2Q2021 Revenue by product

(ล้านบาท,%)

Electricity (SPP+VSPP)
Electricity (IPP)
Steam
Other

2Q2021 Revenue by customer

(ล้านบาท,%)

EGAT
IUs
Other
งวดงบการเงิน 2562 2563 Q2/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 252,016.62 256,656.32 257,140
หนี้สินรวม 141,840.91 144,788.95 143,593
ส่วนของผู้ถือหุ้น 100,893.03 102,901.39 113,547
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 28,197.29 28,197.29 28,197
รายได้รวม 67,480.77 70,982.68 18,234
กำไรสุทธิ 4,060.80 7,508.13 2,302
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.25 2.66 0.82
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 7.20 5.31 3.48
ROE(%) 5.76 7.37 8.13
อัตรากำไรสุทธิ(%) 8.89 11.96 12.63