คุณค่าขององค์กร

Let’s work together to generate shared value

Ambition

มุ่งสู่ความสำเร็จ

Commitment

ยึดมั่นในสัญญา

Trust

เป็นที่พึ่งพาและไว้ใจ

Synergy

สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่

Performance Excellence

ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

Innovation

ร่วมสร้างนวัตกรรม

Responsibility for Society

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

Integrity & Ethics

ร่วมสร้างพลังความดี

Trust & Respect

ร่วมสร้างความเชื่อมั่น