GRI 102-12, 102-40,
102-42, 102-43, 102-44

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ จีพีเอสซี ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันดีบนพื้นฐานของความไว้วางใจ ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อองค์กรเป็นทรัพย์สินอันมีค่าที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่พัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และโอกาสในการหยุด ชะงักทางธุรกิจ พร้อมทั้งสามารถสร้างคุณประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริษัทฯ มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจถึงประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจและรับข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียมาบูรณาการเข้ากับกระบวนการตัดสินใจและวางแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คู่มือปฏิบัติการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2563 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทในบริษัทฯ พิจารณาทบทวนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมการระบุและจัดลำดับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญขององค์กรได้ครบถ้วนและครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจมากขึ้น รวมทั้งหาแนวทางในการตอบสนองต่อความคาดหวังและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนจัดทำแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียต่อไป โดยบริษัทฯ แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 8 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ถือหุ้น 2) นักลงทุน 3) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) กลุ่มพนักงาน 5) กลุ่มคู่ค้าและผู้รับเหมา 6) กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ 7) กลุ่มลูกค้า และ 8) กลุ่มชุมชนและสังคม ทั้งนี้ รูปแบบการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 • การเปิดช่องทางในการสื่อสารที่ หลากหลาย ได้แก่ เว็บไซต์บริษัทฯ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมาย และอื่นๆ
 • กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้ง
 • การเยี่ยมชมกิจการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในประเทศและต่างประเทศ
 • การสำรวจมุมมองและการสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มผู้ถือหุ้น
 • การจัดกิจกรรมสร้างและรักษา ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น
 • การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ต่างๆ ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน เช่น การซักถามและออกเสียงลงคะแนน
 • การนำเสนอข้อมูลเพื่อการลงทุน (ผ่านการ Roadshow และ IR Activity ต่างๆ)
 • รายงานประจำปี
ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
 • ผลประกอบการที่ดี ราคาหุ้นและเงินปันผลที่ได้รับอยู่ในเกณฑ์สูง
 • มีการขยายการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
 • ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 • การบริหารจัดการความเสี่ยง การร่วมลงทุนและพัฒนา
 • นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • การลงทุนทางธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน
 • การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิต่างๆในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน
 • การเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม
กลุ่มนักลงทุน
ธนาคาร สถาบันการเงิน / ผู้ถือหุ้นกู้ / บริษัทจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ / นักวิเคราะห์
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 • การประชุมนักวิเคราะห์ทุกไตรมาส
 • การนำเสนอข้อมูลเพื่อการลงทุน (ผ่าน Opp day การ Roadshow และ IR Activity ต่างๆ
 • กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้ง
 • การจัดกิจกรรมสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น
 • การเปิดช่องทางในการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท จดหมาย และอื่นๆ
 • การรับฟังข้อเสนอแนะและการสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มนักลงทุน
 • ให้การสนับสนุนและบริการทางการเงิน
 • การตอบแบบประเมินด้าน ESG
 • การเข้าพบผู้บริหารเพื่อติดตามโครงการและการและสถานการณ์ต่างๆ
 • การเผยแพร่การดำเนินงานของบริษัทผ่านรายงานประจำปี/รายงานความยั่งยืน/รายงานทางการเงิน
ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
 • ผลประกอบการที่ดี ราคาหุ้นและเงินปันผลที่ได้รับอยู่ในเกณฑ์สูง
 • มีการขยายการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
 • ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯ
 • การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงปัจจัย ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ มีบรรษัทภิบาล หรือ ESG
 • การร่วมลงทุนและพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ทั้งด้านการเงิน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และมีบรรษัทภิบาล หรือ ESG
 • การให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเพียงพอต่อการคาดการณ์แนวโน้มผลประกอบการบริษัท
 • ความถูกต้องของ IR Materials ที่ใช้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละไตรมาส
 • ความมั่นคงทางการเงิน รวมถึงอัตราส่วนทางการเงิน ระดับหนี้สิน และความสามารถในการชำระหนี้
กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตลอดจน หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแล หรือให้ ความเห็นชอบในใบอนุญาต ต่างๆ ของบริษัทฯ
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การรายงานผลการดำเนินธุรกิจและผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามความถี่ที่หน่วยงานกำหนด
 • การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
 • การเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในประเด็นที่หน่วยงานภาครัฐขอความร่วมมือ
 • การจัดงานสัมมนากลุ่มรัฐกิจสัมพันธ์บริษัทในเครือ ปตท.
 • การสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มหน่วยงาน ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • การเป็นสถานที่ศึกษาดูงานในการดำเนินธุรกิจต่างๆให้กับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดต่างๆของหน่วยงานกำกับ / หน่วยงานอนุมัติอนุญาต
 • การรายงานผลการดำเนินงานตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน
 • การสนับสนุนกิจกรรมและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ
 • ช่องทางการสื่อสาร ระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มหน่วยงานราชการ เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จดหมาย และอื่นๆ
 • การเข้าร่วมเป็นกรรมการในสภาอุตสาหกรรมเพื่อนำเสนอความคิดเห็นต่างๆ ต่อหน่วยงานภาครัฐ
 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมทางการค้าหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อนำเสนอแนวทาง ความคิดเห็น ต่อหน่วยงานภาครัฐ
ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
 • การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และนโยบายของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่รวมถึงการเปิดเผย การส่งข้อมูล และรายงานที่ถูกต้อง
 • การขยายสัดส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาพลังงานของประเทศที่รวมถึงพลังงานหมุนเวียน
 • การดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • การอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน
 • ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยที่ดี
 • การให้ความร่วมมือ สนับสนุนโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
 • การดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีส่วนในการบรรเทาปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การเป็นสถานที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานและการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ
 • ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐ
 • การปฎิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 • การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตต่างๆ
กลุ่มพนักงาน
ผู้บริหาร / พนักงาน
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ประจำปี
 • การเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ และการร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ ทางช่องทางต่างๆ
 • การจัดการประชุมใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารมีโอกาสพูดคุยกับพนักงาน (Town Hall Meeting)
 • การสื่อสารภายใน (Internal Communication) ผ่านช่องทางต่างๆ
 • การสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มพนักงานและการสำรวจมุมมองของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ
 • คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
 • จัดให้มีช่องทางสื่อสารระหว่างบริษัทฯและคู่ค้าและผู้รับเหมา เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์ จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ
ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
 • การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ของพนักงานให้สอดคล้องกับ ทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ
 • การดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน รวมถึงสุขภาวะและ ความปลอดภัยในสภาพแวดล้อม การทำงาน
 • ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี โอกาสและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • ระบบการประเมินผลงานที่เป็นธรรม
 • ความมั่นคงของรายได้
 • การปฎิบัติที่เท่าเทียม
 • การพัฒนาความเป็นผู้นำ
 • การรักษาพนักงานที่มีศักยภาพขององค์กร (Talent Retention)
กลุ่มคู่ค้าและผู้รับเหมา
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • กิจกรรมสัมมนาคู่ค้า (Supplier Day) ประจำปี
 • การสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มคู่ค้าและ ผู้รับเหมาและการสำรวจมุมมองของคู่ค้าที่มีต่อบริษัท
 • การตรวจประเมินคู่ค้าประจำปี โดยมีการแจ้งผลและให้ข้อแนะนำกับคู่ค้า
 • การสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของคู่ค้า
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้าและผู้รับเหมา เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์ จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ
 • กิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับคู่ค้าที่สำคัญเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ
ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
 • การแข่งขันที่เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
 • ความสัมพันธ์และความร่วมมือ เติบโตไปด้วยกัน
 • ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ ตรวจสอบได้
 • การพัฒนาคู่ค้า (ผู้รับเหมา/ผู้ส่งมอบ) ให้มีแนวปฏิบัติที่ดีและ เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน
 • มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใสและตรวจสอบได้
 • ปฎิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ และไม่เอาเปรียบคู่ค้า
 • ข้อกำหนดการจัดซื้อไม่ซับซ้อน

การดำเนินงานของบริษัทฯ (รายละเอียดเพิ่มเติมการดำเนินงานที่สำคัญ โปรดคลิ๊กที่หัวข้อ)
กลุ่มหุ้นส่วน
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางในการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ การประชุม การเจรจาธุรกิจการค้า เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ และอื่นๆ
 • การสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มหุ้นส่วน
 • บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ทางธุรกิจร่วมกัน
 • เชิญกลุ่มหุ้นส่วนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนกลุ่มนั้นๆ
 • ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ กับกลุ่มหุ้นส่วนของบริษัทฯ
ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
 • คุณค่าจากความร่วมมือกันของ หุ้นส่วนในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) การสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
 • สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน
 • การดำเนินธุรกิจร่วมกันโดยพื้นฐานของความเป็นธรรม
 • ร่วมสร้างนวัตกรรมและรูปแบบธุรกิจที่สร้างคุณค่าเพื่อโอกาสทางธุรกิจใหม่ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรสำหรับธุรกิจการผลิตไฟฟ้าร่วมกัน

การดำเนินงานของบริษัทฯ (รายละเอียดเพิ่มเติมการดำเนินงานที่สำคัญ โปรดคลิ๊กที่หัวข้อ)
กลุ่มลูกค้า
ลูกค้าสัญญาระยะยาว / ลูกค้าสัญญาระยะสั้น
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี
 • กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ แบ่งตามช่วงเวลาต่างๆ ทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เช่น กอล์ฟประจำปี กีฬาสานสัมพันธ์ จัดสัมมนา เป็นต้น
 • การประชุมรายเดือน หรือไตรมาส เพื่อติดตาม และรายงานเกี่ยวกับแผนงานความ ต้องการใช้ (Demand Plan) แผนการเตรียมความพร้อม และแผนการซ่อมบำรุง และการติดตาม การแก้ปัญหาต่างๆ
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มลูกค้า เช่นเว็บไซต์โทรศัพท์ จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ
 • จัดทำ EnergyLens Application สำหรับให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลการใช้พลังงาน ไฟฟ้าและไอน้ำของตนเองในขณะปัจจุบัน (real time) หรือประวัติการใช้ย้อนหลังได้ และรวมรวมข้อมูลอื่นๆ เช่น รายงานค่าจ่ายประจำเดือน, คู่มือการติดต่อสื่อสารกับทางบริษัทฯ ผู้บริหารเข้าพบลูกค้าในบางโอกาส เช่น การรับประทานร่วมกัน
 • การสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มลูกค้า
ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
 • การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีคุณภาพเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาด้วยราคาที่เป็นธรรมตามกำหนดของกกพ.
 • ความมั่นคงของระบบการผลิตและการจำหน่ายไฟฟ้า
 • มีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าได้ร้อยละ 100
 • การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยมีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
 • การปฏิบัติต่อลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ช่องทางการติดต่อกับลูกค้าที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
 • การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • การมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ร่วมกัน

การดำเนินงานของบริษัทฯ (รายละเอียดเพิ่มเติมการดำเนินงานที่สำคัญ โปรดคลิ๊กที่หัวข้อ)
กลุ่มชุมชนและสังคม
ชุมชนรอบพื้นที่โครงการใหม่ / ชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า / หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น / NGOs / สมาคมส่วนท้องถิ่น / สื่อมวลชน (ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น)
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การสำรวจความพึงพอใจของชุมชน ปีละ 1 ครั้ง
 • จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่างๆ/การลงพื้นที่พบปะผู้แทนชุมชนและบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบทางตรงและ ทางอ้อมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน
 • การเปิดให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า (Open House)
 • การจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA), ประมวลหลักการ ปฏิบัติ (Code of Practice: CoP)
 • มีช่องทางการสื่อสารสำหรับการประชาสัมพันธ์และรับเรื่อง ร้องเรียนจากชุมชน เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์ จดหมาย อิเล็กทรอกนิกส์ จดหมาย รวมถึงสื่อท้องถิ่นอื่นๆ
 • การสัมภาษณ์กลุ่มผู้แทนชุมชนและสังคม รวมถึงการจัดประชุมประจำเดือนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัดและท้องถิ่น (หน่วยงานบริหาร, หน่วยงานเอกชน, ชุมชนท้องถิ่น) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ
ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
 • การบริหารจัดการลดผลกระทบ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจ เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ บริษัทฯ
 • การดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 • การสร้างความเข้าใจการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อชุมชน
 • การส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และลดรายจ่ายให้กับชุมชน
 • การสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
 • การมอบโอกาสให้คนในชุมชนเข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯ
 • ใช้ความรู้ ทักษะ ความชำนาญของบริษัทฯ มาพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
 • การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 • คำนึงถึงการใช้น้ำของภาคประชาชน
 • การพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับชุมชน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ปรับปรุง ณ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564

เนื้อหาข้างต้นจัดทำตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืน โดย The Global Reporting Initiative (GRI Standards) ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานภายนอกและให้ความเชื่อมั่นข้อมูลการรายงานในระดับจำกัด (Limited Assurance)

คุณอาจสนใจเมนูที่เกี่ยวข้องอื่นๆ