ขั้นตอนที่ 1

การระบุประเด็นที่เกี่ยวข้อง (Identification)

ขั้นตอนที่ 2

การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ (Prioritization)

ขั้นตอนที่ 3

การทวนสอบประเด็นสำคัญของรายงาน (Validation)

ขั้นตอนที่ 4

การพัฒาการายงานอย่างต่อเนื่อง (Review)

การดำเนินการ

ระบุประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ครอบคลุมในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากความคาดหวังและความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก กลยุทธ์ของบริษัทฯ ปัจจัยความเสี่ยง โอกาสในการดำเนินธุรกิจ ตัวชี้วัดมาตรฐานของ GRI แนวโน้มของธุรกิจโลกและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการรวบรวมประเด็นต่างๆ มาจัดเป็นกลุ่มประเด็น (Aspects) อันเป็นการนำไปสู่การบริหารจัดการของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

แนวทางการปฏิบัติ
 • มาตรฐานการบริหารจัดการความยั่งยืน ปตท. และบริษัทฯ
 • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
 • แนวทางปฏิบัติสากล ได้แก่ GRI1, DJSI2, SDGs3, WBCSD4, CDP5, ISO 260006, UNGC7, IIRC8 และอื่นๆ
 • การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • การสำรวจความพึงพอใจของชุมชน
 • การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
 • การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
 • กระบวนการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
 • การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ
 • การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
การดำเนินการ

การจัดลำดับความสำคัญต่อบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อบริษัทฯ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย น้ำหนักของคะแนนที่ให้ต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องต่างๆ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และโอกาสในการดำเนินธุรกิจรวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการนำความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียมาพิจารณาในการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มประเด็นจะถูกแบ่งตามความสำคัญ 3 ระดับ ได้แก่ Value Creation/Risk (ประเด็นที่สร้างคุณค่า / ประเด็นความเสี่ยงสูง), Enabler (ประเด็นที่ส่งเสริมการสร้างคุณค่า / บริหารจัดการความเสี่ยง), Fundamental (ประเด็นพื้นฐานที่ต้องบริหารจัดการตามที่กฎหมาย)

แนวทางการปฏิบัติ
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้แทนจากทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้มีส่วนได้เสีย แต่ละกลุ่ม
 • การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
การดำเนินการ

การจัดทำผลสรุปประเด็นที่สำคัญต่อบริษัทฯ โดยรวบรวม ผลการประเมินประเด็นที่สำคัญและระบุความสอดคล้องระหว่าง ประเด็นที่สำคัญกับหมวดการรายงานของ GRI (GRI Aspects) เสนอต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญด้าน ความยั่งยืน ขอบเขตของรายงานและตรวจสอบการประเมิน ดังกล่าว เพื่อให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมถึงการนำเสนอผลสรุปให้กับคณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ เป็นผู้ทบทวนและอนุมัติเนื้อหาในประเด็นสำคัญ พร้อมทั้งตรวจทานข้อมูลการจัดทำรายงานนั้นให้มีความโปร่งใสและถูกต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดการรายงาน ตามตัวชี้วัดมาตรฐานของ GRI เพื่อนำเสนอในรายงานความยั่งยืนประจำปี

แนวทางการปฏิบัติ
 • การประชุมกลุ่มย่อยแต่ละหน่วยงานเพื่อทบทวนระดับความสำคัญที่วิเคราะห์จากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
 • สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทั้ง 8 กลุ่ม
 • กลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ ประชุมและทบทวนประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ
การดำเนินการ

การทบทวนและพัฒนาการรายงานอย่างต่อเนื่องโดยทวนสอบ รายงานความยั่งยืนเพื่อให้มั่นใจว่าการกำหนดประเด็นที่สำคัญ ของบริษัทฯ ตอบสนองต่อความคาดหวังและความสนใจของ ผู้มีส่วนได้เสีย และพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย รับฟังและนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาคุณภาพของการจัดทำรายงาน ผ่านช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อ่าน ในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เช่น การเข้าร่วม การประเมินรางวัลรายงานความยั่งยืน ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ สถาบันไทยพัฒน์ เป็นต้น เพื่อสะท้อนถึงประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้มีความสนใจได้ดียิ่งขึ้น

แนวทางการปฏิบัติ
 • การทวนสอบรายงานความยั่งยืนโดยหน่วยงานภายนอก
 • การรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ
 • การประชุมกลุ่มย่อยจากหน่วยงานความยั่งยืน เพื่อทบทวน การรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หมายเหตุ:

1 Global Reporting Initiative (GRI) คือ องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงาน สากล เพื่อใช้เป็นแม่แบบในการจัดทำรายงานความยั่งยืน

2 Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) คือ ดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิ ผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ซึ่งกองทุนต่างๆ จากทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์ในการลงทุน

3 Sustainable Development Goals (SDGs) คือ เป้าหมายการพัฒนาทยั่งยืนภายใต้ กรอบองค์กรสหประชาชาติ (United Nation: UN) ประกอบด้วย 17 เป้าหมายหลัก ที่ต้องการบรรลุและดำเนินการให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)

4 World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) คือ คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชนนำระหว่างประเทศ กว่า 120 บริษัท และได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดด้าน สิ่งแวดล้อม “Earth Summit” เมื่อปี ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535)

5 Carbon Disclosure Project (CDP) คือ สถาบันระดับโลกที่ได้รับการยอมรับสูงสุด ด้านการประเมินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

6 ISO 26000 คือ มาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

7 UN Global Compact (UNGC) คือ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นแนวทาง ในการกำหนดกลยุทธ์และการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการที่ยอมรับโดยสากล ในขอบเขตเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต

8 International Integrated Reporting Council (IIRC) คือ รายงานแบบบูรณาการ เป็นรายงานที่นำเสนอการดำเนินงานขององค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจและ การกำกับดูแลกิจการขององค์กร ตลอดจนนำเสนอผลการดำเนินการขององค์กร ที่สร้างคุณค่าต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรทั้งภายในและภายนอก ทั้งใน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ปี 2564
GRI 102-46, 102-47
ผลกระทบและความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ผลกระทบและความสำคัญต่อความสามารถในการสร้างคุณค่าต่อบริษัทฯ
Enabler
 • การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
 • การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
Value Creation
 • วิวัฒนาการธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต (การจัดการนวัตกรรม, โอกาสทางการตลาด)
 • พลังงานสะอาดในอนาคตและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • การพัฒนาศักยภาพพนักงานและดูแลพนักงาน
Fundamental
 • ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์
 • ความมั่นคงด้านเสถียรภาพและความพร้อมของการดำเนินการผลิต
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • สิทธิมนุษยชน
 • สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะและน้ำเสีย)
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
Enabler
 • การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
หมายเหตุ
Value Creation

คือประเด็นที่สร้างคุณค่า ประเด็นความเสี่ยงสูง เป็นประเด็นที่พิจารณาว่าสามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย/ธุรกิจของบริษัทที่มีความสำคัญสูงสุด (เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม) ที่สามารถสร้างผลกระทบสูงสุด สร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว หรือเป็นประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของผู้มีส่วนได้เสีย/ธุรกิจของบริษัทฯ

 • ประเด็นที่สร้างคุณค่า เช่น สร้างผลประกอบการผลกำไรที่ดี การสร้างการเติบโตทางธุรกิจ
 • ประเด็นความเสี่ยงสูง เช่น ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง ก่อให้เกิดความสูญเสียทางธุรกิจอย่างมาก เป็นต้น
Enabler

คือประเด็นที่ส่งเสริมการสร้างคุณค่า บริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ ประเด็นที่พิจารณาว่าเป็นประเด็นที่ส่งเสริมการสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียและธุรกิจของบริษัทฯ

Fundamental

คือประเด็นพื้นฐานที่ต้องบริหารจัดการตามที่กฎหมาย มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติทั่วไป ซึ่งเป็นประเด็นที่พิจารณาว่าเป็นพื้นฐานสำหรับการทำธุรกิจของบริษัทฯ

Materiality Sustainability Issues: Value Creation
ขอบเขตของผลกระทบและโอกาส
(Scope of ESG Risks and
Opportunities)
Capital Value ความสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดทำ
รายงานความยั่งยืน
(Global Report
Initiative: GRI)
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
Value Creation
วิวัฒนาการธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต
 • การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • นวัตกรรมการบริหารจัดการในการกระจาย พลังงาน (Distributed Generation) การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
Financial, Intellectual
 • Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)
 • ผู้ถือหุ้น
 • นักลงทุน
 • กลุ่มหุ้นส่วน
 • หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • พนักงาน
 • คู่ค้าและผู้รับเหมา
 • ลูกค้า
 • ชุมชนและสังคม
พลังงานสะอาดในอนาคตและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การใช้พลังงานที่ไม่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization)
 • การผลิตพลังงานจากพลังงาน
 • การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • ความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การกำหนดราคาคาร์บอน (Internal Carbon Pricing)
Natural, Manufactured
 • Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)
 • Energy (302-1, 302-3, 302-4)
 • Emission (305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-7)
 • ผู้ถือหุ้น
 • นักลงทุน
 • กลุ่มหุ้นส่วน
 • หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • พนักงาน
 • คู่ค้าและผู้รับเหมา
 • ลูกค้า
 • ชุมชนและสังคม
การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ความพึงพอใจของลูกค้า
 • การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
 • การรักษาข้อมูลของลูกค้า
Social and Relationship
 • Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)
 • พนักงาน
 • ลูกค้า
การพัฒนาศักยภาพพนักงานและดูแลพนักงาน
 • การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 • การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพและการสืบทอดตำแหน่ง
 • ความหลากหลายและความเท่าเทียมกัน
 • การดูแลด้านคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี
 • สวัสดิการและค่าตอบแทน
Human
 • Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)
 • Training and Education (404-1, 404-2, 404-3)
 • หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • พนักงาน
Enabler
การกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 • การกำกับดูแลกิจการ
 • จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านทุจริต
 • การบริหารความเสี่ยง
 • ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์
Financial, Human
 • Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)
 • Organization Profile (102-11)
 • Governance (102-18, 102-19, 102-20, 102-21, 102-22, 102-24, 102-26, 102-27, 102-28, 102-29,102-30, 102-31, 102-32, 102-36)
 • Ethics and integrity (102-17)
 • ผู้ถือหุ้น
 • นักลงทุน
 • กลุ่มหุ้นส่วน
 • หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • พนักงาน
 • คู่ค้าและผู้รับเหมา
 • ลูกค้า
 • ชุมชนและสังคม
การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
 • การมีส่วนร่วมกับชุมชน
 • การเคารพสิทธิของชุมชน
Social and Relationship
 • Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)
 • Local Communities (413-1, 413-2)
 • พนักงาน
 • ชุมชนและสังคม
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 • การบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืนและความเสี่ยง
 • การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า
 • การตรวจประเมินคู่ค้า
 • การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Social and Relationship
 • Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)
 • Health and Safety for Contractor and Subcontractor Employees (EU-17, EU-18)
 • พนักงาน
 • คู่ค้าและผู้รับเหมา
 • ชุมชนและสังคม
Fundamental
ความมั่นคงด้านเสถียรภาพและความพร้อมของการดำเนินการผลิต
 • ระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ
 • การบริหารจัดการความเสี่ยงในสภาวะวิกฤต
 • ระบบสาธารณูปโภคในการผลิต
 • การบริหารจัดการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
 • การตรวจวัดและควบคุมการผลิต
 • การขยายการลงทุนของระบบผลิต
Financial, Manufactured
 • Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)
 • System Efficiency (EU-1, EU-2, EU-11)
 • Demand Side Management (EU-10)
 • Availability and Reliability (EU-28, EU-29, EU-30)
 • ผู้ถือหุ้น
 • นักลงทุน
 • กลุ่มหุ้นส่วน
 • พนักงาน
 • ลูกค้า
การจัดการสิ่งแวดล้อม
 • คุณภาพอากาศ
 • การบริหารจัดการน้ำของเสียและวัสดุเหลือทิ้ง
 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Natural
 • Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)
 • Water (303-1, 303-2, 303-3, 303-4, 303-5)
 • Emissions (305-7)
 • Effluents and Waste (306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5)
 • Environmental Compliance (307-1)
 • ผู้ถือหุ้น
 • นักลงทุน
 • กลุ่มหุ้นส่วน
 • หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • พนักงาน
 • คู่ค้าและผู้รับเหมา
 • ชุมชนและสังคม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • การศึกษาผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
 • มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
 • การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย
 • การรักษาพื้นที่ป่าไม้
Natural
 • Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)
 • Biodiversity (304-1, 304-2, 304-3, 304-4)
 • ชุมชนและสังคม
สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • ความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน
 • ความปลอดภัยของกระบวนการดำเนินงาน (Process Safety)
 • ประเมินและป้องกันความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย
Human
 • Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)
 • Occupational Health and Safety (403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-9, 403-10, EU-25)
 • หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • พนักงาน
 • คู่ค้าและผู้รับเหมา
สิทธิมนุษยชน
 • การประเมินความเสี่ยง ติดตาม ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
 • แผนการบรรเทาความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
Human, Social and Relationship
 • Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)
 • Rights of Indigenous Peoples (411-1)
 • Human Rights Assessment (412-1)
 • พนักงาน
 • ชุมชนและสังคม
การสื่อสารและการสร้างความเชื่อมั่น
เป้าหมาย แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มที่ GPSC ถือครองหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 75 หรือมีอำนาจควบคุม (Strategic Owner) -
 • GRI Standards
 • ผู้ถือหุ้น
 • นักลงทุน
 • กลุ่มหุ้นส่วน
 • หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • พนักงาน
 • คู่ค้าและผู้รับเหมา
 • ลูกค้า
 • ชุมชนและสังคม

ปรับปรุง ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืน โดย The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance)