แนวทางการบริหารจัดการด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
GRI 103-2

จีพีเอสซี ตระหนักถึงแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีและพลังงานตามหลัก 4D1E ซึ่งประกอบด้วย Decentralization Decarbonization Digitalization Deregulation และ Electrification ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบการผลิตไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ (Centralized Power System) ให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวไม่รวมศูนย์ (Decentralized Power System) มากขึ้นในอนาคต ประกอบกับแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ที่เพิ่มขึ้นสูง จีพีเอสซี เตรียมความพร้อมและวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ โดยตั้งงบประมาณการลงทุนที่สูงขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและสร้างผลตอบแทนจากธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต โดยมีกลยุทธ์ “S-Curve” ที่เป็นกลยุทธ์หลักในการสนับสนุนให้องค์กรขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมไปยังธุรกิจใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจพลังงานตลอดจนการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจมากขึ้นในอนาคต

Decentralization
Decarbonization
Digitalization
Deregulation
Electrification

Decentralization

การกระจายศูนย์รวมของระบบผลิตพลังงานจากโรงผลิตขนาดใหญ่สู่โรงงานขนาดเล็ก สามารถซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันได้ โดยการสามารประยุกต์การใช้พลังงานหมุนเวียนมาใช้เพิ่มเติม อาทิ การใช้โซล่าร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบโครงข่ายขนาดเล็ก (Micro Grid) เพื่อใช้งานในระบบโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid)

Decarbonization

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานสู่การใช้พลังงานสะอาดและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ำ หรือชีวมวล ล้วนสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จากเชื่อเพลิงฟอสซิล ทั้งยังสนับสนุนความตกลงปารีสที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศลงภายในปี 2573

Digitalization

การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งในระบบการผลิตและจำหน่าย ลดระยะเวลาและต้นทุน รวมถึงสนับสนุนให้ธุจกิจสามารถปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเทคโนโลยี เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

Deregulation

การผ่อนปรนกฎระเบียบด้านพลังงานที่เป็นข้อจำกัดต่างๆ (Regulatory Sandbox) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม สนับสนุนผู้พัฒนาด้านพลังงานใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบต่างๆในอนาคต เช่น การใช้พลังงานที่ผลิตจากผู้ใช้รายย่อยที่สามารถจำหน่ายเข้าสู่ระบบสายส่งได้

Electrification

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทคโนโลยีการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ใช้พลังงานที่สำคัญในระบบระบบ Smart Grid โดยจะต้องขยายโครงข่ายรถไฟฟ้า และมีเทคโนโลยีต่างๆรองรับ ไม่ว่าจะเป็น จุดชาร์จไฟ ระบบกักเก็บพลังงาน ศูนย์แลกเปลี่ยนและสลับแบตเตอรี่ (Battery Swap Station) เป็นต้น


กลยุทธ์ “S-Curve” จำแนกออกเป็น 3 กลยุทธ์ย่อยที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมพลังงานของจีพีเอสซี สู่การเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรม สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจและรายได้ใหม่ๆ รวมถึงสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีและพลังงานได้อย่างยั่งยืนในระดับสากล

การสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่และทีมวิจัยและพัฒนาของ GPSC (Battery Manufacturer with Own R&D)

จีพีเอสซี ได้เริ่มการก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ต้นแบบในประเทศไทยแล้ว และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมในการบริหารโรงงาน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพและรับองค์ความรู้ด้านการผลิตแบตเตอรี่จาก 24M Technologies, Inc. (24M) มาเป็นของจีพีเอสซี นอกจากนี้ จีพีเอสซี ได้เตรียมการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่เป็นของตัวเอง ในกระบวนการด้านเคมี และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาตลาดระบบกักเก็บพลังงานและแบตเตอรี่ เช่น การใช้งานร่วมกับพลังงงานหมุนเวียน เพื่อรองรับแบตเตอรี่ที่จะผลิตได้จากโรงงานของจีพีเอสซี

การพัฒนาศักยภาพ System Integrator (System Integrator)

เพื่อให้จีพีเอสซี สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การศึกษาโครงการ การพัฒนาระบบ และการดำเนินการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานให้กับลูกค้า จีพีเอสซี วางแผนจะพัฒนาศักยภาพในการเป็น System Integrator ของกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้ ในช่วงแรกจีพีเอสซี จำเป็นต้องสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ

การบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Digital Energy)

การบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง รวมถึงการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานอัจฉริยะครบวงจร ที่สามารถยกระดับการใช้พลังงานของลูกค้าผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ต่อความต้องการ โดยการติดตาม ศึกษา วิเคราะห์เทคโนโลยีและการพัฒนาธุรกิจใหม่ โดยร่วมมือกับกลุ่ม ปตท. และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ในการพัฒนาและเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน

จีพีเอสซี เตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงานในอนาคตโดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผนวกเข้ากับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และขยายรูปแบบการทำธุรกิจสู่ผู้บริโภคที่ครอบคลุมการใช้พลังงานจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนี้

Upstream
Midstream
Downstream
ธุรกิจต้นน้ำ (Upstream)

การให้บริการตั้งแต่กระบวนการออกแบบ จำหน่าย จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าทั้งในรูปแบบการออกแบบทางวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (EPC) และแบบโครงการจ้างเหมา (Turn-Key) ที่ครอบคลุมการใช้พลังงานทั้งในรูปแบบการเชื่อมต่อกับระบบสายส่ง (on-grid) และแบบที่ไม่เชื่อมกับระบบสายส่ง (off-grid) รวมถึงระบบโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid)

ธุรกิจกลางน้ำ (Midstream)

การผลิตพลังงานแบบกระจายตัว (Distributed Generation)

การผลิตพลังงานโดยผู้ใช้รายย่อยที่กระจายตัวอยู่ทั่วไป โดยให้บริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการผลิตพลังงานเพื่อใช้เองในองค์กร ลดต้นทุน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการทำระบบโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid)

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
 • โซลาร์รูฟท็อป (Photovoltaic: PV)
 • โซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar)
 • ระบบโซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm)
 • ระบบโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid)
การกักเก็บพลังงาน (Energy Storage)

การผนวกรวมระบบการกักเก็บและผลิตพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งการใช้งานในอุปกรณ์แบบอยู่กับที่ (Stationary) และแบบเคลื่อนที่ (Mobility)

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
 • ระบบกักเก็บพลังงานขนาดเล็ก (<100 kWh)
 • ระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ (>100 kWh)
 • จุดชาร์จแบบเคลื่อนที่ (Movable Charger)
 • System Integrator
 • Commercial & Industrial Energy Storage System (C&I ESS)
 • Lead-acid Replacement
 • ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า รถยนต์ส่วนบุคคลไฟฟ้า
 • ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น รถบัสไฟฟ้า
การบริหารจัดการ (Energy Management)

การให้บริการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์การใช้พลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ภายในองค์กร

การให้บริการ
 • การตรวจสอบระบบการใช้พลังงาน (Energy Audit)
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency)
 • การพัฒนาระบบการใช้พลังงาน (Energy Management & Solution Provider)
 • การดำเนินการข้อตกลงการซื้อขายพลังงาน (Power Purchase Agreement: PPA) และใบอนุญาตทางกฏหมาย (Regulatory Certification)
ธุรกิจปลายน้ำ (Downstream)

การให้บริการการดำเนินงานและการบำรุงรักษา (Operation and Maintenance) ที่ครอบคลุมบริการหลังการขายแก่ลูกค้าโดยผู้เชียวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของการร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเชิงพาณิชย์จากนวัตกรรม และเล็งเห็นโอกาสของนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ที่จะเป็นช่องทางในการเปิดรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด รวมถึงประสบการณ์จากภายนอกองค์กร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทำให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันและยกระดับนวัตกรรมพลังงาน โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมผ่านความร่วมมือต่าง ๆ ดังนี้

นวัตกรรมและ
การจัดการ
ประเภทความร่วมมือ
ด้านนวัตกรรม
รายละเอียด กลยุทธ์ที่สอดคล้อง
การลงทุนในรูปแบบ Corporate Venture Capital
Advanced Semi-Solid Battery Technology
บริษัท 24M Technologies, Inc. (24M)
การลงทุนในบริษัทฯ ที่มีความเชียวชาญด้านแบตเตอรี่ประเภทลิเทียม-ไอออน (Lithium-Ion) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้เป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าสำรองสำหรับภาคอุตสาหกรรม เสริมสร้างความมั่นคงในโครงข่ายระบบจ่ายไฟฟ้าและการกักเก็บพลังงานที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน
 • Battery Manufacturer with Own R&D
การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
Advanced Semi-Solid Battery Technology
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
การร่วมมือเพื่อนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิทยาศาสตร์แทคโนโลยีและวัสดุศาสตร์ของประเทศมาพัฒนาแบตเตอรี่ต้นแบบที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อใช้เป็นระบบกักเก็บพลังงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการของบริษัทฯ
 • Battery Manufacturer with Own R&D
Application and Market Development
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การสร้างความร่วมมือเพื่อนำแบตเตอรี่ต้นแบบไปทดสอบใช้งานในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เช่น ยานพาหนะไฟฟ้าและสถานีชาร์จไฟ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ในอนาคต
 • Battery Manufacturer with Own R&D
Smart Energy Solution
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
การร่วมมือกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการการศึกษาพัฒนาระบบจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาดที่ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ไม่ว่าจะเป็น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น
 • System Integrator
 • Digital Energy
Smart Energy Campus
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการพัฒนาโมเดลเมืองพลังงาน Micro Grid อัจฉริยะผ่านการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียน กักเก็บ และจำหน่ายรวมถึงการซื้อขายระหว่างผู้ใช้งานรูปแบบเอกชนกับเอกชน (Private PPA)
 • System Integrator
 • Digital Energy
Academic Resource Collaboration
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากภาคการศึกษามาร่วมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมและบุคลากรของประเทศในการผลิตแบตเตอรี่ ลิเธียมไออนที่ยังขาดแคลน
 • Battery Manufacturer with Own R&D
Battery Manufacturing Process Development
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
การร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตแบตเตอรี่ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ต้นทุนต่ำ และมีระบะเวลาการผลิตสั้นเพื่อรองรับการผลิตเชิงพาณิชย์ในอนาคต
 • Battery Manufacturer with Own R&D
The First On-Sea Floating Solar In Thailand Development
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
การร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงการนำร่องการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ำทะเล (Floating Solar) รวมถึงการพัฒนาเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษเพื่อนำมาผลิตทุ่นลอยน้ำ เพื่อการสะสมของเพรียงทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเล
 • System Integrator
 • Digital Energy
นวัตกรรมแบบ Open Source
Young Social Innovator
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาภายในประเทศ
การจัดประกวดด้านนวัตกรรมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า เพื่อเปิดรับแนวคิดและนวัตกรรมด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยโครงการที่ชนะเลิศจะถูกนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทีใช้งานได้จริงในอนาคต
 • Battery Manufacturer with Own R&D
 • System Integrator
 • Digital Energy
ปรับปรุง ณ เดือน กุมภาพันธ์ปี 2564

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืน โดย The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance)