บริษัทฯ บริหารจัดการภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฏหมายภาษีของแต่ละประเทศอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฏหมายภาษีอากร ทั้งนี้รายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นรายได้จากการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ที่มีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ซึ่งเป็นอัตราปกติตามกฎหมาย

อัตราภาษีที่ได้รายงานและอัตราภาษีที่จ่ายจริง

หน่วย: ล้านบาท
ปี 2565 ปี 2564
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี 1,081 9,032
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ ตามรายงานงบการเงิน (376) 1,192
อัตราภาษีที่ได้รายงาน (ร้อยละ) (34.8) 13.2
ภาษีที่จ่ายจริง 1,402 1,635
อัตราภาษีที่จ่ายจริง (ร้อยละ) 129.7 18.1

บริษัทฯในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีภาษีที่ได้รายงานที่อัตราติดลบร้อยละ 34.8 (ปี 2564 ร้อยละ 13.2) ซึ่งภาษีที่ได้รายงานเป็นจำนวนติดลบ 376 ล้านบาทนั้น หมายถึงผลประโยชน์ภาษีเงินได้ หรือจำนวนภาษีเงินได้ที่กลุ่มบริษัทฯ สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนทางภาษี ทำให้มีการบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred tax asset)

นอกจากนี้ ในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีภาษีที่จ่ายจริงที่อัตราร้อยละ 129.7 (ปี 2564 ร้อยละ 18.1) ซึ่งสูงกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทยที่กำหนดไว้ คืออัตราร้อยละ 20 มีสาเหตุหลักเนื่องจาก ภาระภาษีที่จ่ายจริงในปี 2565 นั้นเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์เงินสด อันเกิดจากการคำนวณภาษีเงินได้จากฐานกำไรสุทธิปี 2564 ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าฐานกำไรสุทธิปี 2565 อย่างเป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์วิกฤติราคาพลังงานที่ส่งผลให้ต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ทำให้อัตรากำไรขั้นต้น (Gross profit margin) ตลอดจนกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2565 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับมีภาระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 จากรายได้จากการขายและให้บริการที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐคู่สัญญาด้วย

รายละเอียดความต่างระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงและอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฏหมาย

หน่วย: ล้านบาท
อัตรา ปี 2565
(ล้านบาท)
อัตรา ปี 2564
(ล้านบาท)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี   1,081 9,032
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฏหมาย 20% 216 20% 1,806
รายละเอียดความต่าง:  
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี 157 78
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีหรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (350) (444)
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีและ/หรือลดอัตราภาษีจากสิทธิประโยชน์ BOI   (54) (120)
รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (5) (14)
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการซื้อธุรกิจ (291) (302)
อิ่นๆ(i)   - (8)
การใช้ขาดทุนทางภาษีซึ่งยังไม่รับรู้ - (5)
ขาดทุนทางภาษีสำหรับปีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2 60
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (308) (307)
การปรับปรุงภาษีเงินได้ของปีก่อน (31) 7
ผลต่างของอัตราภาษีในประเทศที่กลุ่มกิจการดำเนินอยู่ (62) (3)
รวม -34.8% (376) 13.2% 1,192

(i): ส่วนใหญ่เป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าภาษีเงินได้ สำหรับบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ