การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันดีบนพื้นฐานของความไว้วางใจ ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อองค์กรเป็นทรัพย์สินอันมีค่าที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่พัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และโอกาสในการหยุดชะงักทางธุรกิจ พร้อมทั้งสามารถสร้างคุณประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริษัทฯ มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจถึงประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจและรับข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียมาบูรณาการเข้ากับกระบวนการตัดสินใจและวางแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทในกลุ่ม GPSC พิจารณาทบทวนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียพร้อมการระบุและจัดลำดับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญขององค์กรได้ครบถ้วนและครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจมากขึ้น รวมทั้งหาแนวทางในการตอบสนองต่อความคาดหวัง/ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนจัดทำแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียต่อไป โดยบริษัทฯ แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 8 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ถือหุ้น 2) นักลงทุน 3) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) กลุ่มพนักงาน 5) กลุ่มคู่ค้าและผู้รับเหมา 6) กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ 7) กลุ่มลูกค้า และ 8) กลุ่มชุมชนและสังคม ทั้งนี้ รูปแบบการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กลุ่มผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย

ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 • การเปิดช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย ได้แก่ เว็บไซต์บริษัทฯ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมาย และอื่นๆ
 • กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้ง
 • การเยี่ยมชมกิจการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในประเทศและต่างประเทศ
 • การสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มผู้ถือหุ้น
 • การจัดกิจกรรมสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น
 • การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ต่างๆ ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน เช่น การซักถามและออกเสียงลงคะแนน
ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความสนใจ
 • ผลประกอบการที่ดีและเงินปันผล
 • มีการขยายการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
 • ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 • การบริหารจัดการความเสี่ยง
 • การร่วมลงทุนและพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • การลงทุนทางธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน

ธนาคาร สถาบันการเงิน/ผู้ถือหุ้นกู้/ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ/ นักวิเคราะห์

ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 • การประชุมนักวิเคราะห์ทุก ไตรมาส
 • การนำเสนอข้อมูลเพื่อการลงทุน (ผ่านการ Roadshow และ IR Activity ต่างๆ)
 • กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้ง
 • การจัดกิจกรรมสร้างและรักษา ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น
 • การเปิดช่องทางในการสื่อสาร ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมาย และอื่นๆ
 • การสัมภาษณ์ผู้แทน กลุ่มนักลงทุน
ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความสนใจ
 • ผลประกอบการที่ดีและเงินปันผล
 • มีการขยายการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
 • ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 • การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และมีบรรษัทภิบาล หรือ ESG
 • การร่วมลงทุนและพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งด้านการเงิน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และมีบรรษัทภิบาล หรือ ESG

หน่วยงาน ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล หรือให้ความเห็นชอบในใบอนุญาตต่างๆ ของบริษัทฯ

ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การรายงานผลการดำเนินธุรกิจและผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามความถี่ที่หน่วยงานกำหนด
 • การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
 • การเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในประเด็นที่หน่วยงานภาครัฐขอความร่วมมือ
 • การจัดงานสัมมนากลุ่มรัฐกิจสัมพันธ์บริษัทในเครือ ปตท.
 • การสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • การเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้กับ ภาครัฐ
ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความสนใจ
 • การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และนโยบายของหน่วยงานกำกับดูแล
 • การขยายสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น
 • การดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • การอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน
 • ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดี
 • การให้ความร่วมมือ สนับสนุน โครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
 • การดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีส่วนในการบรรเทาปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผู้บริหาร/ พนักงาน

ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ปีละ 1 ครั้ง
 • การร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ ทางช่องทางต่างๆ
 • การจัดการประชุมใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารมีโอกาสพูดคุยกับพนักงาน (Town Hall Meeting)
 • การสื่อสารภายใน (Internal Communication) ผ่านช่องทางต่างๆ
 • การสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มพนักงาน
 • คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความสนใจ
 • การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ
 • การดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน รวมถึงสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี
 • โอกาสและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • ระบบการประเมินผลงานที่เป็นธรรม
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • กิจกรรมสัมมนาคู่ค้า (Supplier Relationship Management) ประจำปี
 • การสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มคู่ค้าและผู้รับเหมา
 • การตรวจประเมินคู่ค้าประจำปี
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากคู่ค้าและผู้รับเหมา
ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความสนใจ
 • การแข่งขันที่เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
 • ความสัมพันธ์และความร่วมมือเติบโตไปด้วยกัน
 • ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ ตรวจสอบได้
 • การพัฒนาคู่ค้า (ผู้รับเหมา/ผู้ส่งมอบ) ให้มีแนวปฏิบัติที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน
ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางในการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ การประชุม เว็บไซต์บริษัทฯ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ และอื่นๆ
 • การสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มหุ้นส่วน
 • การเข้าพบ เจรจาธุรกิจการค้า
 • บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ทางธุรกิจร่วมกัน
ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความสนใจ
 • คุณค่าจากความร่วมมือกันของหุ้นส่วนในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) การสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
 • สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน

ลูกค้าสัญญาระยะยาว/ลูกค้าสัญญาระยะสั้น

ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การสำรวจความพึงพอใจของ ลูกค้าประจำปี
 • กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ แบ่งตาม ช่วงเวลาต่างๆ ทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
 • การประชุมรายเดือน เพื่อติดตามและรายงานเกี่ยวกับแผนงานความต้องการใช้ (Demand Plan) แผนการเตรียมความพร้อม และแผนการซ่อมบำรุง และการติดตาม การแก้ปัญหาต่างๆ
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
 • Telemetry (Online Metering)
 • ผู้บริหารเข้าพบลูกค้าในบางโอกาส
 • การสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มลูกค้า
ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความสนใจ
 • การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพด้วยราคาที่เป็นธรรม
 • ความมั่นคงของระบบการผลิตและจำหน่าย
 • มีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า
 • การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
 • การปฏิบัติต่อลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ช่องทางการติดต่อกับลูกค้าที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
 • การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • การมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ร่วมกัน

ชุมชนรอบพื้นที่โครงการใหม่/ ชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า

ช่องทางการมีส่วนร่วม
 • การสำรวจความพึงพอใจของชุมชน ปีละ 1 ครั้ง
 • กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่างๆ/การลงพื้นที่พบปะผู้แทนชุมชนและบุคคลที่อาจได้รัผลกระทบทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 • การเปิดให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า (Open House)
 • การจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA), ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP)
 • จัดกิจกรรมสานเสวนา “เคียงบ่า เคียงไหล่” อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 • ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ และรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน
 • การสนับสนุนและจัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย (ขับดีมีสุข) ให้กับชุมชนและโรงเรียน
 • การสัมภาษณ์กลุ่มผู้แทนชุมชนและสังคม
ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความสนใจ
 • การบริหารจัดการลดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • การดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 • การสร้างความเข้าใจ การดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อชุมชน
 • การส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้และลดรายจ่ายให้กับชุมชน
 • การสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
 • การมอบโอกาสให้คนในชุมชน เข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯ
 • ใช้ความรู้ ทักษะ ความชำนาญของบริษัทฯ มาพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

คู่มือปฏิบัติการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย

ดาวน์โหลด