หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563

วัตถุประสงค์: เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Use of Proceeds) จะนำไปใช้เพื่อการลงทุน และ/หรือ ชำระคืนหนี้เดิม (Refinance) ในบางส่วนหรือทั้งหมด ของโครงการใหม่หรือโครงการที่มีอยู่เดิมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้แก่ 1. โครงการพลังงานหมุนเวียน 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ 3. โครงการป้องกันและควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขกรอบการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กรอบการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: กรอบการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐาน The ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) ASEAN Green Bond Standards (ASEAN GBS) และมาตรฐาน International Capital Market Association (ICMA) Green Bond Principles (GBP)

กรอบการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รายงานความคิดเห็นของผู้ชำนาญการอิสระ
หนังสือชี้ชวน
รายงานหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
รายงานประจำปี 2564
รายงานประจำปี 2563