การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.)
วีดิทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้น ดูวีดีโอ
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566: พิธีเปิดประชุม
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566: วาระที่ 1
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566: วาระที่ 2
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565: วาระที่ 3
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566: วาระที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566: วาระที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566: วาระที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566: วาระที่ 7
การส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ เบอร์โทรศัพท์ 02-140-5301 หรือ 02-140-5317 อีเมล์ company-secretary@gpscgroup.com  หรือส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-140-4646 หรือ 02-140-1818 อีเมล์ ir@gpscgroup.com