) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน : นายลวรณ แสงสนิท | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 1 กันยายน 2564 (วาระที่ 1)

อายุ : 55 ปี

ประวัติการศึกษา
 • M.S. (Economic Policy and Planning), Northeastern University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 205/2015)
ประวัติการอบรมอื่นๆ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12/2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25/2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • ประธานกรรมการ สลากกินแบ่งรัฐบาล
ปี ตำแหน่ง
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
21 พ.ค.2565 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมสรรพากร
2563 – 20 พ.ค. 2565 อธิบดีกรมสรรพสามิต
2561 - 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
2559 – 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
2556 - 2559 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2555 - 2556 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 • ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 • ใช่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี