ขั้นตอนที่ 1

การระบุประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง (Identification)

ขั้นตอนที่ 2

การประเมินและจัดลำดับผลกระทบของประเด็นสำคัญ (Assessment and Prioritization)

ขั้นตอนที่ 3

การทวนสอบประเด็นสำคัญของรายงาน (Validation)

ขั้นตอนที่ 4

การพัฒนาการรายงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง (Review)

การดำเนินการ

ระบุกิจกรรมและประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากผลกระทบ (เชิงบวก และเชิงลบ) ความคาดหวัง ความสนใจ และความกังวลของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 8 กลุ่ม (อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ พนักงาน คู่ค้า หุ้นส่วน ลูกค้า และ ชุมชนและสังคม) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพิจารณาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกและในอุตสาหกรรม เหตุการณ์ในอดีต ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในอนาคต โอกาสในการดำเนินธุรกิจ ตัวชี้วัดมาตรฐานของ GRI และหลักสิทธิมนุษยชนสากล

ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นพื้นฐาน และประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติสากลอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน โดยมีหน่วยงานการกำกับดูแลและมีระบบการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปข้อบังคับของกฎหมายอย่างชัดเจน รวมถึงมีช่องทางร้องเรียน (Whistleblower) การตรวจสอบอย่างรอบด้าน (Due diligence) ที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่มีการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการปฏิบัติ
 • มาตรฐานการบริหารจัดการความยั่งยืน ปตท. และบริษัทฯ
 • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
 • แนวทางปฏิบัติสากล ได้แก่ GRI1, DJSI2, SDGs3, wbcsd4, CDP5, ISO 260006, UNGC7, IIRC8 และอื่นๆ
 • การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • การสำรวจความพึงพอใจของชุมชน
 • การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
 • การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
 • กระบวนการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
 • การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ
 • การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
การดำเนินการ

ประเมินผลกระทบ (เชิงบวกและเชิงลบ) ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการพิจารณาความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive selection for interview) และการใช้แบบสำรวจออนไลน์สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมได้จากผู้มีส่วนได้เสีย จะถูกวิเคราะห์ในรูปแบบคะแนนที่ให้ต่อประเด็นสำคัญภายใต้เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงและโอกาสของการเกิดผลกระทบ ทั้งต่อ บริษัทฯ และต่อผู้มีส่วนได้เสีย จากนั้น ประเด็นสำคัญจะถูกจัดกลุ่มโดยใช้มาตรประมาณค่า (Rating scale) ในการแบ่งระดับผลกระทบของแต่ละประเด็นสำคัญ ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ประเด็นหลัก (Key material issue) ซึ่งมีคะแนนระดับผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก และ 2) ประเด็นพื้นฐาน (Fundamental material issue) ซึ่งมีคะแนนระดับผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง โดยประเด็นพื้นฐานเป็นประเด็นที่บริษัทฯ ต้องบริหารจัดการตามบังคับของกฎหมาย

แนวทางการปฏิบัติ
 • การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
 • การสำรวจความความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายในจากแบบสำรวจออนไลน์
 • การประเมินและจัดกลุ่มประเด็นสำคัญตามระดับของผลกระทบ
 • การจัดลำดับผลกระทบของประเด็นสำคัญ
การดำเนินการ

จัดทำผลสรุปประเด็นสำคัญต่อบริษัทฯ โดยการรวบรวมผลการประเมินประเด็นสำคัญและการทวนสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (Testing the material topics by expert) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประเด็นสำคัญหลักนั้น เป็นประเด็นที่สอดคล้องกับการแนวโน้มเปลี่ยนแปลงของโลกและครอบคลุมทุกประเด็นในกลุ่มธุรกิจการผลิตไฟฟ้า รวมถึงการระบุความสอดคล้องระหว่างประเด็นสำคัญกับหมวดการรายงานของ GRI (GRI aspects) สำหรับการเสนอต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบภายในองค์กร เพื่อจัดทำกลยุทธ์และแนวทางการจัดการต่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของ บริษัทฯ

คณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ทบทวนและอนุมัติเนื้อหาในประเด็นสำคัญ ก่อนจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมแผนการบริหารจัดการผลกระทบจากความเสี่ยงในประเด็นสำคัญต่าง ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ตรวจทานข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานนั้นให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง และสอดคล้องตามข้อกำหนดการรายงาน ตามตัวชี้วัดมาตรฐานของ GRI ที่จะนำเสนอในรายงานความยั่งยืนประจำปี

แนวทางการปฏิบัติ
 • การทวนสอบประเด็นสำคัญโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • การประชุมและทบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยกลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ
การดำเนินการ

ทบทวนและพัฒนาการรายงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยการทวนสอบรายงานฯ เพื่อให้มั่นใจว่าประเด็นสำคัญที่บริษัทฯ จำเป็นต้องบริหารจัดการให้ดีนั้น ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น การเข้าร่วมการประเมินรางวัลรายงานความยั่งยืน ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ สถาบันไทยพัฒน์ เป็นต้น ยังเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของการจัดทำรายงาน อีกทั้งยังสะท้อนถึงประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญได้ดียิ่งขึ้น

แนวทางการปฏิบัติ
 • การทวนสอบรายงานความยั่งยืนโดยหน่วยงานภายนอก
 • การรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ
 • การประชุมกลุ่มย่อยจากหน่วยงานด้านความยั่งยืน เพื่อทบทวนการรายงานและผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของหน่วยงานที่ได้มอบหมาย
 • การายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้านด้านความยั่งยืนต่อคณะผู้บริหารฯ ทุกไตรมาส
หมายเหตุ:

1 Global Reporting Initiative (GRI) คือ องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงาน สากล เพื่อใช้เป็นแม่แบบในการจัดทำรายงานความยั่งยืน

2 Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) คือ ดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิ ผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ซึ่งกองทุนต่างๆ จากทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์ในการลงทุน

3 Sustainable Development Goals (SDGs) คือ เป้าหมายการพัฒนาทยั่งยืนภายใต้ กรอบองค์กรสหประชาชาติ (United Nation: UN) ประกอบด้วย 17 เป้าหมายหลัก ที่ต้องการบรรลุและดำเนินการให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)

4 World Business Council for Sustainable Development (wbcsd) คือ คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชนนำระหว่างประเทศ กว่า 120 บริษัท และได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดด้าน สิ่งแวดล้อม “Earth Summit” เมื่อปี ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535)

5 Carbon Disclosure Project (CDP) คือ สถาบันระดับโลกที่ได้รับการยอมรับสูงสุด ด้านการประเมินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

6 ISO 26000 คือ มาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

7 UN Global Compact (UNGC) คือ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นแนวทาง ในการกำหนดกลยุทธ์และการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการที่ยอมรับโดยสากล ในขอบเขตเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต

8 International Integrated Reporting Council (IIRC) คือ รายงานแบบบูรณาการ เป็นรายงานที่นำเสนอการดำเนินงานขององค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจและ การกำกับดูแลกิจการขององค์กร ตลอดจนนำเสนอผลการดำเนินการขององค์กร ที่สร้างคุณค่าต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรทั้งภายในและภายนอก ทั้งใน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ปี 2565
GRI 3-2
หมายเหตุ
ประเด็นหลัก (Key material issue)

คือประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญต่อผลกระทบในประเด็นต่าง ๆ ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ (การกำกับดูแลกิจการ) สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาคะแนนระดับของผลกระทบในประเด็นต่างๆ ทั้งเชิงบวกและลบอย่างมีนัยสำคัญ (ผลกระทบอยู่ในระดับสูงถึงระดับสูงมาก) ภายใต้เกณฑ์ความรุนแรงและโอกาสการเกิดของผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก รวมถึงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 • ผลกระทบเชิงบวก เช่น สร้างผลประกอบการผลกำไรที่ดี สร้างการเติบโตทางธุรกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 • ผลกระทบเชิงลบ เช่น เกิดความสูญเสียทางธุรกิจหรือค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูผลกระทบ เกิดการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เป็นต้น
ประเด็นพื้นฐาน (Fundamental material issue)

คือประเด็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องบริหารจัดการให้สอดคล้องตามกฎหมาย มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติทั่วไป โดยผู้มีส่วนได้เสียได้ให้ความสำคัญต่อผลกระทบในประเด็นสำคัญอยู่ในระดับต่ำถึงระดับปานกลาง

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (List of Material Issues)

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน โดยจำแนกออกเป็นประเด็นหลัก (Key material issues) จำนวน 4 ประเด็นและประเด็นพื้นฐาน (Fundamental material issue) จำนวน 10 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นสำคัญ
(Material Issue)
ผลกระทบ
(เชิงบวก และเชิงลบ)
การเกิดผลกระทบ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้อง
(Stakeholder)
Global
reporting
Initiative: GRI
ความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable
Development
Goals :
SDGs)
เกิดขึ้นแล้ว
ในอดีตและ
ปัจจุบัน
มีโอกาส
เกิดขึ้น
ในอนาคต
ประเด็นหลัก (Key Material Issue)
พลังงานสะอาดสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
 • บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญของประเทศที่เป็นส่วนผลักดันเป้าหมายด้านพลังงานสะอาดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ดึงดูดนักลงทุนเข้ามาจากต่างประเทศ ในอุตสาหกรรมการใช้พลังงาน
/ ภาครัฐ, ลูกค้า, คู่ค้า
 • Management Approach (3-1, 3-2, 3-3)
 • Energy (302-1, 302-3, 302-4)
 • Emission (305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-7)
 • สนับสนุนธุรกิจและนวัตกรรมคาร์บอนต่ำ ที่มีแนวโน้มเติบใตในอนาคต
/ / ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน, หุ้นส่วน, ลูกค้า
 • ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งพลังงานสะอาดของผู้บริโภค
/ ลูกค้า, สังคมและชุมชน
การขับเคลื่อนสู่ตลาดความยั่งยืนแห่งอนาคต
 • สอดคล้องและสนับสนุนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาด ความต้องการของลูกค้า และนโยบายภาครัฐ
/ ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน, ภาครัฐ, ลูกค้า, คู่ค้า
 • Management Approach (3-1, 3-2, 3-3)
 • สร้างความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นการสร้างคุณค่าและโอกาสทางตลาดแก่บริษัทฯ และคู่ร่วมทางธุรกิจ
/ หุ้นส่วน
ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม
 • ป้องกันการถูก Disrupt จากผู้เล่นใหม่ในตลาด สร้างจุดแข็งในการดำเนินธุรกิจ
/ / ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน, หุ้นส่วน, ลูกค้า, พนักงาน
 • Management Approach (3-1, 3-2, 3-3)
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 • ช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีเวลาสำหรับการพัฒนาทักษะความสามารถตามความสนใจของตน
/ พนักงาน
 • ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ เนื่องจากการพัฒนาหรือจัดหานวัตกรรมมีสามารถส่งเสริมให้นำมาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการได้ในอนาคต
/ ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน
พนักงานคือหัวใจขององค์กร
 • พนักงานเป็นส่วนขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
 • สร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการแข่งขัน
/ ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน, พนักงาน
 • Management Approach (3-1, 3-2, 3-3)
 • Collective bargaining agreements (2-30)
 • Training and Education (404-1, 404-2, 404-3)
 • Freedom of association and collective bargaining (407-1)
 • พนักงานเกิดความก้าวหน้าในอาชีพ มีสุขภาวะและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
 • ช่วยลดปัญหาอัตราการลาออกของพนักงานที่สูง
/ / คู่ค้า, พนักงาน
ประเด็นพื้นฐาน (Fundamental Material Issue)
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
 • เป็นข้อบังคับตามกฎหมายที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและดำเนินกิจการโดยตรง
/ ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน, ภาครัฐ, สังคมและชุมชน, ลูกค้า
 • Management Approach (3-1, 3-2, 3-3)
 • Water (303-1, 303-2, 303-3, 303-4, 303-5)
 • Emissions (305-7)
 • Effluents and Waste (306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5)
 • Environmental Compliance (307-1)
 • ส่งเสริมการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
 • ตอบสนองต่อนโยบายรัฐ
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นต่อองค์กร
/ / ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน, ภาครัฐ, สังคมและชุมชน, ลูกค้า
ความมั่นคงด้านเสถียรภาพและความพร้อมของการดำเนินการผลิต
 • สร้างความเชื่อมั่นสำหรับลูกค้า ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
/ ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน, ลูกค้า
 • Management Approach (3-1, 3-2, 3-3)
 • System Efficiency (EU-1, EU-2, EU-11)
 • Demand Side Management (EU-10)
 • Availability and Reliability (EU-28, EU-29, EU-30)
 • สร้างความมั่นใจนำไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมทางธุรกิจ
 • สร้างความมั่นคงทางการตลาดให้กับคู่ค้า
/ หุ้นส่วน, คู่ค้า
การอยู่ร่วมกับชุมชนสู่ความยั่งยืน
 • ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน รวมถึงพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของชุมชน
 • สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
 • สร้างความภาคภูมิใจแก่พนักงาน
/ / สังคมและชุมชน, พนักงาน
 • Management Approach (3-1, 3-2, 3-3)
 • Local Communities (413-1, 413-2)
การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
 • อาจมีความเสี่ยงใหม่ๆ ในการดำเนินกิจการ กระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ และการให้บริการ
 • กระทบต่อความเชื่อมั่นของบริษัทฯ หากไม่มีการจัดการทีเหมาะสม
/ ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน, ลูกค้า
 • Management Approach (3-1, 3-2, 3-3)
 • Governance (2-16)
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 • สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
/ / ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน, หุ้นส่วน, ลูกค้า, คู่ค้า
 • Management Approach (3-1, 3-2, 3-3)
 • Organization Profile (2-11)
 • Governance (2-9, 2-10, 2-11, 2-13, 2-15, 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 2-27)
สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • ลดความเสี่ยงของการสูญเสีย บาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน
/ คู่ค้า, พนักงาน
 • Management Approach (3-1, 3-2, 3-3)
 • Occupational Health and Safety (403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-9, 403-10, EU-25)
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
 • ส่งเสริมความพอพึงใจแก่ลูกค้า
 • ดึงดูดลูกรายใหม่
 • ส่งเสริมการให้บริการของหุ้นส่วน
/ / หุ้นส่วน, ลูกค้า
 • Management Approach (3-1, 3-2, 3-3)
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์
 • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท
 • รักษาความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ
 • ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
/ / หุ้นส่วน, ลูกค้า, พนักงาน
 • Management Approach (3-1, 3-2, 3-3)
 • Customer Privacy (418-1)
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 • ส่งผลกระทบต่อผลกระกอบการและความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ
 • ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท
 • ส่งเสริมคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
/ / ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน, คู่ค้า
 • Management Approach (3-1, 3-2, 3-3)
 • Health and Safety for Contractor and Subcontractor Employees (EU-17, EU-18)
ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • รักาความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่
 • ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
/ / ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน, ภาครัฐ, สังคมและชุมชน
 • Management Approach (3-1, 3-2, 3-3)
 • Biodiversity (304-1, 304-2, 304-3, 304-4)

*ผลกระทบในแต่ละประเด็นสำคัญฯ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วปัจจุบันและที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต สามารถพิจารณาได้ทั้งในเชิงบวกและลบ

ปรับปรุง ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2566

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืน โดย The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance)