ความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการเพื่อลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ จีพีเอสซี กำหนดไว้ในนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มจีพีเอสซี เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องและบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ จีพีเอสซี มีเป้าหมายในการพิจารณาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพในโครงการใหม่หรือโครงการที่ขยายกำลังการผลิตทุกโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (No-Net-Loss)

การแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่ม GPSC
GRI103-1

วัตถุประสงค์หลักของการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพคือการป้องกันความเสียหายและลดผลกระทบเชิงลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัท จึงได้ประกาศคำแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่ม GPSC ขึ้นในปี 2564 เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินงานขั้นพื้นฐานสำหรับกลุ่ม GPSC ให้มีแนวทางการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร

คำแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

แนวทางการบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยกำหนดให้ไม่มีการดำเนินงานในพื้นที่ IUCN Category I-IV

ความมุ่งมั่นที่จะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (No-Net-Loss) ภายใต้ขอบเขตที่สามารถจัดการได้

การศึกษารายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทั้งโครงการในและต่างประเทศ

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับโครงการในต่างประเทศอย่างรัดกุมโดยการกำหนดแผนปฏิบัติงานและแผนการบริหารจัดการและการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คู่มือการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Biodiversity and Ecosystem Services Management Procedure) ที่สอดคล้องกับหลักการ “Mitigation Hierarchy” (Avoid, Minimize, Restore and Offset) การบรรเทาผลกระทบอย่างมีลำดับขั้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบรุนแรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

จีพีเอสซี กำหนดให้มีดำเนินการจัดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพในโครงการใหม่หรือโครงการที่ขยายกำลังการผลิตทุกโครงการ โดยการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจะต้องศึกษาครอบคลุมจำนวนและชนิด รวมถึงสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตโดยรอบ มีการตรวจสอบชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ให้สอดคล้องกับกฎหมายของพื้นที่ที่ดำเนินโครงการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) เป็นต้น

แม้ว่ากลุ่มจีพีเอสซี จะมีพื้นที่การดำเนินงานส่วนใหญ่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการและติดตามผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการวางแผนในการดำเนินงานด้านการศึกษาผลกระทบความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับโครงการในต่างประเทศด้วย โดยในปี 2563 พบว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่การดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทสามารถคงไว้ซึ่งการดำเนินงานด้านการศึกษาผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างต่อเนื่อง

จีพีเอสซี ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการของจีพีเอสซี ตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนั้น จีพีเอสซี มีการกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า โครงการของจีพีเอสซี มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบทุกโครงการ และไม่มีโครงการที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่มรดกโลก

สามารถติดตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบจากการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน ได้ที่ Link

เนื่องด้วยการดำเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศโดยรอบ ทั้งในด้านชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศ จีพีเอสซี จึงตระหนักและให้ความสำคัญถึงความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ดำเนินงาน ที่นอกจากจะมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมรวมถึงการกำหนดมาตรการป้องกันแล้ว จีพีเอสซี ยังดำเนินการกิจกรรมเพื่อรักษาและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพื้นที่บนบก ชายฝั่งทะเล และแหล่งน้ำจืด โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานด้านวิชาการ ภาคสังคม/ชุมชนท้องถิ่น และภาคอุตสาหรรมในพื้นที่ท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการที่จะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (No-Net-Loss) ภายใต้ขอบเขตที่จีพีเอสซี สามารถจัดการได้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพให้มีสภาพที่สมบูรณ์คงอยู่ต่อไป ดังนี้

ประเภท
กิจกรรมการ
ฟื้นฟู
ภาคีเครือข่ายและ
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน
ความหลากหลาย ทางชีวภาพบนบก
(Terrestrial biodiversity)
 • กรมป่าไม้
 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อบจ.ระยอง
 • เทศบาลเมืองมาบตาพุด
 • เทศบาลตําบลบ้านฉาง
 • เทศบาลตําบลพลา
 • ป่าชุมชนบ้านเขาภูดรห้วยมะหาด
 • โครงการฟื้นป่ารักษ์น้ําเขาห้วยมะหาด
 • โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง และอําเภอบ้านฉาง
การปลูกป่า
 • โครงการปลูกป่า เขาห้วยมะหาด
 • โครงการปลูกป่าชายเลน คลองพลา
 • โครงการปลูกป่าเสริม เขาห้วยมะหาด
 • โครงการปลูกป่าเขาจอมแห
 • โครงการปลูกป่าบ้านมาบจันทร์
โครงการฝายชะลอน้ํา
 • โครงการสร้างฝายชะลอน้ําบ้านภูดร-ห้วยมะหาด และปลูกต้นไม้เสริม
 • โครงการปลูกป่า (ปี 2556 - ปัจจุบัน) รวม 18,450 ต้น พื้นที่ปลูกป่ารวม 104 ไร่ ชนิดพันธุ์ไม้กว่า 71 ชนิด
 • โครงการสร้างฝายชะลอน้ํา (ปี 2558 - ปัจจุบัน) รวม 132 ฝ่าย
ความหลากหลาย ทางชีวภาพทางทะเล
(Marine biodiversity)
 • กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง
 • กรมประมง
 • กรมเจ้าท่า
 • ทัพเรือภาคที่ 1
 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
 • วิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และ อ.บ้านฉาง สามัคคี
 • กลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ
 • กลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา
 • กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านตากวน
 • กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด คอมเพล็กซ์
 • โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา ในพื้นที่ชายฝั่ง ใกล้เคียงพื้นที่การดําเนินงาน
 • โครงการเพาะพันธุ์สัตว์น้ําวัยอ่อนสู่ทะเล
 • โครงการสร้างบ้านให้สัตว์ทะไล (ปะการังเทียม)
 • โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา (ปี 2558 - ปัจจุบัน) รวม 41,030,951 ตัว
 • ครงการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าวัยอ่อนสู่ทะเล (ปี 2552 - ปัจจุบัน) อนุรักษ์ปูม้าโดยการฟักไข่ ของแม่ปูม้าที่บไม่บอกกระดอง รวม 8,769 ตัว
 • โครงการสร้างบ้านให้สัตว์ทะเล
  • - จัดทําปะการังเกียบแบบเต๋าคอนกรีต จํานวน 100 ก้อน บริเวณชายฝั่งเขต อ.บ้านฉาง จ.ระยอง (ปี 2558-2559)
  • - ดทําชังเชือกและยังกอ จํานวน 109 ซึ่ง (ปี 2555, 2560, 2553)
  • - ขยายพันธุ์ปะการังเขากวาง บริเวณเกาะขาม (ปี 2561)
  • * ปี 2551-2557 ไม่มีการเก็บข้อมูล แต่มีการปล่อย พันธุ์สัตว์น้ําไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านตัวต่อปี
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพน้ําจืด
(Fresh water biodiversity)
 • องค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดง
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดระยอง
 • กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่างเก็บน้ําหนอง ปลาไหล
 • โครงการปล่อยพันธุ์ปลาอ่างเก็บน้ําหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ําดอกกราย
 • โครงการปล่อยพันธุ์ปลาอ่างเก็บน้ําหนองปลา ไหลและอ่างเก็บน้ําดอกกราย (ปี 2556 - ปัจจุบัน) รวบ 200,000 ตัว ชนิดพันธุ์สัตว์น้ําจืดที่ปล่อยกว่า 10 ชนิด
ปรับปรุง ณ เดือนพฤษภาคม ปี 2564

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืน โดย The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance)