ความหลากหลายทางชีวภาพ

บริษัทฯ ใส่ใจในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยเฉพาะการปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการพัฒนาระบบการบริหาร ควบคุมและพัฒนาการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญในการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้น้อยที่สุดตั้งแต่การออกแบบและการก่อสร้างโครงการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการดังนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินงานด้านการปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยและความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

แนวทางการบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

การศึกษารายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ กำหนดให้ทุกโครงการที่บริษัทฯ วางแผนเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่หรือขยายกำลังการผลิตจากการดำเนินธุรกิจเดิมทั้งหมดต้องผ่านการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อาศัยและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหัวข้อหลักหนึ่งที่ต้องถูกประเมินให้ครอบคลุมทั้งจำนวนและชนิดของสิ่งมีชีวิตโดยรอบ ในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรสัตว์ป่า ทุกโครงการของบริษัทฯ มีการตรวจสอบชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้น ๆ ในพื้นที่ที่โครงการตั้งอยู่ เช่น พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และพระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 สำหรับในประเทศไทย เป็นต้น รวมถึงข้อบังคับในระดับสากล ได้แก่ International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) เป็นต้น

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน และนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับโครงการในต่างประเทศ

เนื่องจากความซับซ้อนและความแตกต่างทางความหลากหลายทางชีวภาพของโครงการในแต่ละงานโครงการที่ บริษัทฯ ไปร่วมลงทุน บริษัทฯ จึงดำเนินการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการกำหนดมาตรการฯ เพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการบริหารจัดการและการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management and Monitoring Plan: EMMP) โดยบริษัทฯ นำผลที่ได้จากการศึกษาและแผนการปฏิบัติทั้งหมดไปปรับใช้ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้างโครงการ และการดำเนินงานโครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อลดผลกระทบในการดำเนินงานโครงการของบริษัทฯ ที่ รบกวนสภาพแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ให้น้อยที่สุดเท่าที่สามารถทำได้