CSR News

GPSC เปิดตัวโครงการ GPSC Young Social Innovator 2018

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 นายชวลิต ทิพพาวนิช (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหาร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดโครงการ GPSC Young Social Innovator 2018 ณ หาดแสงจันทร์รีสอร์ท จ.ระยอง ภายใต้แนวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา ได้นำเสนอโครงงานที่มุ่งแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาต้นแบบ และทดลองใช้จริงในพื้นที่ที่ประสบปัญหา รวมถึงการพัฒนาสินค้าหรือบริการออกสู่ตลาด เพื่อจัดจำหน่าย ผ่านรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งจะสร่างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป โดย 3 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง และโรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง