) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : นายคงกระพัน อินทรแจ้ง | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 1 เมษายน 2565 (วาระที่ 3) / 1 เมษายน 2562 (วาระที่ 2) / 15 สิงหาคม 2560 (วาระที่ 1)

อายุ : 54 ปี

ประวัติการศึกษา
 • Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemical Engineering, University of Houston, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 119/2009)
ประวัติการอบรมอื่นๆ
 • หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 30 (วตท. 30) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP 3) รุ่นที่ 4 ปี 2562 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14 (วพน. 14) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ. 60) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School
ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการ สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรม (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. สำหรับเรื่องธุรกิจและการลงทุนในบริษัท Allnex
 • ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited
 • กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการ สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • อุปนายก (ด้านสนับสนุน) สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี
 • กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • กรรมการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • ประธานร่วม France-Thailand Business Forum
ปี ตำแหน่ง
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค.2565 ที่ปรึกษาในสายงานสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1 ก.ย. 2563 - 16 ก.พ. 2565 ประธานกรรมการ บริษัท GC International Corporation
1 ก.ค. 2558 - 16 ก.พ. 2565 ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC America LLC
1 ก.ค. 2558 - 16 ก.พ. 2565 ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC America Corporation
24 ส.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2564 กรรมการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
31 ต.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2563 กรรมการ บริษัท GC International Corporation
9 ก.ย. 2551 - 31 ส.ค. 2563 กรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited
6 พ.ย. 2562 - 20 ต.ค. 2563 กรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2560 - ม.ค. 2563 กรรมการ บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด
เม.ย. 2560 - ก.ย. 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2558 - ก.ย. 2562 กรรมการ และ President & CEO บริษัท PTTGC America Corporation
เม.ย 2558 - ก.ย. 2562 กรรมการ บริษัท PTTGC Innovation America Corporation
ก.พ. 2558 - ก.ย. 2562 กรรมการ บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V.
ม.ค. 2558 - ก.ย. 2562 กรรมการ บริษัท Vencorex Holding
พ.ย. 2551 - ก.ย. 2562 กรรมการ บริษัท Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.
พ.ย. 2551 - ก.ย. 2562 กรรมการ บริษัท Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd.
ก.ย. 2557 - ธ.ค. 2561 กรรมการ บริษัท NatureWorks LLC
ก.ย. 2557 - ธ.ค. 2561 กรรมการ บริษัท GC International Corporation (เดิมบริษัท PTTGC International (USA) Inc.)
ต.ค. 2557 - มี.ค. 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน International Business Operations บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 • ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 • ใช่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี