2021 Revenue by product

(ล้านบาท,%)

Electricity (SPP+VSPP)
Steam
Electricity (IPP)
Other

2021 Revenue by customer

(ล้านบาท,%)

EGAT
IUs
Other
งวดงบการเงิน 2562 2563 2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 252,017 256,656 270,379
หนี้สินรวม 141,841 144,789 152,632
ส่วนของผู้ถือหุ้น 110,176 111,867 117,748
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 28,197 28,197 28,197
รายได้รวม 66,562 69,579 74,874
กำไรสุทธิ 4,061 7,508 7,319
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.25 2.66 2.60
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 3.79 3.34 2.97
ROE(%) 5.76 7.37 6.93
อัตรากำไรสุทธิ(%) 8.89 11.96 10.00