โปรดกรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินการ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสทุจริต ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • ประธานกรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมการCG
 • ประธานกรรมการAC
 • เลขานุการบริษัท
 • ผู้บังคับบัญชา
 • บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5
 • ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563

เว็บไซต์

Confirm Your Disclosure or Complaint

การให้ความคุ้มครอง

 • บริษัทฯ จะปกปิดเรื่องร้องเรียน และปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนไว้เป็นความลับโดยจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน
 • บริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะ เป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแสโดยสุจริต
 • กรณีท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนา และมีผู้ได้รับความเสียหาย ท่านจะได้รับโทษทางวินัย หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย ตามกระบวนการของบริษัทฯ ต่อไป

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ และบริษัทฯ จะเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย