ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อตอบสนองพันธกิจขององค์กรในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งมั่นในการควบคุม ปกป้อง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยการกำหนดนโยบายและแนวทางการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม GPSC

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า กระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำอาจส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อม หากไม่มีการควบคุมที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบาย คุณภาพ ความมั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม GPSC เพื่อให้การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มุ่งหน้าสู่ความเป็นเลิศให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการอย่างมีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลดนโยบาย คุณภาพ ความมั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

แนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

มลพิษทางอากาศ

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) เป็นมลพิษสำคัญของการผลิตไฟฟ้าโดยก๊าซธรรมชาติ ซึ่งหากไม่มีการควบคุมที่เหมาะสมอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์และมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เช่น ฝนกรด ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการควบคุมและตรวจสอบปริมาณมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการดังนี้

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและพัฒนาแผนดำเนินงานเพื่อลดปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยี Low NOx Burner เพื่อลดการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน จากห้องเผาไหม้ของทั้ง Gas turbine และเทคโนโลยี Selective Catalytic Reduction (SCR) ซึ่งใช้สารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวช่วยในการดักจับก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนที่เกิดจากการเผาไหม้ ด้วยการทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นเพื่อเปลี่ยนก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ให้อยู่ในรูปของก๊าซไนโตรเจน (N2) และน้ำ (H2O) โดยสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน จะปฏิกิริยากันบนสารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst)
  • เฝ้าระวังและตรวจสอบปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศโดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ (Continuous Emission Monitoring Systems: CEMS) บริเวณปล่องระบายอากาศ
  • ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกสถานประกอบการ ตามเกณฑ์กฎหมายกำหนด
  • สร้างแนวกันชนต้นไม้บริเวณพื้นที่โดยรอบสถานประกอบการ เพื่อปิดกั้นการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศสู่ภายนอก

ของเสียและวัสดุเหลือทิ้ง

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้เหลือน้อยที่สุด เนื่องจากเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดของเสีย ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ตั้งแต่ต้นทางโดยการลดของเสียจากแหล่งกำเนิดของของเสียต่าง ๆ ให้เหลือน้อยที่สุด และเมื่อเกิดของเสียขึ้น บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการนำของเสียกลับไปใช้ซ้ำหรือใช้ประโยชน์ใหม่ให้ได้ทั้งหมด ส่งผลให้ลดปริมาณการฝังกลบของเสียอย่างต่อเนื่อง และสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณของเสียที่นำไปฝังกลบเหลือศูนย์

การบริหารจัดการน้ำ

  • การบริหารจัดการน้ำภายนอกบริษัทฯ

บริษัทฯ บริหารจัดการน้ำภายนอกโดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะทำงานบริหารจัดการน้ำกลุ่ม ปตท. การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำกลุ่ม ปตท. มีเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งการประชุมครอบคลุมถึงการรายงานสถานการณ์น้ำที่ได้จากการสำรวจและวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองสถานการณ์น้ำ และการกำหนดแผนการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการติดตาม โดยหลังจากการประชุม บริษัทฯ ได้ดำเนินการสื่อสารต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้รับทราบถึงสถานการณ์น้ำ และดำเนินการตามแผนงาน

นอกจากนี้ คณะทำงานบริหารจัดการน้ำกลุ่ม ปตท. ยังได้มีส่วนร่วมกันกับคณะทำงานการบริหารจัดการน้ำของภาคตะวันออกของจังหวัดระยอง ที่ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (East Water) และผู้แทนจากภาคเอกชน ในการดำเนินงานเพื่อติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ และกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบได้อย่างทันท่วงที

  • การบริหารจัดการน้ำภายในบริษัทฯ

บริษัทฯ แสดงเจตนารมย์ที่ชัดเจนในการบริหารจัดการน้ำภายในบริษัทฯ เพื่อให้เกิดใช้น้ำร่วมกันกับชุมชนอย่างคุ้มค่าที่สุด โดยได้ปฏิบัติตามแนวทางหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำภายในอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลัก 3Rs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภายใน ได้แก่ การลดปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิตไฟฟ้า การนำน้ำทิ้งจากระบบทำความเย็นมาใช้ในการหล่อเย็นน้ำทิ้งจากหม้อน้ำ และการนำน้ำคอนเดนเสทกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตไอน้ำ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพที่ออกจากการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีความปลอดภัยต่อชุมชนและสอดคล้องกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งยังตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน บริษัทฯ กำหนดทิศทางในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมทุกหน่วยงานตลอดสายโซ่คุณค่าและทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ช่วงการวางแผน การออกแบบ ดำเนินการ จนสิ้นสุดโครงการ โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. การตรวจสอบผลการดำเนินงานโดยหน่วยงานให้การรับรองมาตรฐานสากล

บริษัทฯ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งยังตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน บริษัทฯ กำหนดทิศทางในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมทุกหน่วยงานตลอดสายโซ่คุณค่าและทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ช่วงการวางแผน การออกแบบ ดำเนินการ จนสิ้นสุดโครงการ โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ตระหนักถึงการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จากความมุ่งมั่นที่เป็นรูปธรรมนี้ ส่งผลให้สถานประกอบการหลักทั้งหมดของบริษัทฯได้รับการรับรองโครงการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถานประกอบการและโครงการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนเริ่มดำเนินโครงการตามกฎหมายกำหนด ซึ่งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นการใช้หลักการทางวิชาการในการคาดการณ์ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ จากโครงการที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการนั้น ได้ถูกนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ อีกทั้งบริษัทฯ มีการดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ระบุเพิ่มเติมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปพร้อมกันให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุมถึงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ำ และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน เป็นต้น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

สามารถสืบค้นได้ที่

อ่านเพิ่มเติม

บริษัทฯ ดำเนินการสื่อสารประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือในการสื่อสารด้านคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ

การติดตามและสอบสวน การกระทำหรือสภาพการณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ผิดปกติ ของบริษัทฯ มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยมีแนวทางการจัดการตั้งแต่การรับเรื่องสถานการณ์หรือเหตุการณ์ การระบุหาสาเหตุหรือข้อบกพร่อง การจัดทำแผนในการแก้ไข และการติดตามอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีการดำเนินการด้านการสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักและมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยแบ่งปันข้อมูลหรือการถอดบทเรียนด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นประจำในที่ประชุมระดับหัวหน้างานของแต่ละโรงงาน และสื่อสารประเด็นด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรให้แก่ผ่านระบบ Intranet และป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในสถานประกอบการ