คุณค่าขององค์กร

Let’s work together to generate shared value

Ambition

เรียนรู้ ปรับตัว ว่องไว

Commitment

ท้าทายเป้าหมาย เน้นความยั่งยืน

Trust

รวมพลังเป็นหนึ่ง เชื่อใจ เคารพความเห็นต่าง

Synergy

สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่

Performance Excellence

ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

Innovation

ร่วมสร้างนวัตกรรม

Responsibility for Society

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

Integrity & Ethics

ร่วมสร้างพลังความดี

Trust & Respect

ร่วมสร้างความเชื่อมั่น