โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ได้พัฒนาและร่วมลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อตอบรับความต้องการในการใช้พลังงานสะอาดที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อยู่โดยรอบ และการมุ่งสร้างความมั่นคงทางธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานและความเชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งในด้านธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เชื้อเพลิงชีวมวล และเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย ทำให้เราสามารถยกระดับประสิทธิภาพด้านกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนและควบคุมต้นทุนในการบริหารจัดการต่าง ๆ ให้ลดลงได้อย่างต่อเนื่อง

ในปัจจุบัน GPSC มีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้เรามีกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อนำพลังงานและผลผลิตที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนี้ไปจำหน่ายให้แก่คู่ค้าและคู่สัญญาที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาไว้ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งในแรงขับเคลื่อนและสนับสนุนสำคัญสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย โดยเราตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนของไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

หลักการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ปัจจุบัน GPSC ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิคอนรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งในทันทีที่มีแสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์จะเกิดการถ่ายเทพลังงานระหว่างกันจนเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current: DC) จากนั้นจึงส่งพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current: AC) และส่งเข้าสู่สายไฟฟ้า โดยมีหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) และสวิตช์เกียร์ (Switch Gear) ทำหน้าที่ในการเพิ่มแรงดันสำหรับการจ่ายไฟเข้าระบบสายส่งของการไฟฟ้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่อไป
นอกจากนี้ GPSC ยังได้เริ่มโครงการโรงไฟฟ้าหมุนเวียนจากเชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel) โดยหลักการทำงานของเทคโนโลยีนี้จะเริ่มจากการคัดแยกขยะที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ เช่น โลหะ แก้ว เศษหิน ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิลออกจากขยะชุมชน จากนั้นจึงป้อนเข้าสู่เครื่องสับย่อยเพื่อลดขนาด และนำไปผ่านกระบวนการบำบัดทางกายภาพเพื่อเปลี่ยนองค์ประกอบให้เหมาะสมที่จะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง RDF ก่อนจะส่งเข้าสู่ระบบเตาเผา (Combustion System) เพื่อเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นเถ้าที่อุณหภูมิ 850-900 องศาเซลเซียส พร้อมกับนำความร้อนที่ได้ไปใช้ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF นี้ถือเป็นโครงการที่สามารถต่อยอดและแก้ไขปัญหาขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะชุมชนตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้จะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนและกำจัดขยะชุมชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รูปแบบของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
GPSC ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน 4 รูปแบบ ได้แก่

  • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm)

เป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตไฟฟ้าด้วยด้วยวิธีโฟโตโวลตาอิคส์ (Solar Photovoltaics) โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สามารถผลิตไฟฟ้าสูงสุด 90 เมกะวัตต์ตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด โดยมีอุปกรณ์ในระบบที่สำคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หม้อแปลงไฟฟ้า และหม้อแปลงกำลัง

  • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา หรือ โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop)

เป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารหรือโรงงานขนาดต่าง ๆ โดยระบบจะเริ่มทำงานเมื่อแผงโซลาร์เซลล์ได้รับแสงอาทิตย์ และจะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง จากนั้นจึงส่งเข้าสู่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ

  • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร

เป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานราชการ ราชพัสดุ และสหกรณ์การเกษตร โดยมีหลักการทำงานเดียวกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด 5 เมกะวัตต์ตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด

  • โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF

เป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ระบบการเผาไหม้ก๊าซซิไฟเออร์ (Gasification System) หรือกระบวนการแปรสภาพเป็นก๊าซ โดยนำก๊าซที่ได้มาสันดาปภายในเครื่องยนต์รอบต่ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และนำควันที่เกิดจากการเผาไหม้มาผ่านกระบวนการทำความสะอาดและแปลงสภาพเป็นก๊าซเพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องปั่นไฟ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน GPSC
ปัจจุบัน GPSC มีการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในเชิงพาณิชย์ ดังนี้

Ref:
https://abc.egat.co.th/electricity-generation/22-electricity-generation/86-plant-renewable
https://www.egat.co.th/home/renewables/
https://www.mut.ac.th/research-detail-246
http://dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/ndc_2560-2561/PDF/8369sc/รวม.pdf