) คณะผู้บริหาร : นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 1 มกราคม 2564

อายุ : 52 ปี

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 267/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด
 • กรรมการ Nam Lik 1 Power Co.,Ltd.
 • กรรมการ บริษัท เก็คโค่ -วัน จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท จีพีเอสซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ รีคอฟเวอรี่ ยูนิต จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท นูออโว พลัส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ห้วยเหาะไทย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท จีพีเอสซี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ปี ตำแหน่ง
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ต.ค. 2563 - ธ.ค. 2563 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2562 - ก.ย. 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2554 - มิ.ย. 2562 ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงาน Corporate Finance & Investor Relations บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2554 - ก.ย. 2562 กรรมการ บริษัท PTTGC Innovation America Corporation
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 • ตนเอง : ไม่มี
 • คู่สมรส : 11,500 หุ้น
 • รวม : 11,500 หุ้น
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 • ใช่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี