บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP)

ที่ตั้ง

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์

+66 2143 9644

การประกอบธุรกิจ

 

 • ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานความเย็นจากโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมกับความเย็น
 • CHPP เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) จำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟน. โดยทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Non-firm เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 มีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 5 ปี และต่อสัญญาอัตโนมัติทุกๆ 5 ปี จนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญา สำหรับไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะถูกนำไปใช้ในการผลิตพลังงานความเย็นเพื่อจำหน่ายให้อาคารศูนย์ราชการฯสำหรับระบบปรับอากาศ โดยทำสัญญาซื้อขายพลังงานความเย็นกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด มีอายุสัญญา 30 ปี สิ้นสุดในปี 2581

 

สัดส่วนการถือหุ้น
100%
บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด (GRP)

ที่ตั้ง

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์

+66 2143 9644

การประกอบธุรกิจ

 

 • ดำเนินธุรกิจบริหารและการบำรุงโรงไฟฟ้า Solar Farm (Operation and Maintenance) ควบคู่กับธุรกิจโซลาร์ฟาร์มรวมกัน 9 โครงการ กำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 39.5 เมกะวัตต์
 • ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟเป็นระยะเวลา 25 ปี แบ่งเป็น สัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า หรือ Adder ในอัตรา 8 บาทต่อหน่วย (สำหรับช่วง 10 ปีแรกของสัญญา) ในสัดส่วน 3.6 เมกะวัตต์ และ สัญญาในรูปแบบ Feed-in Tariff หรือ FiT อัตรา 5.66 บาทต่อหน่วย ในสัดส่วน 35.9 เมกะวัตต์

 

สัดส่วนการถือหุ้น
100%
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (GLOW)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

1 อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 38 - พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 66 (0) 2670-1500-33

โทรสาร 66 (0) 2670-1548-9

Web Site http://www.glow.co.th

ที่ตั้งโรงงาน

เลขที่ 5 ถนนไอสี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

โทรศัพท์ 66 (0) 3868-4078-80

โทรสาร 66 (0) 3868-4061

การประกอบธุรกิจ

 • ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม และจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

สัดส่วนการถือหุ้น
99.83%
บริษัท อิชิโนเชกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค 

ที่ตั้ง

Oak Minami-Azabu Building 2F, 3-19-23 Minami-Azabu, Minato-ku, Tokyo, Japan 106-0047

โทรศัพท์

+81 3 4580 2700

การประกอบธุรกิจ

 

 • ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
 • ISP1 เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ บริษัท Tohoku Electric Power ซึ่งเป็นบริษัทสาธารณูปโภคญี่ปุ่น ในอัตราค่าไฟฟ้าแบบ FIT 40 เยนต่อหน่วย (หลังภาษี) มีอายุสัญญา 20 ปี มีกำหนดการเริ่มขายไฟฟ้าในไตรมาส 4 ปี 2560

 

สัดส่วนการถือหุ้น
99%
บริษัท ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ จำกัด

ที่ตั้ง

299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์

+66 3861 1333 , +66 3861 3571-80

การประกอบธุรกิจ

 

 • ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น
 • IRPC-CP เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm จำนวน 2 สัญญา สัญญาละ 90 เมกะวัตต์ รวมเป็น 180 เมกะวัตต์ ให้กับ กฟผ.ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมีอายุสัญญา 25 ปี และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำให้กับ IRPC โดยระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 จำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่โครงการส่วนขยาย Upstream Project for Hygiene and Value Added Products (UHV) ของ IRPC มีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 45 เมกะวัตต์ และไอน้ำรวมทั้งหมด 170 ตันต่อชั่วโมง และระยะที่ 2 เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ในเดือนมิถุนายน 2560

 

สัดส่วนการถือหุ้น
51%
บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จำกัด

ที่ตั้ง

3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 16 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์

+66 2661 2701

การประกอบธุรกิจ

 

 • ลงทุนเข้าถือหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตไฟฟ้า
 • TSR ประกอบธุรกิจลงทุน โดยได้ลงทุนร้อยละ 100 ใน SSE1 เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ SSE1 เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) ที่ใช้กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบโฟโต้โวลตาอิกหรือโซลาร์เซลล์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นดิน (โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm) โดย TSR จำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดเข้าระบบของ กฟภ.

 

สัดส่วนการถือหุ้น
40%
บริษัท ไฟฟ้า น้ำลิก 1 จำกัด

ที่ตั้ง

402B of 4th Floor, Vieng Vang Tower, Boulichan Road, Unit 15, Dongpalan Thong Village, Sisttanak, Vientiane Capital, Lao PDR 100 , 23 Singha Road, Ban Nongbone, Saysettha District, Vientiane, Lao PDR

โทรศัพท์

-

การประกอบธุรกิจ

 

 • ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 • NL1PC เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน สปป.ลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าน้ำลิก 1 โดย NL1PC ได้ลงนามในสัญญาสัมปทาน (Concession Agreement) กับรัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ในรูปแบบสัญญาประเภทการสร้าง ดำเนินงาน และโอนให้กับรัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง (Build-Operate and Transfer: BOT) โดยมีอายุสัญญาสัมปทาน 30 ปีนับจากวันที่รัฐบาลของ สปป.ลาว ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาสัมปทานครบถ้วน และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ EDL ไปจนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน เป็นระยะเวลาประมาณ 27 ปี

 

สัดส่วนการถือหุ้น
40%
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

ที่ตั้ง

111 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์

+66 2978 5283 , +66 2978 5291

การประกอบธุรกิจ

 

 • ไอน้ำจากโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น
 • NNEG เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) โดยจำหน่ายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm จำนวน 90 เมกะวัตต์ ให้กับ กฟผ. และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือ และไอน้ำให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร

 

สัดส่วนการถือหุ้น
30%
บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

ที่ตั้ง

587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์

+66 2691 9720

การประกอบธุรกิจ

 

 • ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น
 • BIC โครงการที่ 1 เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) โดยจำหน่ายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm จำนวน 90 เมกะวัตต์ ให้กับ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมีอายุสัญญา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. (COD) ตั้งแต่ปี 2556 ส่วนที่เหลือและไอน้ำทั้งหมดจะจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
 • BIC โครงการที่ 2 เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) ซึ่งจะตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงไฟฟ้าโครงการที่ 1 โดยได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในรูปแบบ Firm โดยไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำทั้งหมดจะจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวมีกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560

 

สัดส่วนการถือหุ้น
25%
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

ที่ตั้ง

555 อาคารสำนักงาน ปตท. คลังน้ำมันพระโขนง ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์

+66 2239 7328

การประกอบธุรกิจ

 

 • บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในลักษณะงานที่เป็นการ Outsourcing ของกลุ่ม ปตท.
 • BSA เป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในลักษณะงานที่เป็นการ Outsourcing ของกลุ่ม ปตท. โดยธุรกิจของ BSA แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
  1. จัดส่งพนักงานปฏิบัติงานในสถานีน้ำมันของ ปตท. และให้ความรู้และวิธีปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นไปตามระบบงานคุณภาพ ISO 9001 ISO 14001 และ มอก.18001 ตลอดจนจัดให้มีคณะทำงานเพื่อศึกษาและแก้ปัญหา Oil Loss อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ ปตท. กำหนด และมีคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานีน้ำมัน
  2. จัดส่งพนักงานให้มาปฏิบัติงานในร้านกาแฟ Café Amazon ของ ปตท. โดยจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการบริหารร้านก่อนเข้าปฏิบัติงานตลอดจนทำการจัดหาวัตถุดิบ เครื่องมือ และช่างฝีมือดีเพื่อประกอบการดำเนินงานของร้านกาแฟ
  3. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่ 7-Eleven กำหนด เพื่อเข้าปฏิบัติงานภายใน 7-Eleven ที่ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. โดยบุคลากรดังกล่าวจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมการบริหารงานร้านค้า นอกจากนี้ ยังทำการสั่งสินค้าที่จะนำมาขายในร้านค้าตามชนิด ปริมาณและคุณภาพตามที่ 7-Eleven กำหนด
  4. จัดหาบุคลากรเพื่อประจำสำนักงานใหญ่ สำนักงานพระโขนง และสำนักงานระยอง
 • นอกจากนี้ BSA ยังเข้าลงทุนในบริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (SSA) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งประกอบธุรกิจบริหารกิจการฟุตบอลของกลุ่ม ปตท.

 

สัดส่วนการถือหุ้น
25%
บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด

ที่ตั้ง

215 Lanexang Avenue, Ban Siang Yuen, Chantaburi District, Vientiane, Lao PDR

โทรศัพท์

+856 (21) 223215 , 252060

การประกอบธุรกิจ

 

 • ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 • XPCL เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน สปป.ลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี โดย XPCL ได้ลงนามสัญญาสัมปทาน (Concession Agreement) กับรัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553ในรูปแบบสัญญาประเภทการโอนกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตและระบบจ่ายให้แก่รัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง (Build-Own-Operate and Transfer: BOOT) โดยสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดพร้อมกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งมีอายุ 29 ปีนับจากวันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

 

สัดส่วนการถือหุ้น
25%
(ถือหุ้นผ่าน NSC)
24M Technologies, Inc.

ที่ตั้ง

130 Brookline Street, Cambridge, MA, USA 02139

โทรศัพท์

(001) 617-553-1012

เว็บไซต์: https://24-m.com

การประกอบธุรกิจ

 

 • วิจัยและพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่ประเภทลิเธียม-ไอออน (Li-ion)
 • 24M เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 ประกอบธุรกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่ประเภทลิเทียม-ไอออน (Lithium-Ion) เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้เป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าสำรองสำหรับภาคอุตสาหกรรม และการเสริมสร้างความมั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเชื่อมโยง เช่น การเก็บไฟฟ้าสำรองสำหรับกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องของกระบวนการผลิตในกรณีที่การจ่ายกระแสไฟฟ้าเกิดหยุดชะงัก หรือใช้กักเก็บไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้จ่ายไฟฟ้าในช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์ ซึ่งแบตเตอรี่ที่บริษัทได้วิจัยพัฒนานั้น จะใช้วัตถุดิบและเวลาในการผลิตลดลงทำให้ต้นทุนในการผลิตต่ำกว่าแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออนทั่วไป รวมทั้งมีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งการทดสอบผลิตภัณฑ์ในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) และการทดสอบการออกแบบกระบวนการผลิตในขั้นต้น ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ

 

สัดส่วนการถือหุ้น
26.3%
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

ที่ตั้ง

1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์

+66 2311 5111-9

การประกอบธุรกิจ

 

 • ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
 • RPCL เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) โดยจำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้ให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมีอายุสัญญา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. สำหรับหน่วยผลิตที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551 และหน่วยผลิตที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในปี 2576 โดยการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายเป็นไปตามเงื่อนไขและการสั่งเดินเครื่องของ กฟผ.

 

สัดส่วนการถือหุ้น
15%