นโยบายการจัดหาพัสดุและบริหารงาน
คู่ค้าอย่างยั่งยืน

GRI 103-2

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านการจัดหาและบริการคลังพัสดุ งานประกันภัย และงานอื่นที่เกี่ยวเนื่อง อันเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยได้ประกาศและบังคับใช้นโยบายการจัดหาพัสดุและบริหารงานคู่ค้าอย่างยั่งยืน เพื่อให้การจัดหาพัสดุที่เป็นเลิศ โปร่งใส มีความเป็นธรรม และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติสากล

นโยบายการจัดหาพัสดุและบริหารงาน
คู่ค้าอย่างยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า

คู่ค้าของบริษัทฯ ประกอบด้วย คู่ค้าที่จัดหาวัตถุดิบให้บริษัทฯ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ น้ำดิบ น้ำกรองใส และวัตถุดิบอื่นๆ ซึ่งมีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นคู่ค้ารายสำคัญ และคู่ค้าประเภทที่ให้บริการอื่นๆ ได้แก่ ผู้รับเหมาออกแบบ/ก่อสร้าง ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องจักร และผู้รับจ้างซ่อมบำรุงรักษา เป็นต้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าเพื่อสื่อสารให้คู่ค้าเข้าใจและนำแนวทางไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าประกอบไปด้วยประเด็นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อม

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืน
ของคู่ค้า

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน : Vision-Missions-Goals

Vision 2020-2024
 • Be a Preferred and Trusted Partner of GPSC Group Users
Missions
 • P - Process Compliance & Good Governance
 • P - Proactive Procurement
 • E - Effective Procurement
Goals
 • Saving
 • Supplier Management
 • Process Development

แนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

GRI 103-2
GPSC Supply Chain Management

การบริหารความเสี่ยงในระบบห่วงโซ่อุปทานและการกำหนดแผนการพัฒนาคู่ค้า

การบริหารความเสี่ยงในระบบห่วงโซ่อุปทานและการกำหนดแผนการพัฒนาคู่ค้าเป็นแนวทางที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อบริหารและประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าอันเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ห่วงโซ่อุปทาน โดยประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ได้วิเคราะห์คู่ค้าที่มีความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน อันได้แก่ การวิเคราะห์ยอดค่าใช้จ่าย (Spend Analysis) การวิเคราะห์ความสำคัญของผลิตภัณฑ์หรือบริการในการจัดซื้อจัดหา (Critical Analysis) และการวิเคราะห์ระดับของการพึ่งพาคู่ค้า (Dependent Analysis) ทั้งนี้ ผลของการวิเคราะห์ได้นำมาต่อยอดเพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการโดยการใช้แบบจำลองการแบ่งกลุ่มคู่ค้า (Supply Position Model)

1. การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน (SUPPLY CHAIN ANALYSIS)

บริษัทฯ ได้วิเคราะห์คู่ค้าที่มีความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน อันได้แก่ การวิเคราะห์ยอดค่าใช้จ่าย (Spend Analysis) การวิเคราะห์ความสำคัญของผลิตภัณฑ์หรือบริการในการจัดซื้อจัดหา (Critical Analysis) และการวิเคราะห์ระดับของการพึ่งพาคู่ค้า (Dependent Analysis) ทั้งนี้
ผลของการวิเคราะห์ได้นำมาต่อยอดเพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการโดยการใช้แบบจำลองการแบ่งกลุ่มคู่ค้า (Supply Position Model)

2. การประเมินความเสี่ยงคู่ค้าในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG Risk Assessment)

บริษัทฯ มีการประเมินคู่ค้าสำหรับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของความเสี่ยงในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ โดยแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก มลพิษทางเสียงและแรงสั่นสะเทือน การใช้น้ำและปล่อยน้ำเสีย การใช้พลังงาน การจัดการของเสีย วัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ที่มีสารพิษ และ
ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเด็นความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ การทุจริต การหลีกเลี่ยงภาษี การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม และทรัพย์สินทางปัญญา

ประเด็นความเสี่ยงด้านสังคม ได้แก่ การจัดการด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน สุขภาพและความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎหมาย

การเลือกคัดเลือกคู่ค้า และการประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า
 • การคัดเลือกและคัดกรองคู่ค่าผ่านกระบวนการคัดเลือกคู่ค้า
 • การประเมิน ESG เบื้องต้นสำหรับคู่ค้า
การประเมินลักษณะคู่ค้า และการประเมินความเสี่ยง ESG
 • การวิเคราะห์การใช้จ่าย
 • การวิเคราะห์ความสำคัญ
 • การประเมินความเสี่ยง ESG
การประเมินความเสี่ยงคู่ค้า ESG ที่ครอบคลุม
 • การตรวจสอบและประเมินคู่ค้าอย่างยั่งยืนสำหรับข้อบกพร่องและโอกาสในการปรับปรุง
การลดความเสี่ยงของคู่ค้า
 • การลดความเสี่ยงและปรับปรุงคู่ค้าผ่านโปรแกรมของ GPSC

*กระบวนการนี้ครอบคลุมคู่ค้าในกลุ่ม GPSC Tier-1 และ Non-Tier 1

บริษัทฯ ได้นำระบบการคัดเลือกรายชื่อผู้ขายและผู้จำหน่ายมาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าส่งมอบสินค้าและบริการที่ตรงตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ขอบเขตของการประเมินครอบคลุมความสามารถของคู่ค้าตามเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนดในแบบฟอร์มการประเมินคู่ค้าด้าน ESG (รวมความสำคัญ ESG 69%) คู่ค้าที่ได้รับอนุมัติผ่านกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าจะได้รับการขึ้นทะเบียนใน Approved Vendor List (AVL) ในระบบ SAP โดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อของบริษัทฯ

บริษัทฯ ประเมินคู่ค้าโดยใช้การประเมินด้าน ESG และการประเมินในภาพรวมผ่านแบบขึ้นทะเบียนคู่ค้า ซึ่งจะพิจารณาจากข้อมูลทั่วไปของคู่ค้า การประเมินด้านการผลิตหรือให้บริการ มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง การฝึกอบรม การจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความซื้อสัตย์ด้านการประกอบธุรกิจ และคณะกรรมการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้ดำเนินการจัดหาจะพิจารณาให้ใช้การประเมิน ESG ด้วยแบบประเมินคุณสมบัติคู่ค้าเพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วนหลัก ได้แก่

ธุรกิจ (น้ำหนัก = 10%)

ส่วนนี้ประเมินลักษณะของธุรกิจ รวมทั้งทุนจดทะเบียน ประวัติบริษัท และสถานะทางการเงิน

การผลิต (น้ำหนัก = 30%)

ส่วนนี้ประเมินแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์และบริการ กำลังการผลิตและการจัดจำหน่าย การจัดการสต็อกและทรัพยากร

การจำหน่าย (น้ำหนัก = 20%)

ส่วนนี้ประเมินประสิทธิภาพการกระจาย เวลาและความถี่ของการส่งมอบ ตลอดจนมาตรฐานการจัดจำหน่าย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) (น้ำหนัก = 15%)

ส่วนนี้ประเมินนโยบายภายใน การจัดการ มาตรฐานเกี่ยวกับประเด็น OHS รวมถึงบันทึกความปลอดภัย PPE และการควบคุมคุณภาพ

บริการหลังการขายและการสนับสนุนด้านเทคนิค (น้ำหนัก = 15%)

ส่วนนี้ประเมินบริการหลังการขายและเทคนิคของธุรกิจและการรับประกันผลิตภัณฑ์

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) (น้ำหนัก = 10%)

ส่วนนี้ประเมินนโยบาย CSR ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน

คู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามขั้นต่ำ 70% เพื่อได้รับการอนุมัติให้เข้าสู่ GPSC Approved Vendor List (AVL)

หลักเกณฑ์ในการประเมิน
Score 81 - 100% Level A: Over expectation
Score 61 - 80% Level B: Meet requirement
Score 40 - 60% Level C: Need improvement some problems
Score < 40% Level D: Unsatisfied or Disqualified

บริษัทฯ ยังระบุประเด็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมที่สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณของคู่ค้าใน TOR คู่ค้าทุกรายต้องลงนามในแบบฟอร์มรับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อตกลงและข้อกำหนด

ในการประเมินประสิทธิภาพของคู่ค้า บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการวัดประสิทธิภาพของคู่ค้า เพื่อดำเนินการกับคู่ค้าในรายชื่อผู้ขายที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับบริษัทในช่วงระยะเวลาการประเมิน วัตถุประสงค์ของการประเมินคือเพื่อให้แน่ใจว่าคู่ค้าสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความต้องการของบริษัทฯ และปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ

บริษัทฯ ดำเนินการวิเคราะห์การใช้จ่ายของคู่ค้า การประเมินความเสี่ยง ESG และการวิเคราะห์คู่ค้าที่สำคัญเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ ผลการวิเคราะห์ใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าสู่การกำหนดกลยุทธ์การจัดการที่เหมาะสมและมาตรการบรรเทาผลกระทบ

คู่ค้าที่สำคัญของบริษัทฯ หมายถึงผู้ที่มีรายจ่ายสูง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ และไม่สามารถทดแทนได้

 • การใช้จ่ายที่มีปริมาณมาก: ค่าใช้จ่ายต่อปีมากกว่า 50 ล้านบาท
 • คู่ค้าส่วนประกอบที่สำคัญ: เช่น คู่ค้าวัตถุดิบ
 • คู่ค้าที่ไม่สามารถทดแทนได้: เช่น คู่ค้าด้านการก่อสร้างและวิศวกรรมขั้นสูงหรือคู่ค้าวัตถุดิบ
 • ความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (บริษัทแม่) เนื่องจากกลยุทธ์และทิศทางของบริษัทฯ ต้องสอดคล้องและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทแม่

การระบุคู่ค้าที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืนสูง

 • คู่ค้าที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืนสูง หมายถึง คู่ค้าที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืนสูงในประเด็น ESG ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทั้งด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงินของกลุ่ม GPSC ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ต่อไปนี้
การกำกับดูแล

จรรยาบรรณทางธุรกิจและความสมบูรณ์ ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องความเป็นส่วนตัว การจัดหาที่ยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อม

สังคม

พนักงาน สิทธิมนุษยชน การพัฒนามนุษย์ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • คู่ค้าที่มีคะแนน > 73 จะถือว่ามีความเสี่ยงด้านความยั่งยืนสูง
ระดับความเสี่ยง ESG มาตรการบริหารความเสี่ยง
ต่ำ
 • การตรวจสอบและประเมินผลภายใน
 • การประเมิน ESG ด้วยตนเองโดยคู่ค้า
ปานกลาง
สูง
 • การตรวจสอบและประเมินผลภายใน
 • การประเมิน ESG ด้วยตนเองโดยคู่ค้า
 • ESG-Audit ที่ครอบคลุมพร้อมแผนปฏิบัติการแก้ไข
 • การตรวจสอบความยั่งยืนภายนอก
 • การติดตามผลการปฏิบัติงานของคู่ค้า
สูงมาก
การลดความเสี่ยงของคู่ค้า - การตรวจสอบประเด็น ESG

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของคู่ค้า บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินภายในบริษัทอย่างครอบคลุมเพื่อระบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของคู่ค้า

ผลการตรวจสอบจะใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าในการระบุแนวทางแก้ไขหรือวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของคู่ค้าและการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณที่ยั่งยืนของคู่ค้า รายละเอียดของเกณฑ์การตรวจสอบขั้นต่ำมีดังนี้

ขั้นตอนการตรวจสอบคู่ค้า

 • การจัดการคู่ค้า
 • มาตรฐานคุณภาพ
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 • การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • จรรยาบรรณของคู่ค้าและการต่อต้านการทุจริต
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม
 • สิทธิมนุษยชน
 • การเตรียมพร้อมและรับมือเหตุฉุกเฉิน
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อค้นพบ จุดบกพร่อง และข้อเสนอแนะจะมอบให้กับคู่ค้าเพื่อการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามและติดตามผลเป็นประจำทุกปี

ระดับคะแนน คำอธิบาย
3.26 - 4.00 : Excellence
การปฏิบัติอย่างยั่งยืนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ไม่จำเป็นต้องมีการติดตามการปฏิบัติงาน
2.51 - 3.25 : Good
การปฏิบัติอย่างยั่งยืนอยู่ในเกณฑ์ดี การปรับปรุงเฉพาะควรได้รับการแก้ไข แต่ไม่จำเป็นต้องมีการติดตามการปฏิบัติงาน
1.00 - 2.50 : Fair
การปฏิบัติอย่างยั่งยืนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ คู่ค้าจะต้องนำเสนอแผนงานและกรอบเวลาในการปรับปรุงประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาล (ESG Corrective Action Plan) ให้เสร็จก่อนระยะเวลาการดำเนินงานที่ระบุ
ต่ำกว่า 1.00 : Poor
การปฏิบัติอย่างยั่งยืนอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง คู่ค้าจะต้องนำเสนอแผนงานและกรอบเวลาในการปรับปรุงประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาล ก่อนการประมูล

หมายเหตุ: เกณฑ์การประเมิน ESG มีคะแนนเต็ม 4 คะแนน บริษัทที่รับการตรวจประเมินต้องได้รับคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 2.5 จึงจะถือว่าผ่าน ESG ของบริษัทฯ

3. การบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)

บริษัทฯ นำผลจากการประเมินความเสี่ยงคู่ค้าในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ มาใช้เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยแบ่งเป็นกลุ่มระดับความสำคัญของคู่ค้าเป็น 3 ระดับดังนี้

คู่ค้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Suppliers) หมายถึง กลุ่มคู่ค้าที่มีกิจกรรมการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผลกระทบในระดับรุนแรงต่อคู่ค้าเอง และสามารถส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ทำให้ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อผู้ซื้อทั้งทางด้านธุรกิจและภาพลักษณ์องค์กร

คู่ค้าระดับสำคัญ (Key Suppliers) หมายถึง
กลุ่มคู่ค้าที่มีกิจกรรมการดำเนินงานที่ผลิตภัณฑ์กระจายไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งมีผลกระทบสูงต่อผู้ซื้อทั้งในเชิงธุรกิจและภาพลักษณ์

คู่ค้าระดับจัดการ (Managed Suppliers) หมายถึง กลุ่มคู่ค้าที่มีกิจกรรมการดำเนินงานส่วนใหญ่ในเชิงปฏิบัติการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีความเสี่ยงปานกลางต่อผู้ซื้อ

4. การจัดทำแผนพัฒนาคู่ค้า (PROGRAM DESIGN)

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนพัฒนาคู่ค้าโดยการกำหนดกลยุทธ์และเครื่องมือในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับปัจจัยความเสี่ยง การดำเนินการธุรกิจของคู่ค้า และระดับความสำคัญของคู่ค้าที่แตกต่างกัน

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของคู่ค้ารายสำคัญทั้งหมด
86.99%
จำนวนคู่ค้าใน ปี 2564
1,580
คู่ค้ารายสำคัญระดับที่ 1 (Tier 1)
53
Total Tier-1 Suppliers 1,580 (Y2021)
Total Spend 54,670 MTHB
Category No. of Suppliers Spend (MTHB)
Feedstock: Gas 2 34,680
Feedstock: Coal 6 7,787
Feedstock: Water 6 565
Other Services 698 5,155
Maintenance service 480 2,501
Construction and Design Service 87 912
Mechanical Equipment 387 869
Electrical Equipment 246 649
Other Materials 315 617
Machinery 226 384
Instrument Equipment 289 371
Process / Production 51 130
Safety 75 50
Grand Total 1,580 54,670*

*หมายเหตุ: คู่ค้า 1 ราย สามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้หลาย category

Country No. of Supplier Spend (MTHB)
Thailand 1,439 47,704
Singapore 28 3,133
Indonesia 4 2,823
Italy 2 251
Japan 9 187
USA 24 178
Korea 17 155
Australia 3 68
China 11 40
United Arab Emirates 2 31
Taiwan 7 26
Belgium 5 17
Netherlands 1 13
United Kingdom 9 7
Malaysia 4 7
Switzerland 2 7
Finland 1 6
Austria 1 6
Germany 2 5
Hong Kong 1 2
Vietnam 2 2
Hungary 1 1
India 1 0.4
Myanmar 1 0.2
France 1 0.2
Scotland 1 0.1
Slovenia 1 0.03
Grand Total 1,580 54,670
กลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน

กลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ได้รับการกำหนด รับรอง และสอดคล้องกันเพื่อสร้างกรอบการดำเนินงานที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดและลดความเสี่ยงสำหรับกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด บริษัทฯได้ประกาศ "นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืนของ GPSC" เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรม ยั่งยืน และรับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มีธรรมาภิบาลในการจัดการกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ซัพพลายเชนของบริษัทฯ ดำเนินการโดยพิจารณาจาก 5 ลำดับความสำคัญหลัก

การบูรณาการวัตถุประสงค์ ESG ที่สำคัญในกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน
เพื่อส่งเสริมนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อสร้างความตระหนักรู้
ทั่วทั้งองค์กรในคู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในห่วงโซ่คุณค่า ดังนั้น บริษัทฯ จึงนำการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ขณะเดียวกันก็เพิ่มการใช้จ่ายด้วยการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้คู่ค้านำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้และสร้างความตระหนักในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานของตน เพื่อสนับสนุนการซื้อสินค้าหรือบริการที่สร้างภาระด้านสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาผลกระทบของสินค้า/บริการตลอดวงจรชีวิต ตั้งแต่การออกแบบ การจัดหาวัตถุดิบ วิธีการผลิต บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การใช้งาน ไปจนถึงการกำจัดทิ้งหลังการใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรให้สูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังวางแผนที่จะบูรณาการด้านการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกคู่ค้าในอนาคต ซึ่งสามารถตอบสนองกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ด้านซัพพลายเชนของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้แนวทาง
การปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการ ESG เข้ากับระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงส่งเสริมการรับรู้และความตระหนักในจรรยาบรรณของคู่ค้า GPSC เพื่อปรับปรุงความโปร่งใส ความเป็นธรรม และประสิทธิภาพในคู่ค้า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงตามผลลัพธ์ที่ต้องการ คู่ค้าที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคู่ค้าจะพิจารณาในกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน ESG

แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยได้ดำเนินการตามนโยบายการพัสดุที่กำหนดให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางการจัดซื้อจัดหาพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ แนวทางในการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มีการพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน

การจัดซื้อจัดหาในท้องถิ่น

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการจัดซื้อจัดหาในท้องถิ่น (ท้องถิ่น หมายถึง การจัดหาภายในประเทศไทย) อันมีผลประโยชน์กับบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลประโยชน์ทางตรงจากการจัดซื้อจัดหาในท้องถิ่นคือต้นทุนที่ต่ำกว่าและการขนส่งที่รวดเร็วกว่า ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดหาของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมจากการสนับสนุนเศรษฐกิจ สร้างงาน และรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและพัฒนาเป็นความไว้วางใจในการดำเนินธุรกิจในพื้นที่

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

KPI ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
ผลการ
ดำเนินงาน
ผลการ
ดำเนินงาน
ผลการ
ดำเนินงาน
เป้าหมาย เป้าหมาย
การตรวจประเมินคู่ค้าโดยหน่วยงานภายนอก
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ราย)
คู่ค้าโดยตรง (Tier-1)
จำนวน 8 ราย
คู่ค้าโดยตรง (Tier-1)
จำนวน 151 ราย
คู่ค้าโดยตรง (Tier-1)
จำนวน 161 ราย
คู่ค้าโดยตรง (Tier-1)
จำนวน 15 ราย
คู่ค้าโดยตรง (Tier-1)
จำนวน 15 ราย
การส่งเสริมและพัฒนาคู่ค้าหลักให้ดำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน (ราย)
40 114 139 120 120
การลงนามรับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืน
ของคู่ค้า
100% of Tier-1 Supplier 100% of Tier-1 Supplier 100% of Tier-1 Supplier 100% of Tier-1 Supplier 100% of Tier-1 Supplier

หมายเหตุ:

 1. ดำเนินการตรวจคู่ค้าในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) โดยหน่วยงานภายนอกใช้วิธีการตรวจประเมินระยะไกล
ปรับปรุง ณ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืน โดย The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance)