บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำอุตสาหกรรม และสาธารณูปโภคอื่นๆ

กำลังการผลิต

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน /
โคเจนเนอเรชั่น / พลังงานความร้อน
ไฟฟ้า

4,431 เมกะวัตต์

ไอน้ำ

2,858 ตันต่อชั่วโมง

น้ำเย็น

15,400 ตันความเย็น

น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

7,026 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
ไฟฟ้า

449 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ไฟฟ้า

3,094* เมกะวัตต์

โรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงานด้วยเทคโนโลยี SemiSolid
กำลังการผลิต

69** เมกะวัตต์ชั่วโมง

ธุรกิจอื่นๆ
  • 24M
  • BSA
  • SPSE
  • GPSC TC

หมายเหตุ:
* กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (APEL) 2,799 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง Changfang และ Xidao (CFXD) 149 เมกะวัตต์
** กำลังการผลิตรวมของ ESS แบตเตอรี่ภายหลังการโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจแบตเตอรี่ทั้งหมดไปยัง NUOVO PLUS ซึ่ง GPSC ถือหุ้น 49%