) คณะผู้บริหาร : นางศรีประภา สำรวจรวมผล | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2564

อายุ : 58 ปี

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ Syracuse University, New York, สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี Michigan Technological University, Michigan, สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมอื่นๆ
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการพลังงาน
ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • ไม่มี

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

  • กรรมการ บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด
  • กรรมการ บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ปี ตำแหน่ง
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
เมษายน 2563 – ตุลาคม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การพาณิชย์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่จำกัด (มหาชน)
2558 - มีนาคม 2563 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิขย์ และสายทรัพยากรบุคคล บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท โกลว์
กุมภาพันธ์ 2555 - กันยายน 2556 นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
กุมภาพันธ์ 2555 - กันยายน 2556 นายกสมาคมสายงานสถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตุลาคม 2545 - กันยายน 2556 กรรมการบริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด
2544 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท โกลว์
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
  • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  • ไม่มี