โปรดกรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินการ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสทุจริต ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ผู้รับเรื่องร้องเรียน:
  • ประธานกรรมการบริษัท
  • ประธานกรรมการCG
  • ประธานกรรมการAC
  • เลขานุการบริษัท
  • ผู้บังคับบัญชา
ที่อยู่:

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง
แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563

ฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียน

ทุกความคิดเห็น ข้อเสนอ และคำแนะนำ หรือการแจ้งเบาะแสใดๆ ล้วนมีความสำคัญสำหรับเรา ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

คุณสามารถแนบข้อมูลของคุณได้ที่นี่

ไฟล์แนบ (ไฟล์สูงสุด: 2MB อนุญาตให้ใช้ .doc, .docx และ .pdf)

การให้ความคุ้มครอง

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ และบริษัทฯ จะเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

บริษัทฯ จะปกปิดเรื่องร้องเรียน และปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนไว้เป็นความลับโดยจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะ เป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแสโดยสุจริต

กรณีท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนา และมีผู้ได้รับความเสียหาย ท่านจะได้รับโทษทางวินัย หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย ตามกระบวนการของบริษัทฯ ต่อไป