SMART POWER

ธุรกิจของเรา

แสวงหานวัตกรรมด้านไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ต่อยอดพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม New S-Curve

Renewable power

ธุรกิจของเรา

พัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ดําเนินธุรกิจคาร์บอนตํ่า เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

CONVENTIONAL POWER

ธุรกิจของเรา

พร้อมจัดส่งพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคที่ผลิตจากศูนย์ผลิตสาธารณูปการ และโรงไฟฟ้าในกลุ่มจีพีเอสซีอย่างมีเสถียรภาพ

เกี่ยวกับ GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนํา ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ในระดับสากล

แผนกลยุทธ์ 4S

S1: สร้างความแข็งแกร่ง พร้อมขยายการให้บริการในธุรกิจหลัก
 • การผลิตที่มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพ ระดับสากล
 • สาธารณูปโภคที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • การขยายไปสู่ธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจน้ำ เป็นต้น
S2: เพิ่มพอร์ตพลังงานสีเขียว
 • เพิ่มปริมาณการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
 • เพิ่มปริมาณการผลิตพลังงานลม
 • การบูรณาการพลังงานหมุนเวียนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน
S3: การลงทุนด้านนวัตกรรมจากธุรกิจใหม่ และธุรกิจแบตเตอรี่
 • ระบบกักเก็บพลังงาน
 • แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และพาหนะเคลื่อนที่อื่นๆ
 • ธุรกิจเชิงนวัตกรรม
S4: บริการโซลูชั่นที่มุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
 • การผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ณ จุดใช้งาน โดยใช้นวัตกรรมพลังงาน
 • ระบบผลิตพลังงานความเย็นแบบรวมศูนย์
 • เสนอโซลูชั่นและการบริหารจัดการพลังงาน เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

INNOVATIVE AND SUSTAINABLE POWER FOR ALL

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำอุตสาหกรรม และสาธารณูปโภคอื่นๆ

กำลังการผลิตรวมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ไฟฟ้า

7,236
เมกะวัตต์

ไอน้ำ

2,948
ตันต่อชั่วโมง

น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

7,372
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

น้ำเย็น

15,400
ตันความเย็น

ESS แบตเตอรี่

69
เมกะวัตต์ชั่วโมง

โอกาสในการทำงาน

ร่วมแบ่งปันวัฒนธรรมองค์กรและประสบการณ์จากบุคลากรภายในบริษัทจีพีเอสซี

ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

สามารถบริหารจัดการผู้คนได้อย่างรอบด้าน ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการผลิตนวัตกรรมใหม่ ประเมินและตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด

ข่าวสารล่าสุด