค้ารายต่างๆ ให้สัดส่วนในการผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น ต่างๆ ของบริษัทเป็นไปตามระบบ Co-Generation อย่างเหมาะสม
 • กำหนดนโยบาย รูปแบบ เงื่อนไข การจัดทำสัญญาซื้อขาย ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ สูตรราคา ข้อกำหนดการชำระเงิน และเงื่อนไขต่างๆ เช่นเหตุสุดวิสัย เหตุผิดสัญญา การบอกเลิกสัญญา ข้อยกเว้นต่างๆ กับลูกค้ารายต่างๆ
 • กำหนดนโยบาย รูปแบบ เงื่อนไขการจัดทำสัญญาซื้อขายทั้งทางด้านโครงการ ด้านวัตถุดิบ ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า งานจ้างดำเนินการผลิตและอื่นๆ กับคู่ค้ารายต่างๆ

2.2 งานการบริหารสัญญา

 • บริหารสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • บริหารสัญญาและหรือข้อตกลงร่วมการซื้อขายไฟฟ้า ไอน้ำและน้ำเย็นกับลูกค้าอุตสาหกรรม
 • ร่วมกับฝ่ายบริหารการผลิตและประสิทธิภาพบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
 • ร่วมกับฝ่ายบัญชีและการเงินบริหารสัญญาประกันภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าอุตสาหกรรม

2.3 งานบริหารสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI)และนำเข้าเครื่องจักร

 • ควบคุมและบริหารสิทธิประโยชน์ จากการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • ควบคุมและบริหารการจัดทำเอกสารประกอบการส่งเสริมโครงการจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI)

2.4 งานบริหารความเสี่ยง

 • กำกับการจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้นโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
 • จัดทำ Corporate Risk Profile ประจำปีที่สอดคล้องกับทิศทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร พร้อมทั้งผลักดัน สร้างความเข้าใจกับ Risk Owner เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงทุก Risk ควบคุมดูแลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนา Corporate Risk Model ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลประกอบการขององค์กร พร้อมทั้งกำหนด Risk Appetite / Risk Tolerance, Early Warning เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. งานวางแผนและพัฒนาธุรกิจ

 • ควบคุม การจัดทำแผนธุรกิจ ของบริษัท ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของบริษัท
 • ควบคุม การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และการตลาด รวมทั้งสภาพความเป็นไปของธุรกิจไฟฟ้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งด้านรูปแบบการผลิต โครงสร้างราคา เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
 • ควบคุม การวิเคราะห์ Financial Projection ในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว โดยใช้ปัจจัยและตัวแปรต่างๆ ทั้งราคาโครงสร้างก๊าซธรรมชาติ ราคาไอน้ำ ราคาน้ำเย็น ปริมาณการผลิตไฟฟ้า ราคารับซื้อไฟฟ้าฐาน และการซื้อไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ ทั้ง Firm และ Non Firm ที่มีโครงสร้างราคาที่แตกต่างกัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมและกำหนดทิศทางและเพื่อการบริหารขององค์กร

4. งาน KPI องค์กร

 • ศึกษาเปรียบเทียบระบบ KPI ขององค์กรชั้นนำด้านพลังงานเพื่อเปรียบเทียบและเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร

5. งานบริการเทคนิคลูกค้าอุตสาหกรรม

 • กำกับดูแลการจัดส่งไฟฟ้า ไอน้ำ ไอน้ำสะอาด และน้ำเย็น ให้กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม
 • กำกับดูแล งานการตรวจติดตามเครื่องมือ อุปกรณ์การรับไฟฟ้า และไอน้ำของลูกค้าอุตสาหกรรมให้มีความถูกต้อง เหมาะสม
 • กำกับดูแล การวิเคราะห์และบริหารแผนการผลิตของลูกค้าอุตสาหกรรมเพื่อดำเนินการให้ระบบผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

6. งานบริหารองค์กร

 • วางแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัทฯ และให้คำแนะนำ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดนโยบาย และดูแลเกี่ยวกับระเบียบข้อกำหนดว่าด้วยการพัสดุ เพื่อให้การปฎิบัติงานการจัดหาพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • กำกับดูแลการจัดหาจัดจ้างขององค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดกลยุทธ์ และแผนความต้องการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบงานเครือข่าย ระบบการสื่อสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงระบบงานเครือข่าย ระบบการสื่อสาร และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อให้ระบบงานเครือข่าย ระบบการสื่อสาร และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Providing advice on all legal aspects regarding energy project investments (Development of Greenfields and Brownfields, M&A, due diligence), in Thailand, Asia-Pacific and, as the need may arise, beyond.
 • Drafting, reviewing, revising legal contracts, letter of agreements or legal documentation.
 • Drafting and reviewing project contracts to ensure optimal benefits to the company.
 • Advising solutions to complicated legal contractual issues.
 • Advising project teams to ensure compliance with project terms and conditions in relation to energy project.
 • Providing effective contractual risk management and promoting the company’s interests.
 • Developing, maintaining, coordinating, including negotiating and interfacing with internal departments (BD, Finance etc.) and external parties who are related to the company business.
 • Proving legal advice to ensure that the company’s business development activities comply with relevant laws and regulations.

คุณสมบัติ:

 • Master’s degree in law
 • Minimum 5-7 years’ experience in business/transaction law practice.
 • Experience in an international law firm, or a multinational energy company would be an advantage.
 • Excellence in English, both speaking and writing; Minimum 700 TOEIC is required.
 • Interpersonal, Organization and communication skills, Time management

Main Purpose:

Provide legal advice, review, and prepare commercial/project contracts in relation to investments and transactions in energy business to protect the company’s legal and business interests.

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • จัดทำแผนการตรวจสอบภายในบริษัทใน GPSC ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องกับความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร 
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Engagement Work Program) ของแผนงานที่รับมอบหมาย และให้ข้อคิดเห็น/คำปรึกษาในการจัดทำแนวทางการตรวจสอบ แก่ทีมงาน
 • ดำเนินการตรวจสอบ ประเมินผลและติดตามการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรในด้านต่างๆ เช่น งานบัญชี การเงินและการปฏิบัติการ, คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, โครงการก่อสร้างและโครงการการลงทุนต่างๆ เป็นต้น
 • ร่วมให้ข้อคิดเห็นแก่ทีมงานในการประเมินการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ในกระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบ
 • วิเคราะห์ ประมวลผล และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อหน่วยรับตรวจ พร้อมทั้งจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบ
 • ติดตามความก้าวหน้าและผลการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในตามแนวทางที่ได้ตกลงร่วมกันกับหน่วยรับตรวจ
 • พัฒนาระบบงานและเครื่องมือการตรวจสอบ กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบและประเมินภายใน เพื่อให้การตรวจสอบมีมาตรฐานเทียบเคียงกับภายนอกได้ (Benchmarking)
 • ปฏิบัติงานให้คำปรึกษา/แนะนำที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน GPSC และบริษัทในกลุ่ม GPSC
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานสอบทานรายการระหว่างกัน เป็นต้น
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่ทำกิจกรรมตรวจสอบอื่นๆ เช่น External Auditor เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการตรวจสอบต่างๆ
 • ดูแลการรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการตรวจสอบ

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี ในแต่ละด้านของงาน Operation การบริหารงานโครงการ งานบัญชีและการเงิน งานงบประมาณ งานแผนและกลยุทธ์ งานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
 • มีความรู้/ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ทิศทางการดำเนินธุรกิจของ GPSC การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน
 • มี CPA, CIS, CISA
 • มีความรู้ในการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานควบคุมภายใน (Internal Control)
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบงานและเครื่องมือการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการตรวจสอบและประเมินภายใน
 • มีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด คำสั่ง มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ดูแลงานด้านตรวจสอบ และ บำรุงรักษา เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้งานให้มีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อกระบวนการผลิตได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
 • จัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตและการเดินเครื่องและเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นซ่ำๆ
 • ตรวจสอบและวางแผนงานซ่อมแก้ไขตามที่ได้รับแจ้งจากส่วนงานเดินเครื่องเพื่อ ฟื้นฟู เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบเครื่องกลให้กลับมาปกติโดยเร็ว หรือ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
 • ดำเนินการทบทวนอะไหล่สำรองคลัง สำหรับ ว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบเครื่องกล ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ
 • ตรวจสอบ Technical Data, Specification และ Contract สำหรับงานงานบำรุงรักษา รวมถึง การจัดซื้ออะไหล่และเครื่องมือ เพื่อให้มั่นในได้ว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบเครื่องกล จะได้รับการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหา เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบเครื่องกล ในกรณีปกติ และ เร่งด่วนหรือฉุกเฉิน (On-call) เพื่อให้การดำเนินงานของ เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 • ให้คำแนะนำ ทางด้าน Technical แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยว เพื่อให้มั่นใจว่า อะไหล่สำรองคลัง มีที่เพียงพอ และพร้อมต่อการบำรุงรักษาอยู่เสมอ
 • ประเมินผล และนำเสนอรายงานสรุปผลการซ่อมบำรุงประจำวัน และ Highlight งานประจำเดือน เพื่อ การวิเคราะห์และปรับปรุง Availability, Reliability, Performance และ Efficiency ของ เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบเครื่องกล
 • ควบคุมและลด ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เพื่อ ให้มีประสิทธิผลทางด้านการผลิตภายในวงเงินที่กำหนด
 • จัดทำขั้นตอนการทำงานและวิเคราะห์ความปลอดภัย เพื่อลด หลีกเลี่ยง และ ป้องกันอัตรายจากการทำงาน
 • ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดและนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท GPSC
 • มีความเป็น Ownership ต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบเครื่องกลที่รับผิดชอบ
 • มีการศึกษาและพัฒนาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมาศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • งานวิศวกรรมหรืองานบำรุงรักษาระบบเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง ในโรงไฟฟ้า หรือโรงงานอุสาหกรรม ที่คล้ายคลึงกัน 1-3 ปี
 • TOEIC มากกว่า 550 คะแนน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Maintain and look of the GPSC Group’s Digital Platforms and Foundations in align with Digital policies and procedures to ensure digital platforms and foundations are excellent operation of
  • Digital Workspaces
  • Cloud Infrastructures
  • Network Infrastructure Systems
  • Datacenter and Infrastructure Systems
  • Unified Communication
  • Cyber and Information Security Protection and Prevention systems
 • Improve and provide digital platform, cloud infrastructure, IT Infrastructure to meet new user requirement and business requirements
 • Perform project implementation process for new digital platform, cloud infrastructure, IT Infrastructure or projected-related systems.
 • Operate infrastructure systems and infrastructure systems in algin with IT operation processes.
 • Deliver service of Infrastructure Systems
 • Solve and troubleshooting problem of system incident.
 • Ensure Information system is secure by compliance with cyber and information security framework.
 • Continue improve digital platform and foundations by studying new technology and adoption.
 • Perform digital project implementation.

คุณสมบัติ:

 • Bachelor or Master’s degree in Computer Science, Computer Engineering, IT or related fields
 • At least 3 years of experience of IT System Administration.
 • Experience in IT Infrastructure Project Implementation
 • Experience in Microsoft Active Directory and Microsoft Infrastucture Administrative, Office 365 Administrative, Network (LAN, WAN, Internet) Administrative, Firewall Security and Antivirus will be advantage
 • Experience in Cloud infrastructure (AWS and Azure) will be advantage
 • Experience in Unified Communication (eg., Cisco Solutions, Microsoft Solution and Azure, etc.) will be advantage
 • Minimum TOEIC Score 600 is required

Interpersonal Skills:

 • Good understanding of Computer Architecture and Network Architecture, Cloud Infrastructure Architecture and Internet Technology, Virtual Machine
 • Good interpersonal skills with a strong teamwork spirit with analytical, problem-solving skills, and learning attitude.
 • Good Service Mind and customer focus
 • Logical thinking, self-motivated, independent, and willing to work under pressure.

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ดูแลงานด้านตรวจสอบ และบำรุงรักษา เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบวัดคุม เพื่อให้พร้อมใช้งานให้มีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อกระบวนการผลิตได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
 • ตรวจสอบ Technical Data, Specification และ Contract สำหรับงานงานบำรุงรักษา รวมถึง การจัดซื้ออะไหล่และเครื่องมือ เพื่อ ให้มั่นในได้ว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบวัดคุม จะได้รับการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหา เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบวัดคุม ในกรณีปกติ และ เร่งด่วนหรือฉุกเฉิน (On-call) เพื่อให้การดำเนินงานของ เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบวัดคุม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 • ให้คำแนะนำ ทางด้าน Technical แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยว เพื่อ ให้มั่นใจได้ว่า อะไหล่สำรองคลัง มีที่เพียงพอ และพร้อมต่อการบำรุงรักษาอยู่เสมอ
 • ประเมินผล และนำเสนอรายงานสรุปผลการซ่อมบำรุงประจำวันและ Highlight งานประจำเดือน เพื่อ การวิเคราะห์และปรับปรุง Availability, Reliability, Performance และ Efficiency ของ เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบวัดคุม
 • ควบคุมและลด ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เพื่อ ให้มีประสิทธิผลทางด้านการผลิตภายในวงเงินที่กำหนด
 • ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดและนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท GPSC
 • มีความเป็น Ownership ต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบวัดคุมและควบคุมที่รับผิดชอบ
 • มีการศึกษาและพัฒนาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมาศาสตร์ สาขา เครื่องมือวัด หรือระบบควบคุม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • งานวิศวกรรมหรืองานบำรุงรักษาระบบวัดคุมและควบคุม หรือที่เกี่ยวข้อง ในโรงไฟฟ้า หรือโรงงานอุตสาหกรรม ที่คล้ายคลึง ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • TOEIC มากกว่า 550 คะแนน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 1. Periodic and non-periodic Maintenance
  • Execute preventive and corrective, periodic and non-periodic maintenance tasks.
 2. Periodic Tests and Inspections
  • Execute periodic tests and inspections on plant systems either imposed by legislation or to prove equipment reliability and availability.
 3. Maintenance and Inspection Plan
  • Work with software based periodic maintenance and inspection plan when directed.
  • Identifies and may resolve or make recommendations for standard problems with devices, and systems through inspection and maintenance, or after system/equipment installation/failure
 4. Spare Parts and Consumables
  • Advise the maintenance supervisor on the purchase of spare parts and consumables.
 5. Planned Outages
  • Assist the maintenance supervisor and conduct the work in the preparation of the planned outages.
 6. Maintenance procedures
  • Follow maintenance procedures and makes recommendations for updates.
 7. Permit to Work
  • Review work instruction and establish job safety analysis with recommended action to eliminate Health & Safety and operational risk.
  • Handle the malfunction reporting and intervention demands following the permit to work system and safety procedures.
 8. Training
  • Propose training program subjects according to his needs.
 9. Personal Development
  • Ownership and responsibility for self development and learning while pro-actively engage in formal and informal self-assessment processes.
 10. Ensure compliance with GPSC Group Security, Safety, Occupational Health and Environment Policy
 11. Complete other jobs as assigned by management

คุณสมบัติ:

 • Bachelor degree in Electrical Engineering (Electrical Power)
  • Electrical aptitude, Not afraid to get “hands on” and dirty, desire to learn electrician skills and trade and an ability and desire to communicate internally and externally.
  • Intermediate Level
  • Proven track record (5 to 10 years) in the journeyman range of electrical maintenance and testing related development and delivery, Journeyman level maintenance methods, administration experience and initiative to organize work in an independent manner
 • Responding to emergency situations:
  • Being available “on call” 24 hours per day, 7 days per week. Using proper tools and test equipment and material ensuring electrical repair is accomplished in short notice.
  • Working side by side with contractor employee.
 • Responding to major inspection:
  • Flexibility to work in shift rotating up to 12 or 16 hrs. with 30 days per outage for supporting of machine critical parts inspection and replacement
 • Technical knowledge / Skills:
  • Knowledge of Electrical equipment - Transformer, Generator, Generator breaker, IPB, GIS, Under-ground cable, MV&LV Switchgear, MCC, LV&MV Motor, Battery, Battery charger, Inverter, MV&LV Motor inverter, Protective relay
  • Knowledge of High voltage engineering, Electrical control circuit, Power system and protection, Grounding system, Electrical installation, Electrical standards
  • Knowledge of Electrical safety in the workplace - NFPA 70E and OSHA guidelines
  • Knowledge of Fire protection, Emergency light, Exit light and hazardous area
  • Knowledge of Power plant
  • Knowledge of Computer and communication
  • Knowledge of Maintenance – Proactive, Predictive, Preventive and Improvement
 • TOEIC more than 550 Scored

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ดูแลงานด้านตรวจสอบ และบำรุงรักษา เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า เพื่อให้พร้อมใช้งานให้มีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อกระบวนการผลิตได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
 • ตรวจสอบ Technical Data, Specification และ Contract สำหรับงานงานบำรุงรักษา รวมถึง การจัดซื้ออะไหล่และเครื่องมือ เพื่อ ให้มั่นในได้ว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า จะได้รับการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหา เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ในกรณีปกติ และ เร่งด่วนหรือฉุกเฉิน (On-call) เพื่อให้การดำเนินงานของ เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 • ให้คำแนะนำ ทางด้าน Technical แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยว เพื่อ ให้มั่นใจได้ว่า อะไหล่สำรองคลัง มีที่เพียงพอ และพร้อมต่อการบำรุงรักษาอยู่เสมอ
 • ประเมินผล และนำเสนอรายงานสรุปผลการซ่อมบำรุงประจำวันและ Highlight งานประจำเดือน เพื่อ การวิเคราะห์และปรับปรุง Availability, Reliability, Performance และ Efficiency ของ เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
 • ควบคุมและลด ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เพื่อ ให้มีประสิทธิผลทางด้านการผลิตภายในวงเงินที่กำหนด
 • ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดและนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท GPSC
 • มีความเป็น Ownership ต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าที่รับผิดชอบ
 • มีการศึกษาและพัฒนาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมาศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • งานวิศวกรรมหรืองานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง ในโรงไฟฟ้า หรือโรงงานอุสาหกรรม ที่คล้ายคลึง ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • TOEIC มากกว่า 550 คะแนน