วิดีโอบรรยากาศโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562
พิธีจับสลากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 GPSC ได้จัดพิธีจับสลากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2562 โดยมีคุณศิริเมธ ลี้ภากรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจับฉลากดังกล่าว โดยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันจับสลากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 ท่าน พร้อมรายชื่อสำรองอีกจำนวน 30 ท่าน จากผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 807 ท่าน
โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 โดย GPSC จะนำคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน จังหวัดระยอง
กำหนดการโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562
06.00 น. ลงทะเบียน ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร B
06.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (อาหารเช้าและเครื่องดื่มบริการบนรถบัส)
10.00 น. เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน จังหวัดระยอง
  • ผู้บริหารระดับสูงต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถาม
  • เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน
12.40 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. เยี่ยมชมโรงเรือนปลูกสตรอว์เบอร์รี ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง
15.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ (อาหารว่างและเครื่องดื่มบริการบนรถบัส)
18.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในวันเดินทางผู้ที่ได้รับสิทธิเยี่ยมชมต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ หรือบัตรแสดงตนอื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของผู้ถือหุ้น ฉบับจริง สำหรับการลงทะเบียน