การปฏิบัติที่เป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นต่อการดำเนินการและจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงประเด็นที่สำคัญด้านความยั่งยืนอีก 2 ประเด็น ดังนี้

 1. การสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยการยึดแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
  • บริษัทฯ คำนึงถึงความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานและการบริหารจัดการความเสี่ยง และมุ่งมั่นในการลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจต่อสังคม สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางกฎหมายในด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพของการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานบริษัทฯ และชุมชนในบริเวณใกล้เคียง มีความปลอดภัยตามมาตรการการประเมินและส่งเสริมความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากกระบวนการผลิต โดยมีตัวชี้วัดพร้อมทั้งการติดตามและรายงานผลต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดฝึกอบรมการทำแผนงานโดยคำนึงถึงคุณภาพการผลิต ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม แก่พนักงาน รวมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยในการทำงานและจุดเสี่ยงต่างๆ ภายในบริษัทฯ และสถานประกอบการ เพื่อกำหนดมาตรการการแก้ไขและป้องกันปัญหา
  • การส่งเสริมการปฏิบัติและปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักกฎหมายและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงานเป็นหลักในการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน และการบริหารจัดการข้อมูลและการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิผลให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม มีค่าใช้จ่ายและสวัสดิการที่เหมาะสมต่อพนักงาน และจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบและตระหนักถึงความสำคัญและพันธกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการมีแนวปฏิบัติด้านการแข่งขันที่ดีในเชิงธุรกิจ การช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และชุมชนใกล้เคียงกับสถานประกอบการต่างๆ ของบริษัทฯ
 2. ความโปร่งใสในการทำธุรกิจ
  • บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
  • บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรม “โครงการเปิดบ้านต้อนรับชุมชน” ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2557 และจัดต่อเนื่องในปี 2558 เพื่อให้สมาชิกภายในชุมชนเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ และโรงไฟฟ้าในพื้นที่ เพื่อรับทราบและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และโรงไฟฟ้า อันครอบคลุมถึงการผลิต มาตรการด้านความปลอดภัย การติดตามประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อชุมชนในพื้นที่
  • นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประเมินผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใสอีกด้วย

ความมั่นคง , ปลอดภัย , อาชีวอนามัย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต ของผู้ร่วมงานกับองค์กรทุกคน ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนและทุกระดับอย่างครบถ้วน เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันภัยส่วนบุคคลและเหตุอันตรายอันเกิดขึ้นจากการทำงานที่ได้รับมอบหมาย หลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ของพนักงานทุกคนจะถูกบันทึกเก็บเป็นข้อมูลการผ่านการฝึกอบรมส่วนบุคคลไว้ที่ฝ่ายบริหารศักยภาพองค์กรของบริษัทฯ และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ สำหรับการร่วมงานกับผู้รับเหมา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้รับเหมาจะดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยต่างๆ ของบริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการแนบนโยบายฯ และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ท้ายสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมต่อผู้รับเหมา เพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถนำกฎข้อบังคับไปปฏิบัติให้มีความปลอดภัยในการเข้ามาร่วมทำงานในทุกโครงการของบริษัทฯ

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนการทำงาน การแต่งกายชุดทำงานที่ปลอดภัย และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับกิจกรรมหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยหรืออันตรายในการทำงาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้วย

ความปลอดภัยของกระบวนการดำเนินงาน

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการดำเนินงาน บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมการป้องกันอันตรายเฉพาะด้าน และอันตรายจากสภาพการณ์ต่างๆ เช่น สถานที่อับอากาศ ผู้ควบคุมหม้อน้ำ สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ผู้ควบคุมก๊าซอุตสาหกรรม การเก็บรักษาวัตถุอันตราย การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ และการดับเพลิง ทั้งการดับเพลิงเบื้องต้น เทคนิคการผจญเพลิง การสั่งการดับเพลิง ควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนรอบข้างสถานประกอบการของบริษัทฯ

การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย

การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยของบริษัทฯ มุ่งเน้นให้เกิดความสอดคล้องในด้านต่างๆ อาทิ การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ สุขอนามัยทางอุตสาหกรรม โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี โปรแกรมด้านการยศาสตร์ และการเป็นโรงงานสีขาว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสุขภาพ อาชีวอนามัยของพนักงานของบริษัทฯ โดยมีการตรวจสุขภาพก่อนการเข้าทำงาน การตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจโรคตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาที่ร่วมงานกับบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดในบันทึกรายการจัดจ้างให้บริษัทผู้รับเหมาต้องมีการตรวจสุขภาพพนักงานทั้งก่อนเริ่มทำงานกับองค์กรและการตรวจร่างกายประจำปีเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย

Product Stewardship

นโยบายการบริหารงานบุคคล

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ดำเนินการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณาจำแนกผู้มีส่วนได้เสียซึ่งอาจเป็นบุคคลและกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ออกเป็นทั้งหมด 6 กลุ่ม เพื่อให้ตอบสนองต่อความคาดหวังและความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน และเพื่อความสะดวกต่อการมีส่วนร่วมผ่านการสื่อสารช่องทางต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการมีส่วนร่วม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
(Investors & Shareholders)
 • การแถลงผลประกอบการทุกไตรมาส รวมถึงผลประกอบการประจำปี และมีการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ผ่านเวปไซต์ของบริษัทฯ
 • การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี
 • กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ
 • การจัดกิจกรรม CSR
 • เปิดช่องทางในการสื่อสาร ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล์ โทรศัพท์ จดหมายและอื่นๆ
 • การร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ
 • การได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม
 • การดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
 • การดำเนินกิจการที่มีผลประกอบการมั่นคงอย่างยั่งยืน
 • การกำกับกิจการที่ดี และมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานภาครัฐ
(Government Agencies)
 • การรายงานผลการดำเนินธุรกิจและผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตามความถี่ที่หน่วยงานกำหนด
 • การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
 • การปฏิบัติงานสอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด
 • การดำเนินงานบริษัทฯ ปลอดการทุจริต และคุ้มครองสิทธิผู้ใช้พลังงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
พนักงาน
(Employees)
 • การสำรวจความพึงพอใจพนักงานรายไตรมาส
 • การร้องเรียนผ่านหัวหน้างาน และระบบรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ
 • กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานปีละ 2 ครั้ง
 • การสื่อสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
 • ค่าตอบแทน และความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • การธำรงรักษาพนักงาน
 • การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ผู้ร่วมทุน คู่ค้า ผู้รับเหมา
(Partners Suppliers & Contractors)
 • การคัดเลือกและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้าและผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง
 • กิจกรรมการจัดการความสัมพันธ์คู่ค้า (Supplier Relationship Management) ปีละ 1 ครั้ง
 • การจัดซื้อ จัดจ้างที่โปร่งใส และเป็นธรรม ตรวจสอบได้
 • เพิ่มความสัมพันธ์อันดี และประสิทธิภาพการทำงานของคู่ค้า และผู้รับเหมา อย่างยั่งยืน
ลูกค้า
(Customers)
 • การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ปีละ 2 ครั้ง
 • กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ แบ่งตามช่วงเวลาต่างๆ (รายเดือน รายไตรมาส และรายปี)
 • คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพ
 • ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันต่อเวลา
สังคมและชุมชน
(Society & Communities)
 • สำรวจข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับกลุ่ม ปตท. ปีละ 2 ครั้ง
 • กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ผ่านกิจกรรมบริษัทฯ และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • ลงพื้นที่พบปะผู้แทนชุมชน และบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 • การอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
 • การพัฒนาชุมชนและสังคม
 • รับรู้ผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ เชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีบนพื้นฐานของความไว้วางใจ ตลอดจนความคิดเห็นต่อองค์กรของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นทรัพย์สินอันมีค่าอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ที่จะส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ ดังนั้น ความคาดหวัง ความสนใจ ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสนใจมาโดยตลอด และน้อมรับเพื่อนำมาพิจารณาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เสมอมา