บริษัทฯ บริหารจัดการภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฏหมายภาษีของแต่ละประเทศอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฏหมายภาษีอากร ทั้งนี้รายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นรายได้จากการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ที่มีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ซึ่งเป็นอัตราปกติตามกฎหมาย

อัตราภาษีที่ได้รายงานและอัตราภาษีที่จ่ายจริง

หน่วย: ล้านบาท
ปี 2564 ปี 2563
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี 9,032 9,483
จำนวนภาษีที่ได้รายงาน 1,192 992
อัตราภาษีที่ได้รายงาน (ร้อยละ) 13.2 10.5
ภาษีที่จ่ายจริง 1,635 1,207
อัตราภาษีที่จ่ายจริง (ร้อยละ) 18.1 12.7

บริษัทฯ มีอัตราภาษีที่ได้รายงานเฉลี่ยที่อัตราร้อยละ 13.2 และมีภาษีที่จ่ายจริงที่อัตราร้อยละ 18.1 (ปี 2563 ร้อยละ 10.5 และ 12.7 ตามลำดับ) ซึ่งต่ำกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทยที่กำหนดไว้ คืออัตราร้อยละ 20 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก

  • - บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand: BOI) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน จากการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
  • - บริษัทฯ บันทึกผลกระทบทางภาษีจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ
  • - บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี จากการรับรู้ที่เกิดส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)

รายละเอียดความต่างระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงและอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฏหมาย

หน่วย: ล้านบาท
อัตรา ปี 2564
(ล้านบาท)
อัตรา ปี 2563
(ล้านบาท)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี 9,032 9,483
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฏหมาย 20% 1,806 20% 1,897
รายละเอียดความต่าง:
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี 78 97
รายได้ที่ต้องเสียภาษีเพิ่ม - 44
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีหรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (746) (882)
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี และจากสิทธิประโยชน์ BOI (422) (575)
รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (14) (20)
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการซื้อธุรกิจ (302) (291)
อิ่นๆ(i) (8) 4
การใช้ขาดทุนทางภาษีซึ่งยังไม่รับรู้ (5) (14)
ขาดทุนทางภาษีสำหรับปีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 60 38
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (5) (185)
การปรับปรุงภาษีเงินได้ของปีก่อน 7 6
ผลต่างของอัตราภาษีในประเทศที่กลุ่มกิจการดำเนินอยู่ (3) (9)
รวม 13.2% 1,192 10.5% 992

(i): ส่วนใหญ่เป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าภาษีเงินได้ สำหรับบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ