อัตราภาษีที่ได้รายงานและอัตราภาษีที่จ่ายจริง

หน่วย: ล้านบาท
ปี 2563 ปี 2562
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี 9,483 6,248
จำนวนภาษีที่ได้รายงาน 992 247
อัตราภาษีที่ได้รายงาน (ร้อยละ) 10.5 4.0
ภาษีที่จ่ายจริง 1,207 1,079
อัตราภาษีที่จ่ายจริง (ร้อยละ) 12.7 17.3

บริษัทฯ บริหารจัดการภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฏหมายภาษีของแต่ละประเทศอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฏหมายภาษีอากร รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ที่มีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ซึ่งเป็นอัตราปกติตามกฏหมาย

“บริษัทฯ มีอัตราภาษีที่ได้รายงานเฉลี่ยที่อัตราร้อยละ 10.5 และมีภาษีที่จ่ายจริงที่อัตราร้อยละ 12.7 (ปี 2562 ร้อยละ 4.0 และ 17.3 ตามลำดับ) ซึ่งต่ำกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทยที่กำหนดไว้ คืออัตราร้อยละ 20 สาเหตุหลักเนื่องจาก

  • - บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand : BOI) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
  • - บริษัทฯ บันทึกผลกระทบทางภาษีจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ
  • - บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี จากการรับรู้ที่เกิดส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)”

รายละเอียดความต่างระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงและอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฏหมาย

หน่วย: ล้านบาท
อัตรา ปี 2563
(ล้านบาท)
อัตรา ปี 2562
(ล้านบาท)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี 9,483 6,248
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฏหมาย 20% 1,897 20% 1,250
รายละเอียดความต่าง:
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี 97 54
รายได้ที่ต้องเสียภาษีเพิ่ม 44 -
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีหรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (882) (992)
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี และจากสิทธิประโยชน์ BOI (575) (706)
รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (20) (41)
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการซื้อธุรกิจ (291) (239)
อิ่นๆ(i) 4 6
การใช้ขาดทุนทางภาษีซึ่งยังไม่รับรู้ (14) (5)
ขาดทุนทางภาษีสำหรับปีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 38 48
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (185) (167)
การปรับปรุงภาษีเงินได้ของปีก่อน 6 34
ผลต่างของอัตราภาษีในประเทศที่กลุ่มกิจการดำเนินอยู่ (9) 25
รวม 10.5% 992 4.0% 247

(i): ส่วนใหญ่เป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าภาษีเงินได้ สำหรับบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ