นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นายคุรุจิต นาครทรรพ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นายสมชาย มีเสน

กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นายนพดล ปิ่นสุภา

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่

กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นายวุฒิกร สติฐิต

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต

กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นายลวรณ แสงสนิท

กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล

กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ

กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)