) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน : นายคุรุจิต นาครทรรพ | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 3 เมษายน 2560 (วาระที่ 1) / 4 มิถุนายน 2563 (วาระที่ 2)

อายุ : 66 ปี

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม University of Oklahoma, U.S.A.
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม University of Oklahoma, U.S.A.
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม University of Oklahoma, U.S.A.
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 64/2007)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 32/2010)
 • หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC 12/2011)
 • หลักสูตร R - CF - Chairman Forum (R - CF 2/2013)
 • หลักสูตร Collective Action Against Corruption Conference (C - Conference 1/2014)
 • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 43/2022)
 • หลักสูตร Financial Reporting Cases: A Monitoring Guide for Board (RFP 6/2022)
 • หลักสูตร Outbound Investment (Online) (RFP 8/2022)
ประวัติการอบรมอื่นๆ
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 24 วิทยาลัยการยุติธรรมสถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 46 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 60 London Business School สหราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้นำ - นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 มูลนิธิสัมมาชีพ / เครือมติชน
 • หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (SPSDM) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และบริษัท ACI Consultants
 • การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้”
 • การบรรยาย เรื่อง “Anti - corruption: Leadership Role of the Board”
ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการอิสระ บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  • ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
  • กรรมการกฤษฎีกา
  • ประธานร่วม (ฝ่ายไทย) ในองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย (Malaysia - Thailand Joint Authority)
ปี ตำแหน่ง
ประวัติการทำงาน
ต.ค. 2558 - ส.ค. 2560 ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
ก.พ. 2559 - ต.ค. 2559 กรรมการบริหาร สภาวิจัยแห่งชาติ
มิ.ย. 2558 - ก.ย. 2558 ปลัดกระทรวงพลังงาน
ต.ค. 2557 - มิ.ย. 2558 รองปลัดกระทรวงพลังงาน
ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
ก.ค. 2557 - ก.ย. 2557 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
2554 - 2557/2558 กรรมการและประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 • 57,029 หุ้น (0.00020225%)
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 • ใช่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี