) คณะผู้บริหาร : นายกุลพัฒน์ เพิ่มภูศรี | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 1 พฤษภาคม 2565

อายุ : 58 ปี

ประวัติการศึกษา
 • Master of Science in Electrical Engineering, Tufts University, U.S.A
 • Bachelor of Science in Electrical Engineering, Boston University, U.S.A
 • Bachelor of Science in Physics, Boston College, U.S.A
ประวัติการอบรมอื่นๆ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 • หลักสูตร PTT Leadership Development Program (LDP II)
 • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและบริหารบริษัทในเครือ

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • กรรมการ / บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
 • กรรมการ / บริษัท ไฟฟ้า น้ำลิก 1 จำกัด
 • กรรมการ / บริษัท จีพีเอสซี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
 • กรรมการ / บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด
 • กรรมการ / บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • กรรมการ / บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จำกัด
 • กรรมการ / บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนชัยบาดาล 1 จำกัด
 • กรรมการ / บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนชัยบาดาล 2 จำกัด
 • กรรมการ / บริษัท เก็คโค่ - วัน จำกัด
 • กรรมการ / บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
 • กรรมการ / บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด
 • กรรมการ / บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จำกัด
 • กรรมการ / บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
 • กรรมการ / บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จำกัด
ปี ตำแหน่ง
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
พ.ย. 2564 - เม.ย. 2565 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและบริหารบริษัทในเครือ / บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
2560 - 2564 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารบริษัทในเครือและโครงการลงทุน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
2552 - 2560 ผู้อำนวยการวาณิชธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี