หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์: เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Use of Proceeds) จะนำไปใช้เพื่อการลงทุน และ/หรือ ชำระคืนหนี้เดิม (Refinance) ในบางส่วนหรือทั้งหมด ของโครงการใหม่หรือโครงการที่มีอยู่เดิมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้แก่ 1. โครงการพลังงานหมุนเวียน 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ 3. โครงการป้องกันและควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขกรอบการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กรอบการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: กรอบการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐาน The ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) ASEAN Green Bond Standards (ASEAN GBS) และมาตรฐาน International Capital Market Association (ICMA) Green Bond Principles (GBP)